Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

Tytuł:

uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 201 pozycja: 2431
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XI/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 15 ust.2 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, z 2011 r. Nr 32 poz. 159) oraz w związku uchwałą Nr XXIX/275/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach ? Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu, zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Suwałki? uchwalonego uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach: Nr XLVII-378/98 z dnia 18 czerwca z 1998 r., Nr XXXVI/342/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r., Nr XVI/135/07 z dnia 31 października 2007 r., Nr XXIV/220/08 z dnia 27 maja 2008 r. oraz Nr XXXI/294/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu i rozstrzygnięciu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach. Rozdział 1. USTALENIA OGÓLNE § 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni ok. 10,83 ha, określony na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Na terenach objętych planem wiodącymi funkcjami winny być: mieszkalnictwo, komunikacja i usługi tym funkcjom towarzyszące. § 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i skomunikowania terenów objętych planem, z jednoczesną minimalizacją skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. § 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 1

2) tereny dróg publicznych wraz z zespołami parkingów lub garaży położonych w pasie drogowym, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-KP; 3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 4) tereny dróg wewnętrznych wraz z zespołami parkingów lub garaży położonych w pasie drogowym, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW-KP; 5) teren ciągu pieszo ? jezdnego publicznego, oznaczony na rysunku planu symbolem Kpj; 6) tereny ciągów pieszo ? jezdnych wewnętrznych z parkingami, oznaczone na rysunku planu symbolem KWpj- KP; 7) tereny ciągów pieszo ? jezdnych wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KWpj; 8) tereny parkingów lub garaży, oznaczone na rysunku planu symbolem KP; 9) tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E; 10) tereny obiektów i urządzeń ciepłowniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem EC; 11) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U; 12) tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 13) tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MNU; 14) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 15) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MWU; 16) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI. 2. Dla każdego z terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, czyli dominujące na danym terenie oraz przeznaczenie dopuszczalne, czyli uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu. § 6. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 1) ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały; 2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Dokumentacja planu składa się z następujących elementów niepodlegających uchwaleniu: 1) rysunku ideogramu branżowego sieci wodno ? kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych w skali 1:1000; 2) oceny i analizy stanu istniejącego obszaru opracowania na lata 2006 ? 2009 w zakresie rejestru wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rejestru pozwoleń na budowę; 3) opracowania ekofizjograficznego podstawowego; 4) ?Prognozy skutków oddziaływania planu na środowisko?; 5) ?Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu?;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 2

6) uchwały Nr XX/234/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia ?Programu rewitalizacji zabytkowych kamienic śródmieścia Suwałk, stanowiących własność komunalną?; 7) uchwały Nr XXXVII/410/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.06.2005 r. w sprawie ?Programu rewitalizacji oraz ochrony i waloryzacji obiektów zabytkowych śródmieścia miasta Suwałki?. § 7. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej wskazują ich orientacyjny przebieg i są do uściślenia w projektach technicznych inwestycji. § 8. Tereny określone symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD-KP, 7KD-KP, 8Kpj, 15KP, 34ZI, 34aZI i 44KP, przeznaczone są na cele publiczne i w wyniku realizacji planu powinny stać się własnością komunalną lub Skarbu Państwa. § 9. Tereny oznaczone symbolami 5KDW, 6KDW-KP, 38KWpj, 39KWpj, 40KWpj-KP, 41KWpj, 42KWpj-KP i 43KWpj-KP docelowo przeznaczone są pod drogi wewnętrzne i mogą być użytkowane jako tereny wspólnotowe lub spółdzielcze, po dokonaniu wydzieleń zgodnie z zasadami pokazanymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. § 10. Tereny oznaczone symbolami 9KDW-KP, 10KP, 11KP, 12KP, 13KP, 14KP w wyniku realizacji planu powinny pozostać w użytkowaniu wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych lub osób prywatnych. § 11. Plan dopuszcza właścicielom lub użytkownikom istniejących nieruchomości lub ich części zlokalizowanych na wszystkich terenach, korzystanie z nich bez istotnych ograniczeń w dotychczasowy sposób; dopuszcza się remontowanie i przebudowę stanu istniejącego zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i innych znajdujących się w granicach opracowania planu; dopuszcza się doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej; zmiany w wyniku tych przedsięwzięć nie mogą uniemożliwiać realizacji określonego planem przeznaczenia terenu. § 12. Na obszarze objętym niniejszym planem nie zachodzi potrzeba przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych.

