Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

Tytuł:

zarządzenie nr 228/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 852
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 228/09 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr  187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.  984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz.  100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XVI/123/08 z dnia  22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2009 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.408,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - 1.408,- zł. - dotacja celowa na zasiłki stałe. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.408,- zł.: 1) dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 1.408,- zł. § 2. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.585,00 zł.: ZMNIEJSZYĆ WYDATKI dział 758 600 700 750 rozdział 75818 60016 70095 75023 §§ 4810 4300 4270 4010 4110 Kwota zmniejszenia 5.575,00 1.200,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 ZWIĘKSZYĆ WYDATKI dział 010 600 700 750 rozdział 01095 60016 70095 75022 75023 §§ 4430 4210 4210 3030 4210 4410 754 756 851 75412 75647 85154 4210 4100 3110 800,00 1.100,00 6.000,00 754 756 851 75412 75647 85154 3030 3030 4210 4270 4300 801 80101 4270 4280 4350 4430 80110 80146 80148 85401 4280 4700 4280 3020 3.000,00 837,00 200,00 249,00 244,00 2.410,00 270,00 700,00 854 85401 4010 700,00

Strona 1 / 2

Kwota zwiększenia 5.575,00 1.200,00 3.000,00 4.000,00 9.000,00 2.000,00 800,00 1.100,00 2.000,00 2.000,00 2,000,00 2.435,00 500,00 1.730,00 135,00 2.410,00

801

80101

4210 4140 4300

80146

4740 4210

ID: PSOHM-QQYLV-EFWLR-ZYVAP-GBZTC. Podpisany.

854

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

80146 80148 854 85401

4700 4280 3020

2.410,00 270,00 700,00 854 85401 4010 700,00

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem -6.621.383,- zł., w tym: a) dochody bieżące ? 6.278.018,-zł., b) dochody majątkowe ? 343.365,-zł. 2) wydatki ogółem - 7.339.408,-zł., w tym:  a) wydatki bieżące ? 5.914.788,-zł., b) wydatki majątkowe ? 1.424.620,-zł. 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 718.025,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 573.887,-zł. oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.; 4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.

Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

ID: PSOHM-QQYLV-EFWLR-ZYVAP-GBZTC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 155/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/09

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 136/09 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 221/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 212/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.