Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Kolno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3090
Hasła:Konsultacje

UCHWAŁA NR XLI/259/10 RADY GMINY KOLNO z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651; z 2008 r. Nr 209 poz. 1316; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. § 2. Regulamin Konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/248/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Społecznymi. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Id: TBSRV-XTTWX-RUHHB-UBAQR-QAGPN. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010 r. Regulamin Konsultacji Przepisy ogólne. § 1. Przeprowadza sie konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych. Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji § 2. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje wójt w formie zarządzenia. § 3. 1. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać: 1) przedmiot konsultacji, 2) propozycję terminu konsultacji, 3) propozycję formy konsultacji. § 4. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy. Formy przeprowadzania konsultacji § 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) konsultacje pisemne, 2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 3) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. 2. Dopuszcza się także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych. § 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot, termin i zakres konsultacji. 2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach. 3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji, publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Wyniki konsultacji § 7. 1. Informację o wynikach konsultacji, podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem wójta w danej sprawie. § 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy. § 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Id: TBSRV-XTTWX-RUHHB-UBAQR-QAGPN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5341

  uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Baranów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.103.1

  uchwała nr VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3535

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.311.4942

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2730

  uchwała nr LVII/353/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin wprowadzenia regulaminu pracy

  Prowadzę małą firmę, w roku ubiegłym zatrudniałem 3 pracowników. Stan pracowników na dzień 31.01.2007r. wyniósł 15 osób. Będę jeszcze zatrudniał pracowników. (...)

 • Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

  Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami (...)

 • Opłata od czynności komorniczych

  Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. (...)

 • Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

  Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. (...)

 • Wprowadzanie fałszywych pieniądzy do obrotu

  Otrzymałem postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy banknotu 20 zł oraz o wpisie do książki dowodów rzeczowych oraz o przedłożeniu niniejszego postanowienia do zatwierdzenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXII/160/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/157/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/140/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.