§ 13. Na obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych. § 14. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa jest w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 2) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 3) rysunku planu ? należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1:1000, stanowiące integralny załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 4) obszarze ? należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach określonych na rysunku planu, na który składają się poszczególne tereny wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem; 5) terenie ? należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym; teren może stanowić jednorodną całość lub być podzielony liniami podziału wewnętrznego w sposób określony w ustaleniach szczegółowych tekstu niniejszej uchwały, bądź zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przebiegu linii podziału zgodnie z §13 pkt. 7; 6) liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcjach), utrwalające istniejące podziały geodezyjne wyznaczone na

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 3

gruncie oraz wskazujące podziały projektowane; przebieg tych linii może być zmieniony z tolerancją do 5,00 metrów na podstawie projektu zagospodarowania terenu w przypadku uzasadnionym rozwiązaniem projektowym, zgodnym z ideą planu; 7) liniach podziału wewnętrznego terenu - należy przez to rozumieć linie dzielące tereny o tym samym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania na mniejsze działki budowlane; ich przebieg wynika z podziałów katastralnych lub z ustaleń planu i może być zmieniony lub uściślony w przypadku uzasadnionym stanem własności, rozwiązaniem urbanistycznym, funkcjonalnym lub technicznym, zgodnym z ideą planu; linie podziału wewnętrznego terenów wspólnot powinny być uściślone przez zarządców terenu i uwzględnić infrastrukturę, dojścia, chodniki i dojazdy oraz zieleń; 8) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń oraz umożliwiają jej zabudowę zgodnie z ustaleniami planu; 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia nie dotyczy: ganków, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, urządzeń reklamowych, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; 10) pierzejowej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć kształtującą pierzeję ulicy linię, na której musi stanąć ściana frontowa budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia; linia ta pokrywa się z linią rozgraniczającą ulicy chyba, że ustalenia rysunku planu stanowią inaczej; 11) liczbie kondygnacji ? należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku za wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych; 12) maksymalnej (minimalnej) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć nieprzekraczalny (najmniejszy) wymiar budynku w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych) do najwyższej górnej krawędzi dachu; dla zabudowy mieszkaniowej oraz niektórych usług wysokość zabudowy może być też określona liczbą kondygnacji nadziemnych; podana definicja wysokości zabudowy nie dotyczy infrastruktury technicznej (masztów, wież itp.); 13) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem jako jedyny lub przeważający na wyznaczonym terenie rodzaj przeznaczenia, obejmujący nie mniej niż 70% powierzchni danego terenu, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 14) przeznaczeniu uzupełniającym (dopuszczalnym) ? należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe; 15) przebudowie budynku ? należy przez to rozumieć działania, którym jest poddawany budynek, w rozumieniu przepisów budowlanych; 16) obiektach małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, o których mowa w przepisach budowlanych; 17) tymczasowych obiektach budowlanych ? należy przez to rozumieć obiekty budowlane, o których mowa w przepisach budowlanych;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 4

18) urządzeniach budowlanych ? należy przez to rozumieć urządzenia budowlane, o których mowa w przepisach budowlanych; 19) urządzeniach służących utrzymaniu porządku ? należy przez to rozumieć śmietniki, trzepaki, ogrodzenia i osłony wraz z zielenią izolacyjną; 20) drodze, ulicy lub pasie drogowym ? należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi, oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, garażami nie przeznaczonymi do rozbiórki, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 21) ciągu pieszo jezdnym publicznym, ciągu pieszo ? jezdnym wewnętrznym lub drodze wewnętrznej, należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu o szerokości min. 6,00 m, przeznaczony do ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów; o ile szerokość wydzielonego pasa na to pozwala, w granicach ciągu mogą znaleźć się parkingi oraz wyodrębniony chodnik; 22) powierzchni sprzedażowej ? należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.) 23) zieleni izolacyjnej ? należy przez to rozumieć zieleń oddzielającą funkcjonalnie i optycznie tereny (obiekty, urządzenia) uciążliwe od terenów sąsiednich, w tym pasy zieleni ukształtowane w sąsiedztwie ulic w taki sposób, aby minimalizować uciążliwości wynikające z ruchu pojazdów dla sąsiednich terenów; 24) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię działki niezabudowaną i nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością; 25) zieleni urządzonej ? należy przez to rozumieć zieleń niską, średnio wysoką i wysoką wraz z placykami zabaw dla dzieci, miejscami rekreacyjnymi dostępnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych, z dopuszczeniem obiektów małej architektury. Rozdział 2. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY § 15. 1. Podstawą ustaleń miejscowego planu jest zasada zrównoważonego rozwoju, przez którą rozumie się taki rozwój społeczno ? gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb. 2. Ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu poprzez: 1) zakaz realizacji obiektów budowlanych nie spełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach, w szczególności zaś stacji paliw płynnych i gazowych, warsztatów obsługi technicznej pojazdów, innych warsztatów i zakładów produkcyjnych oraz zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej oraz infrastruktury technicznej; 2) zakaz budowy studni i indywidualnych ujęć wody; 3) zakaz tworzenia składowisk wszelkich rodzajów odpadów;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 5

