Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XXXV/161/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3091
Hasła:Podatek: pobór podatku

UCHWAŁA NR XXXV/161/10 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 września 2010 r. w sprawie w sprawie poboru podatków od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiana Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zmiana Nr 96, poz.620) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr56, poz.458) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: § 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust.2 2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art.6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiana Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) § 2. 1. Na inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wyznacza się sołtysów sołectw: 1) Mielnik 2) Mętna 3) Maćkowicze 4) Niemirów 5) Moszczona Królewska 6) Osłowo 7) Homoty 8) Pawłowicze 9) Radziwiłłówka 10) Sutno 11) Tokary 12) Wilanowo

Id: NGFBQ-HICBY-CFKBP-WLFOE-CIEHL. Podpisany Strona 1

13) Wajków 2. W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy Mielnik. § 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. § 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na konto Urzędu Gminy Mielnik podatków. § 5. Zobowiązuje się inkasentów do doręczania decyzji wydanych przez organ podatkowy. § 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/112/01 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku leśnego, poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: NGFBQ-HICBY-CFKBP-WLFOE-CIEHL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXII/160/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/158/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXX/157/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.