Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Wizna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3084
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR XXXIX/190/10 RADY GMINY WIZNA z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się , co następuje: § 1. Określa się szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Wizna, a także tryb oraz zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania zgodnie z załącznikami Nr 1 - 4 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r .

Przewodniczący Zbigniew Szulc  

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010 r. Zalacznik1.docx Załącznik Nr 2

ID: YGQUO-GZQQZ-TXMGR-CMOAL-EITGC. Podpisany.

Strona 1 / 2

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010 r. Zalacznik1.docx Załącznik Nr 2

ID: YGQUO-GZQQZ-TXMGR-CMOAL-EITGC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5801

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269

  uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.107.1

  uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/255/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym funkcjonujących na terenie Gminy Dzierzkowice prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Dzierzkowice lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwała nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/487/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/486/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXI/243/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.