Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

Tytuł:

uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 196 pozycja: 2383
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR VII/43/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001,  Nr  142,  poz.  1591?  z 2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.  1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675? z 2001r.Nr 117, poz. 679) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  13,  poz.  123?  z 2002  r.  Nr  41, poz. 364? z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081? z 2004 r. Nr 11, poz. 96,  Nr 261, poz. 2598? z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111? z 2006 r. nr 227, poz. 1658? z 2009 r.  Nr 62, poz. 504) Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. W  załączniku  do  uchwały  Nr  V/31/11  Rady  Gminy  Przerośl  z dnia  29  marca  2011r.  (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124 poz. 1411) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  i Turystyki w Przerośli wprowadza się następujące zmiany:  1. W  §  1,  ust.  2 skreśla  się  zdanie  drugie  o brzmieniu:  ?ustawy  z dnia  27  czerwca  1997  r.  o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)?.  2. W § 2:  1) w ust. 1 skreśla się wyraz ?czytelnictwa?,  2) skreśla się ust. 2  3. W § 5 skreśla się ust.2.  4. W § 7 skreśla się wyraz ?rozwoju czytelnictwa?.  5. W § 9?  1) w ust. 1, w punkcie 1, skreśla się literę b,  2) skreśla się punkt 4.  § 2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podlaskiego.    Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław Radzewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.124.1

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2195

  uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XXXV/221/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/199/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2009r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.221.2

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/146/09 Rady Gminy Kunice z dnia 23 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VIII.38.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Produkcji Galanterii Betonowej "Sudovia".

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Augustów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.