Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Miastkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3087
Hasła:Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXX/158/10 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 215, poz. 1674) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 730 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ? 1.200 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1.300 zł, 2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały; 3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.700 zł; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe okresla załącznik Nr 2 do uchwały; 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) ? 1.497,92 zł; 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc ? 1.700 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 2.150 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: FPUAW-GBYYZ-WNNQW-OGJHF-VFBJO. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Henryk Rupacz

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz.WE L 368 z 17.12. 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz, Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: FPUAW-GBYYZ-WNNQW-OGJHF-VFBJO. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) nie mniej niż ton 1 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 mniej niż ton 2 Dwie osie 13 14 15

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 1.100 1.150 1.400 1.700 Trzy osie 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.800 Cztery osie i więcej 2.550 2.650 2.750 2.650 2.700 2.450 2.550 2.650 2.800 2.800 1.650 1.700 1.750 1.850 1.950 2.050 Inny system zawieszenia osi jezdnych 4 1.300 1.500 1.600 1.900

Id: FPUAW-GBYYZ-WNNQW-OGJHF-VFBJO. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach) nie mniej niż ton 1 12 18 25 31 Trzy osie i więcej 12 40 40 mniej niż ton 2 Dwie osie 18 25 31

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 1.450 1.750 1.950 2.100 2.100 2.200 Inny system zawieszenia osi jezdnych 4 1.550 1.650 2.050 2.100 2.200 2.750

Id: FPUAW-GBYYZ-WNNQW-OGJHF-VFBJO. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa+pojazd silnikowy(w tonach) nie mniej niż ton 1 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie i więcej 12 38 38 28 33 38 mniej niż ton 2 Jedna oś 18 25

Stawka podatku w złotych Os jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 900 1.000 1.120 1.150 1.160 1.600 1.700 1.650 1.700 Inny system zawieszenia osi jezdnych 4 950 1.130 1.100 1.250 1.300 1.740 2.100 1.700 1.750

Id: FPUAW-GBYYZ-WNNQW-OGJHF-VFBJO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.375.3

  uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Rusiec z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/157/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/140/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwała nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/487/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.