Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

Tytuł:

porozumienie nr 3/2010 Burmistrza Supraśla z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Burmistrz Supraśla
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1255
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

POROZUMIENIE NR 3/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej ? Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przejmującym?, a Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 58 NIP: 542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Wiktora Grygiencza przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym?. § 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie  oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni  opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo.  § 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc. § 3.  1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000: 1) kwotę 523 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy złote) miesięcznie za każde dziecko, 2) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 r., a opłatą wnoszoną przez rodziców, określoną w § 3 ust. 3a i 3b tej uchwały, tj.: a) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł netto miesięcznie: - -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko, - -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko, b) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł netto miesięcznie: - -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 10 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko, - -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 10 zł gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko, 2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według zadeklarowanego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty. § 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. § 5.  1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Porozumienia. 2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia. § 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2011r. § 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  § 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu. § 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl.

Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski

Burmistrz Supraśla inż. Wiktor Grygiencz

Skarbnik Miasta mgr Stanisława Kozłowska  

Skarbnik mgr Lucyna Majewska

ID: JJGYK-VVGWX-AOFRY-QGOFJ-PISYR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.71

  aneks nr Nr 1 Burmistrza Supraśla z dnia 31 stycznia 2011r. do porozumienia nr 3/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl zawartego pomiędzy Gminą Białystok, a Gminą Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  porozumienie nr 9/2009 Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.136.1

  porozumienie nr 4/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 11/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 10/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

porady prawne online

Porady prawne

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  porozumienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-69/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreslenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przynawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-68/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/229/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-66/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LX/246/10 Rady miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.