Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

Tytuł:

uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 196 pozycja: 2384
Hasła:Podatek: pobór podatku

UCHWAŁA NR VII/44/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały poboru podatków i opłat w drodze inkasa  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001, Nr 142,  poz.  1591?  z 2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241?  z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r.Nr 117, poz. 679), art. 6 b ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr  249, poz. 1825? z 2007r. Nr 109, poz. 747? z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655? z 2009r. Nr 56, poz. 458?  z 2010r.  Nr  96,  poz.  620,  Nr  226,  poz.  1475)oraz  art.  6 ust.  8 ustawy  z dnia  30  października  2002  r.  o podatku  leśnym (Dz. U. Nr 2002, poz. 1682? Nr 216, poz. 1826? z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,  poz.  1484?  z 2006r.  Nr  245,  poz.  1775,  Nr  249,  poz.  1825?  z 2008r.  Nr  116,  poz.  730?  z 2009r.  Nr  56,  poz.  458?  z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6, ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475? z 2011r. Nr  102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ­ Ordynacja  podatkowa (Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:  § 1. §  1.  W uchwale  Nr  II/9/06  Rady  Gminy  Przerośl  z dnia  5 grudnia  2006r.  w sprawie  poboru  podatków  i opłat  w drodze  inkasa(Dz.Urzęd.Woj.Podl.  Nr  300,  poz.3134),  §  2 otrzymuje  brzmienie:  ?§  2.  Inkasentami  uprawnionymi do pobierania podatków i opłat, o których mowa w § 1 , są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.:  1) Pan Bagiński Andrzej ­ na terenie Sołectwa wsi Blenda, 2) Pan Murawka Sławomir ­ na terenie Sołectwa wsi  Bućki,  3)  Pan  Brzostowski  Jarosław  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Hańcza,  4)  Pani  Karwel  Jadwiga  ?  na  terenie  Sołectwa wsi Iwaniszki, 5) Pan Bogdan Krzysztof ­ na terenie Sołectwa wsi Kolonia Przerośl II, 6) Pani Świerzbin  Alicja ? na terenie Sołectwa wsi Kolonia Przerośl I, 7) Pan Siłkowski Stefan ­ na terenie Sołectwa wsi Kruszki, 8)  Pan  Rakowski  Michał  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Krzywólka,  9)  Pan  Kozłowski  Józef  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Morgi, 10) Pani Romanowska Bożena ­ na terenie Sołectwa wsi Łanowicze Małe, 11) Pan Kukowski Mieczysław ­  na terenie Sołectwa wsi Łanowicze Duże, 12) Pan Zuzelski Stanisław ­ na terenie Sołectwa wsi Nowa Pawłówka,  13) Pani Danilewicz Zofia ­ na terenie Sołectwa wsi Olszanka, 14) Pan Jokajty Krzysztof ­ na terenie Sołectwa wsi  Prawy Las, 15) Pan Sześciła Witold ­ na terenie Sołectwa wsi Przerośl, 16) Pan Kalinowski Dariusz ­ na terenie  Sołectwa wsi Przystajne, 17) Pan Kownacki Józef ­ na terenie Sołectwa wsi Przełomka, 18) Pani Kruszko Teresa ­  na  terenie  Sołectwa  Nowa  Przerośl,  19)  Pan  Kardel  Kazimierz  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Rakówek,  20)  Pan  Radzewicz Wiesław ­ na terenie Sołectwa wsi Romanówka, 21) Pan Protasiewicz Marzanna ­ na terenie Sołectwa  wsi Stara Pawłówka, 22) Pan Ułanowicz Zbigniew ­ na terenie Sołectwa wsi Śmieciuchówka, 23) Pan Rogożyński  Antoni  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Zarzecze,  24)  Pan  Kardel  Józef  ­  na  terenie  Sołectwa  wsi  Wersele,  25)  Pan  Szymaszko Zdzisław ­ na terenie Sołectwa wsi Zusenko.?  § 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. §  3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podlaskiego. 

Id: FLYCU­WALSU­KFQBG­UYTTZ­OAUPB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1659

  uchwała nr XXVIII/111/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.985

  uchwała nr V/43/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2109

  uchwała nr XXX/233/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany inkasenta poboru podatków w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VIII.38.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Produkcji Galanterii Betonowej "Sudovia".

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Augustów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.196.2

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.