Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

Tytuł:

zarządzenie nr 212/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 847
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 212/09 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr  187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.  984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz.  100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XVI/123/08 z dnia  22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2009 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.392,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 ? 152,-zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczna; 2) dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 ? 1.240,-zł. - dotacja celowa na realizację zadania - pomoc społeczna. 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000,- zł.: - dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 ? 2.000,- dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczna. § 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.392,- zł.: - dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 ? 1.392,-zł. 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 - 300,- zł.; 2) dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 - 1.000,- zł.; 3) dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 - 700,- zł. § 3. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 51.433,- zł.: Zmniejszyć wydatki dział 700 750 rozdział 70095 75022 §§ 4270 4210 4300 4410 750 75023 4010 4040 4170 4440 754 75412 4270 Kwota zmniejszenia 2.500,1500,2000,2000,3000,1700,3000,1000,1000,754 756 75412 75647 4300 3030 1000,4000,Strona 1 / 3

Zwiększyć wydatki dział 700 750 rozdział 70095 75022 §§ 4210 3030 Kwota zwiększenia 2500,5500,-

750

75023

4410 4740 4750

3700,2000,3000,-

ID: OXWPG-BHXTH-RBHQR-NWFTG-IFWER. Podpisany. 756 75647 4100 2000,-

4300 4410

1000,1000,-

754 756

75412 75647

4270 4100 4300 4410

1000,2000,1000,1000,21700,125,-

754 756

75412 75647

4300 3030

1000,4000,-

801

80101

4270 4740

801

80101

4210 4300 4350 4360 4700

10000,800,500,600,125,9000,800,1000,1000,-

80110

4210 4300

851

85154

4170 4210 4700

500,1000,500,2200,708

851

85154

4010 4300

852

85202 85212

4300 3110

852

85212 85228

4110 4010 4110 4120

708,1900,260,40,3000,-

926

92605

4210 4300 4410

100,2000,900,-

926

92605

4170

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem - 9.227.222,- zł., w tym: a) dochody bieżące ? 6.500.222,-zł., b) dochody majątkowe ? 2.727.000,-zł. 2) wydatki ogółem - 11.739.360,-zł., w tym: a) wydatki bieżące ? 5.937.360,-zł., b) wydatki majątkowe ? 5.802.000,-zł. 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.512.138,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.368.000,-zł. oraz wolnymi środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.; 4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.

ID: OXWPG-BHXTH-RBHQR-NWFTG-IFWER. Podpisany. Strona 2 / 3

Wójt Gminy

Podlaskiego.

Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

ID: OXWPG-BHXTH-RBHQR-NWFTG-IFWER. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXIV/201/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXIX/147/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXXII/185/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XL/228/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.