4) zakaz zrzutu do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych wód deszczowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych (place, parkingi, ulice); 5) nakaz wykonywania placów manewrowych i parkingów jako powierzchni szczelnych z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej; 6) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu; 7) nakaz odprowadzania ścieków socjalno - bytowych systemem zbiorczym do kanalizacji miejskiej; 8) zakaz wydobywania kopalin; 9) nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu, prowadzenie nasadzeń oraz działań pielęgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu. 3. Obszar objęty planem położony jest w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody podziemnej Browaru Północnego Sp. z o.o., ustanowionej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK-II-6226-1/3/00 z dnia 24.04.2000 r., w której obowiązują następujące zakazy: 1) bezpośredniego wprowadzania ścieków do ziemi i wód opadowych; 2) rolniczego wykorzystania ścieków; 3) przechowywania i składowania wszelkiego rodzaju odpadów; 4) przechowywania, przesyłania, magazynowania i składowania odpadów promieniotwórczych, produktów ropopochodnych, nawozów sztucznych i innych substancji chemicznych bez odpowiedniego zabezpieczenia wymaganego stosownymi wytycznymi i przepisami budowlanymi, ppoż.

i ochrony środowiska; 5) intensywnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin; 6) wydobywania kopalin poniżej zwierciadła wody gruntowej; 7) lokalizowania nowych ferm chowu zwierząt; 8) lokalizowania wysypisk komunalnych i przemysłowych; 9) lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierząt; 10) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej. 4. Wymienione w ust. 3 ograniczenia w zagospodarowaniu terenów objętych strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody podziemnej Browaru Północnego Sp. z o.o. w Suwałkach są ważne do czasu obowiązywania ww. decyzji lub mogą być zmienione w trybie decyzji administracyjnej na podstawie aktualnych przepisów odrębnych, bez potrzeby zmiany ustaleń planu. 5. Rysunek planu zawiera oznaczenie informacyjne, nie będące ustaleniem planu, określające granicę terenu strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych nieistniejącego już Browaru Północnego Sp. z o.o. 6. Na obszarze objętym planem występują dwa pomniki przyrody: 2 leszczyny tureckie przy ul. E. Plater ? pomiędzy budynkami nr 26 i 26A. 7. Na obszary budowlane należy wprowadzić zieleń w formie zieleni urządzonej; wymóg ten dotyczy w szczególności obszarów mieszkaniowych, na których należy przewidzieć minimum 25%, powierzchni biologicznie czynnej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 8. Należy utrzymać i uzupełniać zieleń izolacyjną wzdłuż dróg i parkingów.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 6

