Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Filipów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3089
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIII/215/10 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591.; z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm., Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu uchwala się, co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne o znaczeniu lokalnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się przebieg dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Filipów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Ewa Walicka-Grzyb

Id: XOKRP-FDWAZ-DLEGJ-GQZUI-NSMHA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010 r.

Lp. 1

Nazwa przez wieś Czarne

Nr geodezyjny działki 26/2, 53, 43

Obręb ewidencyjny Czarne

Długość drogi w km 2,25

Przebieg drogi Od drogi gminnej 101 873B przez wieś Czarne do drogi powiatowej 1104B ? granica województwa ? Supienie ? Wólka -Filipów Od drogi powiatowej Nr 1104B ? granica województwa ? Supienie ? Wólka -Filipów do drogi powiatowej Nr 1103B Czostków ? Huta ? granica województwa Od drogi wojewódzkiej Nr 652 przez wieś Filipów Czwarty do drogi powiatowej Nr 1104B ? granica województwa ? Supienie ? Wólka -Filipów

przez wieś 2 Czarne przez wieś Wólka

210, 216

Czarne

1,9

3

232, 231, 233, 988 191, 215, 229, 258, 268/1, 227/1, 236/1, 259/1, 221/3, 226/1, 231/1, 180/1, 230/2, 230/2, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 205/1, 204/1, 208/1, 213/10, 213/12, 213/8, 239/1, 240/1,1920/1, 179/1, 179/2, 220/1, 212/1, 198/1, 214/1, 235/5, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 244/1, 244/2, 233/1, 235/3, 237/1, 232/1, 245/1 6/1, 5/1

Wólka

7

4

przez wieś Filipów Drugi

Filipów

4,7

Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów ? Przerośl przez wieś Filipów Drugi w kierunku Stare Motule ? do drogi wojewódzkiej Nr 652

Stare Motule Filipów 2,7 Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów ? Przerośl przez wieś Filipów Drugi w kierunku miejscowości Przystajne ? dogranicy z gminą Przerośl Od drogi powiatowej Nr 1109B Bakalarzewo ? Filipów przez wieś Garbas Pierwszy w kierunku bazy harcerskiej do granicy z gminą Bakałarzewo Od drogi powiatowej Nr 1111B Filipów ? Olszanka ? Stara Dębszczyzna do drogi gminnej Nr 101 857 B Dębszczyzna - Agrafinowka Od drogi gminnej Nr 101 867 B Motule ? Olszanka ? Zusno do drogi powiatowej Nr 1112B Zusno -Stara Dębszczyzna Od drogi powiatowej Nr 111B Filipów ? Olszanka ? Stara Dębszczyzna do skrzyżowaniaz drogą gminną101 867B Motule ? Olszanka -Zusno Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów ? Przerośl w kierunku wsi Tabałówka- do drogi gminnej Nr 101 863B Motule - Tabałówka Od drogi gminnej Nr 101 852B Zusno Szafrankiw kierunku wsi Stary Skazdub - do granicy z gminą Bakałarzewo

przez wieś 5 Filipów Drugi

96/1, 96/2

6

przez wieś 55 Garbas Pierwszy przez wieś Agrafinówka przez wieś Olszanka przez wieś Olszanka przez wieś Stare Motule przez wieś Zusno 355

Garbas Pierwszy

1,65

7

Agrafinówka

0,4

8

105

Olszanka

1,3

9

110

Olszanka

0,95

10

263 143/2, 154/2, 151/4, 152/1, 153/1, 155/1, 512/1, 515/1, 510/1, 511/1

Stare Motule

0,4

11

Zusno

0,85

Id: XOKRP-FDWAZ-DLEGJ-GQZUI-NSMHA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010 r.

Id: XOKRP-FDWAZ-DLEGJ-GQZUI-NSMHA. Podpisany

Strona 1

Id: XOKRP-FDWAZ-DLEGJ-GQZUI-NSMHA. Podpisany

Strona 2

Id: XOKRP-FDWAZ-DLEGJ-GQZUI-NSMHA. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1715

  uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXII/160/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/157/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/140/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.