Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

Tytuł:

zarządzenie nr 192/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2009 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Burmistrz Kleszczel
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 856
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 192/09 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2009 r Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz., poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) zarządzam , co następuje: § 1. Zwiekszyć  plan dochodów budżetowych o kwotę  18.638 zł, w Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie). § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.638 zł, w tym:  1) Dz. 852 rozdz. 85312 § 3110 o kwote 17.638 zł (świadczenia społeczne); 2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 845 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)? 3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 134 zł (składki na ubezpieczenia społeczne); 4) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 21 zł (składki na fundusz pracy). § 3. Dokonać zmian w planie wydatków , jak niżej: 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.645 zł , w tym:  a) Dz.750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 307 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników), b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 1.500 zł (zakup usług pozostalych), c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwote 1.240 zł  (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),  d) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4610 o kwotę  420 zł  (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),  e) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4700 o kwotę  250 zł  (szkolenia pracowników niebędących członkami korspusu dyplomatycznego), f) Dz. 852 rozdz. 85212 4010 o kwotę 1.154 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników), g) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 632 zl ( składki na ubezpieczenia społeczne), h) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwote 1 zł (składki na fundusz pracy), i) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 o kwotę 400 zł (wynagrodzenia bezosobowe), j) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 67 zł (zakup usług pozostalych), k) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4750 o kwotę 174 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym

ID: BKNQZ-YETSO-AZTZG-IDDBZ-ZFJFY. Podpisany. programów i licencji),  Strona 1 / 3

i) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 o kwotę 400 zł (wynagrodzenia bezosobowe), j) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 67 zł (zakup usług pozostalych), k) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4750 o kwotę 174 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji),  l) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 500 zł (zakup usług pozostałych); 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.645 zł, w tym:  a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwote 1.187 zł (delegacje służbowe krajowe), b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 o kwotę  1.000 zł ( szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego), c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4740 o kwotę 860 zł ( zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiegio i urządzeń kserograficznych), d) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 670 zł ( zakup materiałów i wyposażenia), e) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 140 zł (świadczenia społeczne), f) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 584 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), g) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 957 zł (zakup materiałów i wyposażenia), h) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 250 zł (delegacje slużbowe krajowe), i) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę  420 zł  (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego), j) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4740 o kwotę  77 zł (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4430 o kwotę 500 zł (różne opłaty i składki). § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetowe w wysokości 6.990.661 zł; 2) wydatki budżetowe w wysokości 7.155.088 zł. § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 164.427 zł zostanie pokryty przychodami z: 1) wolnych środków w wysokosci 111.080 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 53.347 zł. §   6 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz mgr inż. Aleksander Sielicki

ID: BKNQZ-YETSO-AZTZG-IDDBZ-ZFJFY. Podpisany. Strona 2 / 3

Burmistrz mgr inż. Aleksander Sielicki

ID: BKNQZ-YETSO-AZTZG-IDDBZ-ZFJFY. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.174.1

  zarządzenie nr 140/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.17.33

  uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 9 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 403/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 199/09 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 205/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 228/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 155/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/09

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.