Rozdział 3. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO § 16. Obszar objęty planem leży w części zabytkowej układu urbanistycznego miasta Suwałk, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-31. Oznacza to, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane na tym terenie wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. § 17. Na obszarze objętym planem, występują niżej wymienione obiekty zabytkowe: 1) obiekty położone przy ulicy T. Kościuszki, wpisane do rejestru zabytków: a) dom nr 85, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 251; b) dom nr 87, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 117; c) dom nr 89, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 384; d) dom nr 91, mur., koniec XIX w., nr rej. 252; e) dom nr 97, mur., poł. XIX w., nr rej. 232. 2) obiekt położony przy ul. E. Plater dom nr 43, mur. z pocz. XX w. ujęty w wojewódzkiej gminnej ewidencji zabytków i chroniony na podstawie ustaleń niniejszego planu. § 18. Część układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków oraz obiekty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków podlegają rygorom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego uzyskiwania zaleceń konserwatorskich od wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wskazanego obszaru i obiektów. § 19. W celu ochrony układu urbanistycznego oraz jego poszczególnych elementów należy: 1) zachować tradycyjną zasadę parcelacji wzdłuż ulicy T. Kościuszki; 2) zachować historycznie ukształtowane, istniejące linie zabudowy tworzące zwartą pierzeję ulicy T. Kościuszki; 3) realizować nową zabudowę przy ulicy W. Gałaja jako jednorodzinną z zachowaniem istniejącej linii ogrodzeń i skali nawiązującej do obiektów istniejących ? budynki parterowe z poddaszem użytkowym; 4) zachować kształt bryły budynku, detalu, rytmu i kompozycji układu okien, balkonów, wykuszy i drzwi obiektów zabytkowych; 5) ujednolicić formę i kolorystykę oraz materiał stolarki w każdym z obiektów; 6) stosować ujednoliconą, jasną, pastelową, kolorystykę pierzei i elewacji budynków; w przypadku budynków wykończonych cegłą licówką lub w przypadku obiektów drewnianych, należy obowiązkowo pozostawić elewację w niezmienionej formie; 7) ujednolicić kolorystykę dachów poprzez stosowanie pokryć w kolorach utlenionej miedzi i zieleni; zakaz stosowania pokryć ocynkowanych niepowlekanych. § 20. W celu ochrony elewacji obiektów wymienionych w § 18 oraz zachowania ładu przestrzennego w przestrzeniach publicznych i w historycznie ukształtowanych pierzejach ulicznych, na obszarze objętym planem należy dodatkowo stosować ustalenia zawarte w rozdziale 5 tekstu niniejszej uchwały. § 21. Ustala się zakaz ingerencji w formę brył budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków, z dopuszczeniem ich rozbudowy o nowe części w formie oficyn o wysokości nie przekraczającej wysokości kalenicy zabytkowego obiektu, do którego dobudowuje się oficynę i gzymsie na wysokości gzymsu tego obiektu, na warunkach konserwatorskich.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 7

§ 22. Dopuszcza się zmiany funkcji budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz budynków objętych ochroną na podstawie ustaleń niniejszego planu, za wyjątkiem budynków o nr 89 i 91, w szczególności w parterach, na warunkach konserwatorskich. § 23. Na wymienionym obszarze, zarówno na terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym, pod powierzchnią gruntu, mogą znajdować się relikty budowli i innych procesów związanych z działalnością człowieka, wartościowe pod względem historycznym, kulturowym, naukowym i wymagające ochrony konserwatorskiej, w związku z tym inwestor jest zobowiązany pod groźbą odpowiedzialności karnej, powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego prezydenta miasta o przypadkowo znalezionym przedmiocie lub reliktach budowlanych, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi; ponadto powinien wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte znalezisko i zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, znalezisko i miejsce jego odkrycia.

Rozdział 4. USTALENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ § 24. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 1) pobór wody dla potrzeb socjalno - bytowych i przeciwpożarowych należy realizować z istniejących miejskich sieci wodociągowych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci miejskiej; 2) do budowy przewodów rozdzielczych należy rezerwować pasy terenu w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 3) projektowaną sieć lokalną należy realizować zgodnie z ideogramem branżowym. § 25. Ustala się następujące zasady w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej: 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej i istniejącej zabudowy planuje się wyłącznie do istniejącej kanalizacji miejskiej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci miejskiej; odbiornikiem ścieków jest oczyszczalnia miejska, skąd po oczyszczeniu ścieki kierowane są do rzeki Czarnej Hańczy; 2) jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych; 3) kanały sanitarne jak również przyłącza muszą być wykonane w technologii zapewniającej szczelność; 4) kanały sanitarne należy układać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 5) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci miejskich; 6) projektowaną sieć lokalną należy realizować zgodnie z ideogramem branżowym. § 26. Ustala się następujące zasady w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej: 1) z dróg o przekrojach ulicznych i placów utwardzonych wody opadowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej; odbiornikiem ścieków jest rzeka Czarna Hańcza; przed wprowadzeniem ścieków do odbiornika winny być one oczyszczone; 2) kanały deszczowe należy usytuować w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne; 3) kanały i przyłącza muszą być realizowane w technologii zapewniającej szczelność, a tym samym uniemożliwiającej oddziaływanie na wody gruntowe; 4) jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 8

5) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci miejskich; 6) projektowaną sieć lokalną należy realizować zgodnie z ideogramem branżowym. § 27. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 1) jako rozwiązanie podstawowe przyjmuje się zaopatrzenie w ciepło wszystkich nowych budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej, 2) dopuszcza się indywidualne źródła ciepła, nieemitujące zanieczyszczeń (np. energia elektryczna, słoneczna); 3) dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze dla istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej; 4) po doprowadzeniu do miasta gazu ziemnego, dopuszcza się realizację kotłowni gazowych; zakazuje się instalowania naziemnych zbiorników z gazem; 5) zakazuje się zabudowy sieci cieplnych oraz terenów w odległości 2,0 m od krawędzi sieci preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; 6) przyłącza poszczególnych obiektów do sieci cieplnej, należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci; 7) w miejsce istniejącego węzła cieplnego grupowego WG7, zasilającego w energię 18 budynków, który zostanie zlikwidowany w konsekwencji realizacji drogi publicznej 4KD-KP, przewiduje się budowę węzłów indywidualnych w każdym budynku wraz z niezbędną siecią cieplną wysokoparametrową po trasie zbliżonej do istniejącej sieci niskoparametrowej lub innej, w miarę potrzeb wynikających z lokalizacji węzłów cieplnych w piwnicach budynków; 8) nawierzchnię parkingów i dojazdów nad miejską siecią cieplną wykonać, jako rozbieralną. § 28. Ustala się następujące zasady w zakresie realizacji zaopatrzenia w gaz: 1) zaopatrzenie w gaz poszczególnych budynków przewiduje się z miejskiego systemu sieci gazowej po doprowadzeniu gazu ziemnego do miasta Suwałk; 2) w ciągach projektowanych ulic, w chodnikach lub pasie zieleni należy pozostawić rezerwę terenu pod lokalizację przyszłych gazociągów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych; 3) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci; 4) projektowaną sieć lokalną przedstawiono na ideogramie branżowym; 5) dopuszcza się ustalenie przebiegu trasy sieci gazowej wg innych tras niż wskazane w ideogramie, w zależności od indywidualnych warunków technicznych inwestorów; 6) przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.

§ 29. Ustala się następujące zasady dotyczące gospodarki odpadami: 1) wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów, stosownie do ich charakteru, w kompostowni miejskiej, na warunkach określonych przez gminę i w przepisach szczególnych; 2) należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; 3) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 9

§ 30. Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną: 1) zasilanie w energię elektryczną planowanych terenów budowlanych realizować w oparciu o istniejące w granicach opracowania stacje transformatorowe; 2) wszystkie obiekty muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania; 3) poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci; 4) dla obiektów wymagających zwiększonej pewności zasilania w energię elektryczną należy stosować zasilanie rezerwowe; 5) trasy adaptowanych w planie istniejących urządzeń elektrycznych mogą ulec zmianie; 6) urządzenia elektryczne kolidujące z projektowaną zabudową dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami administratora sieci; 7) projektowane oświetlenie uliczne realizować, jako wydzieloną sieć kablową zintegrowaną z istniejącym miejskim systemem oświetleniowym przede wszystkim w zakresie zaciemniania i wygaszania w okresie podwyższonej obronności Państwa; 8) wszystkie nowe linie elektroenergetyczne realizować, jako kablowe; 9) dopuszcza się budowę nowych stacji na wszystkich terenach i jako wbudowane w budynki. § 31. Ustala się następujące zasady obsługi telekomunikacyjnej: 1) obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne; 2) sieci telefoniczne realizować jako linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne; 3) przyłącza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z warunkami technicznymi administratora sieci; 4) urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowaną zabudową dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami administratora sieci; 5) nie ogranicza się ilości operatorów sieci telefonicznych. § 32. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie realizacji systemu zaopatrzenia w media: 1) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci; 2) budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci; 3) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; 4) proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na ideogramie branżowym należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie na etapie projektów budowlanych; 5) dopuszcza się prowadzenie innych elementów uzbrojenia, nie wymienionych w tekście planu oraz na ideogramach branżowych, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, bez konieczności wprowadzania zmian w planie;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 10

6) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikającą z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w należytym stanie techniczno ? użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniających przesył; 7) dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych i ustaleniach niniejszego planu; 8) sieci, jako inwestycje celu publicznego, nakazuje się chronić przed zabudową; 9) dojazdy do urządzeń techniczych przewiduje się z istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego; 10) przy łączeniu lub podziale działek przewidzieć dostęp do infrastruktury. § 33. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie realizacji systemu komunikacyjnego i zasad parkowania: 1) utrzymanie klasy techniczno ? użytkowej ulicy E. Plater 1KD, jako zbiorczej ? ?Z?; 2) obniżenie klasy techniczno ? użytkowej ulicy P. Suzina 2KD z lokalnej - ?L? do dojazdowej ?D?; 3) utrzymanie klasy techniczno ? użytkowej ulicy W. Gałaja 3KD, jako zbiorczej ? ?Z?; 4) utrzymanie klasy techniczno - użytkowej ulicy M. Curie-Skłodowskiej 4KD-KP, jako lokalnej ? ?L?; 5) rozbudowa i utrzymanie klasy techniczno ? użytkowej ulicy oznaczonej symbolem 7KD-KP, jako dojazdowej ? ?D?; 6) utrzymanie i rozbudowa układu wewnętrznej komunikacji, oznaczonej symbolami: 5KDW, 6KDW-KP i 9KDW-KP; 7) zabezpieczenie potrzeb w zakresie parkowania samochodów: a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD-KP i 7KD-KP, b) w liniach rozgraniczających układu drogowego komunikacji wewnętrznej, oznaczonych symbolami: 5KDW, 6KDW-KP i 9KDW-KP, c) na wyznaczonych parkingach i w zespołach garażowych, oznaczonych symbolami: 10KP, 11KP, 12KP, 13KP, 14KP, 15KP i 44KP, d) na terenach wewnętrznych ciągów pieszo ? jezdnych, oznaczonych symbolami 38KWpj, 39KWpj, 40KWpj, 41KWpj i 42KWpj, e) dla obiektów handlowych i usługowych w ilości stosownej do potrzeb obsługi obiektu, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każdy lokal handlowy oraz nie mniej niż 1 miejsce na 50 m2 powierzchni sprzedażowej lub użytkowej, o ile ustalenia szczegółowe nie wskazują inaczej, f) na terenach zabudowy mieszkaniowej minimum 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 8) utrzymanie publicznego ciągu pieszo ? jezdnego oznaczonego symbolem 8Kpj; 9) utrzymanie i przebudowa wewnętrznych ciągów pieszo ? jezdnych oznaczonych symbolami: 38KWpj. 39KWpj-KP, 40KWpj-KP, 41KWpj, 42KWpj-KP i 43KWpj-KP; 10) zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów publicznych i usług dla osób niepełnosprawnych; 11) zapewnienie na terenach parkingów na każde 20 stanowisk przynajmniej jednego stanowiska dla osób niepełnosprawnych;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 11

12) przeznaczenie na cele parkowania rowerów i wyposażenie w niezbędne do tego urządzenia minimum 5% powierzchni każdego z parkingów; 13) ustalenie zgodnie z przepisami szczególnymi na etapie projektów budowlanych parametrów technicznych wszystkich ulic na obszarze objętym planem takich, jak: szerokość jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i autobusowych, pasów zieleni. Rozdział 5. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY § 34. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym planem są: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i zasadach zagospodarowania; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy; 3) obowiązujące pierzejowe linie zabudowy; 4) ustalenia niniejszego rozdziału zawarte w § 36 ÷ § 43; 5) ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych zawarte w rozdziale 6; 6) ustalenia dla terenów o różnym sposobie użytkowania i zasadach zagospodarowania zawarte w rozdziale 7 tekstu niniejszej uchwały. § 35. Ustala się następujące wymagania i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dla całego obszaru objętego planem: a) obowiązują wymagania zawarte w rozdziałach 2 ÷7 tekstu niniejszej uchwały, b) obowiązuje nakaz zapewnienia urządzeń umożliwiających utrzymanie porządku; 2) dla terenów dróg publicznych zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych: a) w pasie drogowym 1KD, 2KD i 3KD, jako parkingi przyuliczne, b) w pasie drogowym 4KD-KP i 7KD-KP, jako parkingi przyuliczne oraz uporządkowane zespoły boksów garażowych; 3) dla terenów dróg wewnętrznych oraz parkingów i zespołów garażowych: a) zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w pasie drogowym 5KDW, jako parkingi przyuliczne, b) zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w pasie drogowym 6KDW-KP, jako uporządkowane zespoły boksów garażowych, c) zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w pasie drogowym 9KDW-KP, jako uporządkowane zespoły boksów garażowych oraz parkingi przyuliczne; d) uporządkować tereny parkingów i zespołów garażowych: 10KP, 11KP, 12KP, 13KP, 14KP 15KP i 44KP; 4) uporządkować wewnętrzną komunikację pieszo - jezdną oznaczoną symbolami: 38KWpj, 39KWpj, 40KWpj-KP, 41KWpj 42KWpj-KP i 43KWpj-KP poprzez zapewnienie min. 6,00 m szerokości ciągu komunikacyjnego, porządkowanie istniejących oraz realizację nowych miejsc postojowych w formie parkingów, przestrzenne wynikające z potrzeb ochrony

