Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

Tytuł:

zarządzenie nr 221/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 848
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 221/09 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr  187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.  984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz.  100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XVI/123/08 z dnia  22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2009 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 33.922,- zł.: 1) dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 7.180,-zł. - dotacja celowa na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej; 2) dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 - 5.973,- zł. - dotacja celowa na realizację zadania ?Radosna szkoła?; 3) dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 ? 169,- zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczną; 4) dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - 480,- zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczną; 5) dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 ? 7.340,- zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczna - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; 6) dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 - 12.780,- zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów. 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 ? 114,-zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczna. 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.922,- zł.: 1) dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 - 7.040,- zł., dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 - 140,- zł.; 2) dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 - 5.973,- zł.; 3) dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 - 169,-zł.; 4) dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 480,-zł.; 5) dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 - 5.340,- zł.; 6) dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 - 2.000,-zł.; 7) dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 12.708,-zł.; 8) dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 - 72,-zł. 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 - 114,- zł. § 2. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.650,- zł.:

ID: TAVQJ-TOJVT-SWWII-WYQEW-MJNRH. Podpisany. Strona 1 / 2

Zmniejszyć wydatki dział rozdział §§ Kwota zmniejszenia dział  rozdział

Zwiększyć wydatki §§ Kwota zwiększenia

§ 2. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.650,- zł.: Zmniejszyć wydatki dział rozdział 710 750 71004 75075 §§ 4170 4170 4300 75023 4300 Kwota zmniejszenia 3000,4000,1500,1500,75023 4260 4360 801 80146 80113 4700 4300 650,3000,801 80146 80101 4300 4210 1500,1500,650,3000,dział  rozdział 710 750 71004 75022 Zwiększyć wydatki §§ 4740 3030 Kwota zwiększenia 3000,4000,-

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem - 9.261.030,- zł., w tym: a) dochody bieżące - 6.534.030,-zł., b) dochody majątkowe ? 2.727.000,-zł. 2) wydatki ogółem - 11.773.168,-zł., w tym: a) wydatki bieżące ? 5.971.168,-zł., b) wydatki majątkowe ? 5.802.000,-zł. 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.512.138,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.368.000,-zł. oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.; 4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.

Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

ID: TAVQJ-TOJVT-SWWII-WYQEW-MJNRH. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 212/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXIV/201/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXIX/147/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXXII/185/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.