Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

Tytuł:

zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Burmistrz Kleszczel
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 200 pozycja: 2429
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.  Na  podstawie  art.  30  ust.  2 pkt.  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz.  1568,  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055  i Nr  116,  poz.  1203,  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441  i Nr 173,  poz.  1218,  z 2008  r.  Nr  180,  poz.  1111  i Nr  223,  poz.  1458,  z 2009  r.  Nr  52,  poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106,  poz.  675)  oraz  art.  257  pkt.  1 i  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr 157,  poz.  1240,  z 2010  r.  Nr  28,  poz.  146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 3.978 zł w Dz. 854  rozdz. 85415 § 2030.  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 3.978 zł w Dz. 854  rozdz. 85415 § 3260.  § 3. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:  1) Zwiększyć  plan  wydatków  budżetowych  zadań  zleconych  o kwotę  1.000  zł,  w Dz.  750  rozdz. 75011 § 4300?  2) Zmniejszyć  plan  wydatków  budżetowych  zadań  zleconych  o kwotę  1.000  zł,  w Dz.  750  rozdz. 75011 § 4210?  3) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 12.766 zł, w tym:  a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 200 zł,  b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 10.000 zł,  c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 o kwotę 229 zł,  d) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4120 o kwotę 37 zł,  e) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 1.500 zł,  f) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 300 zł,  g) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280 o kwotę 300 zł,  h) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4430 o kwote 200 zł?  4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 12.766 zł, w tym:  a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4430 o kwotę 200 zł,  b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 10.000 zł,  c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotrę 1.766 zł,  d) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 300 zł,  e) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 500 zł.  § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  1) dochody budżetowe w wysokości 9.518.321 zł, z tego: 

Id: RGTTF­VAJZE­YFMGM­XLHBN­HBFPF. Podpisany Strona 1

a) dochody na zadania bieżące w wysokości 6.330.192 zł, w tym:  ­ dochody włane 5.517.492 zł,  ­ dochody na zadania zlecone 812.700 zł,  b) dochody majątkowe w wysokości 3.188.129 zł?  2) wydatki budżetowe w wysokości 11.358.162 zł, z tego:  a) wydatki bieżące w wysokości 6.194.974 zł, w tym:  ­ wydatki na zadania własne 5.382.274 zł,  ­ wydatki na zadania zlecone 812.700 zł,  b) wydatki majątkowe w wysokości 5.163.188 zł.  § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.841 zł zostanie pokryty przychodami z:  1) zaciagniętych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzajace finansowanie  zadań  inwestycyjnych  pochodzących  z budżetu  Unii  Europejskiej  w wysokości  1.000.000 zł?  2) wolnych  środków  jako  nadwyżki  środków  pienieżnych  na  rachunku  budżetu  gminy  w wysokosci 26.041 zł.  § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emicji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciagniętych na:  1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 26.041 zł,  2) sfinanswoanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.813.800 zł,  3) spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartosciowych oraz  zaciagniętych pożyczek i kredytów w kwocie 36.200 zł.  § 7. Objaśnienia  dokonanych  zmian  w budżecie  zawiera  załącznik  do  niniejszego  zarządzenia.  § 8. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.    Burmistrz  mgr inż. Irena Niegierewicz

Id: RGTTF­VAJZE­YFMGM­XLHBN­HBFPF. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 czerwca 2011 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.  1) Na podstawie decyzji Nr FB­II.3111.142.2011 BB z dnia 27.06.2011 r. przyznano dotację  celową  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  w wysokości  3.978  zł  z przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  podręczników  szkolnych  dla  uczniów  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".  2) W ramach przeniesień między paragrafami dokonano następujacych zmian:  a) kwotę 1000 zł przeznacza sie na opłatę kwartalną za oprogramowanie w ramach zadań  zleconych gminie,  b) 200  zł  koszty  badań  lekarskich  pracowników  zartudnionych  w ramach  prac  interwencyjnych,  c) 10.000  zł  wypłatę  zasądzonego  odszkodowania  o roszczenie  ze  stosunku  pracy  Sekretarza Gminy,  d) 1766 zł zatrudnienie na umowę zlecenia kierowcy konserwatora w OSP Policzna,  e) 300  zł  zakup  programu  multymedialnego  na  potrzeby  dokształcenia  kadry  pedagogicznej.  f) 500 zł na ubezpieczenie i koszty badań lekarskich ratowników zatrudnionym na umowę  zlecenia w okresie letnim na basenie.  3) zmniejszenia  dokonano  w oparciu  o brak  wykonania  planu  w poszczególnych  paragrafach. 

Id: RGTTF­VAJZE­YFMGM­XLHBN­HBFPF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.174.1

  zarządzenie nr 140/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.213.2

  uchwała nr XXXVI/166/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr 22/79/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.