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 12

5) w pasach drogowych oraz na parkingach pomiędzy zatokami postojowymi stosować zieleń izolacyjną; 6) na terenach zabudowy wielorodzinnej obowiązuje nakaz zagospodarowania przestrzeni pomiędzy budynkami zielenią urządzoną niską, średnio wysoką i wysoką oraz małą architekturą; 7) na terenach zabudowy jednorodzinnej ustala sie następujące zasady podziału: a) szerokość frontu działki mieszkaniowej minimum 20 m, b) szerokość frontu działki usługowej minimum 30 m, c) wielkość powierzchni działki mieszkaniowej minimum 600 m2 , d) dopuszcza się łączenie działek i ponowny ich podział celem uzyskania właściwych wartości użytkowych, e) dopuszcza się podział na uzupełnienie działek celem lepszych waruków zagospodarowania, f) przy podziale umożliwiającym zabudowę w głębi działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej szerokości minimum 4,5 m; 8) na terenach zabudowy wielorodzinnej ustala się następujące zasady podziału: a) podziałów dokonywać zgodnie ze wskazanym na rysunku planu podziałem wewnętrznym, bądź na zasadach wymienionych w §15 pkt.7, b) dla każdej wydzielonej działki zapewnić: - powierzchnię biologicznie czynną w wielkości minimum 40% powierzchni działki, - dojścia do klatek schodowych budynków, - bezpośrednie powiązanie z drogą publiczną, drogą wewnętrzną lub z ciągiem wewnętrznym pieszo jezdnym. § 36. 1. Ustala się następujące wymagania architektoniczne dla obiektów istniejących i projektowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną lub jednorodzinną z usługami oraz w zabudowie wielorodzinnej położonej w pierzei ulicy T. Kościuszki: 1) należy realizować budynki mieszkalne jednorodzinne, z zachowaniem istniejącej linii ogrodzeń działek od strony ulicy; 2) nowe budynki mieszkalne należy projektować do wysokości 3 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym, o wysokości nie przekraczającej 9,0 m, mierzonej od średniego poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej lub kalenicy i o wysokości od średniego poziomu terenu do okapu nie przekraczającej 4,0 m chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej; 3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia i otwierania dachów na całej długości; główne połacie dachu powinny stykać się ze sobą w kalenicy budynku; 4) obowiązuje zakaz stosowania lukarn; 5) obowiązuje zakaz stosowania okien połaciowych o łącznej długości przekraczającej 30% długości połaci dachowej i spadku zaczynającym się od kalenicy; 6) w przypadku realizacji okien połaciowych od strony pierzei ulicznych obowiązuje ich rozmieszczenie w rytmie nawiązującym do rytmu otworów na elewacji; 7) zabudowa gospodarcza i garażowa może być realizowana przy granicy z działką sąsiednią, na warunkach wynikających z przepisów odrębnych, z jednoczesnym zakazem lokalizacji tej zabudowy na granicy z pasem drogowym publicznym i wewnętrznym, oraz z ciągiem pieszo ? jezdnym publicznym bądź wewnętrznym;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 13

8) budynki gospodarcze i garażowe należy projektować, jako jednokondygnacyjne i o dachu symetrycznym i spadku dachu nie większym niż 350 ; zakazuje się realizacji w połaci dachowej lukarn; 9) zakazuje się realizacji garaży wolno stojących, garaże mogą być wkomponowane w bryłę budynku mieszkalnego bądź gospodarczego lub przylegać do budynków gospodarczych i garażowych w granicy działek sąsiednich. 2. Ustala się następujące wymagania architektoniczne dla obiektów istniejących i projektowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową: 1) należy realizować obiekty usługowe do trzech kondygnacji i nie wyżej niż 9,5 m; 2) dopuszcza się dachy płaskie. 3. Ustala się następujące wymagania architektoniczne dla istniejącej na obszarze objętym planem współczesnej zabudowy wielorodzinnej: 1) możliwość przebudowy z zachowaniem istniejących gabarytów poszczególnych budynków i zmian sposobu użytkowania poddaszy na cele mieszkalne i użytkowe; 2) możliwość realizacji podjazdów, pochylni i wind dla wózków inwalidzkich; 3) zakaz zabudowy balkonów i realizacji zadaszeń nad nimi na ostatnich kondygnacjach, jako indywidualnych realizacji; zabudowa taka może być realizowana tylko i wyłącznie po sporządzeniu projektu budowlanego na cały budynek i jako jedna inwestycja; 4) możliwość wymiany stolarki okiennej w sposób ujednolicony ? kolor biały i podziały jak w stolarce wymienialnej; 5) możliwość przebudowy i budowy wiatrołapów oraz schodów zewnętrznych; 6) zakaz podwyższania budynków i przebudowy dachów. 4. Ustala się następujące wymagania architektoniczne dla wszystkich budynków: 1) stosować należy na elewacjach tynk zacierany na gładko lub okładziny włóknobetonowe, kamiennopodobne lub inne, z wykluczeniem winylowych i blach trapezowych; 2) kolorystykę budynków utrzymywać w jasnych barwach, z zaleceniem stosowania żółcieni, szarości i ugrów; 3) zakazuje się stosowania na elewacjach elementów winylowych, blaszanych, ceramicznych (za wyjątkiem parapetów i rynien spustowych) oraz prefabrykowanego detalu typu tralki, czy figury; 4) w przypadku montowania krat zabezpieczających witryny lub drzwi wejściowe, ustala się obowiązek ich założenia od strony wewnętrznej otworów; wskazane stosowanie rolet i krat składanych lub zwijanych, montowanych w grubości ściany; 5) dopuszcza się remonty polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remonty elewacji polegające na wymianie tynków, wymianie pokrycia dachowego, wstawianiu w połacie dachowe okien połaciowych, wymianie schodów oraz ich przebudowę z zachowaniem gabarytów zewnętrznych; 6) pokrycia dachowe z materiałów pokryciowych w kolorze utlenionej miedzi lub zieleni; 7) zakazuje się stosowania pokryć ocynkowanych niepowlekanych.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 14

