Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

Tytuł:

uchwała nr XLIII/454/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Miejska w Supraślu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 294 pozycja: 3793
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLIII/454/10 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591? z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806? z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568? z 2004 r. Nr 102 poz.  1055, Nr 116 poz. 1203? z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337? z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420? Nr 157, poz.1241? z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40  poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 14,15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Supraślu , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/304/05 z dnia 27 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnemu Zakładowi Komunalnemu w Supraślu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady mgr inż. Michał Kozłowski   Załącznik do uchwały Nr XLIII/454/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Statut Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu

ID: VLRYB-ESFGA-NDKJA-MVCMN-EGZKG. Podpisany.

Strona 1 / 2

  Załącznik do uchwały Nr XLIII/454/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Statut Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu

ID: VLRYB-ESFGA-NDKJA-MVCMN-EGZKG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.93

  uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5366

  uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.93.13

  uchwała nr XXXVII/378/10 Rady Miasta Supraśl z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.57

  uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Markusach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem

porady prawne online

Porady prawne

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład (...)

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Kierownik zakładu budżetowego prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Czy może prowadzić taką działalność? Jeśli n ie to proszę podać (...)

 • Zdolność sądowa jednostek komunalnych

  Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu (...)

 • Naruszenie posiadania w umowie najmu

  Czy urzędnik/zarządca Zakładu Komunalnego ma prawo zabrać (ustnie, pod presją) najemcy komórkę, którą ten ma w umowie najmu i tylko dzięki najemcy ona jeszcze stoi.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/760/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/759/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.293.3

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.