Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

Tytuł:

uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 160 pozycja: 1854
Hasła:Opłata targowa

UCHWAŁA NR VII/31/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230) w związku z art. 19 pkt 1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zmiana Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: § 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą: 1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 5 zł 2) przy sprzedaży ze stołu - 5zł 3) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 5zł 4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 5zł 5) przy sprzedaży z przczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego - 5zł 6) przy sprzedaży z namiotu - 5zł § 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. § 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa 1) Inkasentem oplaty targowej jest pracownik Urzędu Gminy Mielnik wykonujący powierzone czynności w ramach stosunku pracy. 2) Wpłaty pobranych opłat targowych inkasent dokonuje do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik w następnym dniu po ich zainkasowaniu. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/115/01 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)

Strona 1

Id: RZMZA-SSDQF-TZUFV-WAKHY-FAFAP. Podpisany

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: RZMZA-SSDQF-TZUFV-WAKHY-FAFAP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.73.80

  uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2000

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2458

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.708

  uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mostowlany

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kołodno

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.