Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Miejska w Tykocinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 294 pozycja: 3791
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLVIII/228/10 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 7 listopada 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458? z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 ), Rada Miejska  uchwala, co następuje: § 1. Nadać samorządowemu zakładowi budżetowemu - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/130/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Tykocinie.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r. Zalacznik1.PDF Scan 8

ID: RFZEM-PERLE-POZZG-TEEKG-NHGGK. Podpisany.

Strona 1 / 2

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r. Zalacznik1.PDF Scan 8

ID: RFZEM-PERLE-POZZG-TEEKG-NHGGK. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.44.42

  uchwała nr XXIV/130/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  uchwała nr XXV/135/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Tykocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/235/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/26/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej ? gminnego samorządowego zakładu budżetowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/760/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/759/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.293.3

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.292.3

  porozumienie nr 2/GS/2010 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 listopada 2010r. pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Pełniącego Funkcję Pezydenta Miasta Suwałki ? Wiesława Stelmacha, przy kontrasygnacie Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach ? Sławomira Sieczkowskiego, zwanym w dalszej części porozumienia ?Przyjmującym? z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki ? Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym? z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.292.3

  decyzja nr OLB?4210-31(10)/2010/183/VIII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.