Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.198.2

Tytuł:

zarządzenie nr 107/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-28
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 2414
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 107/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.124.100 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.156.227 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.059.941 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł), b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.967.873 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł); 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.873.457 zł , w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.717.617 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.059.941 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 312.997 zł), b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.155.840 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 431.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł); 4) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

Id: XUQAY-LOTYP-HGSYJ-LJVOL-VYPFC. Podpisany Strona 1 z 3

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Id: XUQAY-LOTYP-HGSYJ-LJVOL-VYPFC. Podpisany

Strona 2 z 3

Załącznik do Zarządzenia Nr 107/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 lipca 2011 r. Zmiany w planie wydatków

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) A Dział 600 Rozdział 60016 § 4560 Wydatki na zadania własne Transport i łączność Drogi publiczne gminne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług dostępu do sieci Internet Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 0 0 0 210 210 0 9 000 1 000 8 000 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia Zwiększenia 3 59 908 59 908 0 0 4 59 908 59 908 23 398 23 398

0

3 485

§ 6660 Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 Dział 801 Rozdział 80101 § 4040 § 4210 § 4270 § 4350 Rozdział 80104 § 4210 § 4240 Rozdział 80110 § 4040 § 4350 Rozdział 80146 § 4410 § 4700 B C D

0 50 398 50 398 50 398 9 510 300 300

19 913 0 0 0 36 510 30 300 9 000 21 000 300 6 000 5 000 1 000 210

Id: XUQAY-LOTYP-HGSYJ-LJVOL-VYPFC. Podpisany

Strona 3 z 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.