Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

Tytuł:

uchwała nr XL/220/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 294 pozycja: 3794
Hasła:Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/220 /10 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 ,z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458,z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 ,Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96,poz.620) uchwala się, co następuje: § 1. 1.Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości : 1)od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m2 pow. użytkowej - 0,40 zł. ; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej ? 15,20 zł .; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ? 9,82zł ; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ? 4,15 zł ; e) pozostałych wybudowanych na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rekreacji i wypoczynku - od 1 m2 powierzchni użytkowej ? 6,87 zł ; f) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,43 zł . 2)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? od 1 m2 powierzchni - 0,57 zł; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? od 1 ha powierzchni - 4,15 zł ; c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1m2 powierzchni - 0,23 zł . d) pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rekreacji i wypoczynku ? od 1 m2 powierzchni - 0,29 zł , e) pozostałych - od 1 m2 powierzchni - 0,13 zł . 3)od budowli ? od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ?7 - 2 %; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Góralczyk

Id: BCSGD-OZKSZ-UOOJY-LFXPF-CEGCW. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XLIII/454/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/760/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr LIX/759/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.