§ 37. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się zmiany funkcji istniejących budynków, szczególnie w parterach; dopuszcza się ingerencję w tereny komunikacji publicznej ? chodniki, (budowa nowych schodów lub pochylni) w sposób niepogarszający warunków komunikacji i w uzasadnionych rozwiązaniem architektonicznym przypadkach; przy zmianach funkcji w budynkach objętych ochroną konserwatorską obowiązują dodatkowo zasady ustalone w rozdziale 3 tekstu niniejszej uchwały. § 38. Zakazuje się rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków mieszkalnych na terenach 16MW, 17MW, 18MW, 18aMW, 19aMW, 19bMW, 19cMW, 20aMW, 20bMW, 20cMW i 29MN. § 39. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych z polami wypełnionymi elementami tzw. ozdobnymi ? tralkami, figurami geometrycznymi, ornamentami roślinnymi, itp. oraz ogrodzeń z kamienia, z otoczaków i barwnych ciosów. 2. Ogrodzenia należy projektować indywidualnie i uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków. § 40. W celu zachowania ładu przestrzennego należy: 1) zachowywać ciągłość pierzei ulicy T. Kościuszki; 2) eksponować elewacje w pierzei ulicy T. Kościuszki; 3) utrzymać skalę i charakter zabudowy ulicy W. Gałąja. § 41. W celu ochrony elewacji obiektów oraz zachowania ładu przestrzennego w pierzejach ulicznych i przestrzeniach publicznych, na obszarze objętym planem ustala się niżej wymienione zasady realizacji reklam: 1) zakazuje się: a) wieszania reklam powyżej poziomu parteru na budynkach zabytkowych; b) podwieszania reklam do balkonów i wykuszy na budynkach zabytkowych; c) wieszania reklam nie związanych z funkcją lokali na budynkach zabytkowych; d) montowania reklam trójwymiarowych; e) wieszania i malowania reklam na płotach. 2) nakazuje się wykonanie projektów reklam i szyldów, jako projektów budowlanych, obejmujących całą elewację, na której będą montowane; 3) reklamy instalowane na elewacjach budynków nie mogą zajmować więcej niż 15% powierzchni elewacji budynków zabytkowych i 25% elewacji pozostałych budynków; 4) nie dopuszcza się umieszczania reklam na dachach; 5) projekty reklam i szyldów należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Rozdział 6. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH § 42. 1. Na obszarze objętym niniejszym planem występują przestrzenie publiczne, do których zalicza się tereny dróg publicznych, ciągów pieszo ? jezdnych, parkingów oraz terenów zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD-KP, 7KD-KP, 8Kpj, 15KP, 34ZI, 34aZI i 44KP.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 15

2. Na terenach wymienionych w § 42 ust. 1. dopuszcza się lokalizację małej architektury, reklam, urządzeń technicznych i zieleni zgodnie z odrębnymi przepisami i na zasadach określonych w rozdziale 5 niniejszej uchwały; na wyżej wymienionych terenach obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 7 niniejszej uchwały. 3. Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych nie może trwać dłużej niż 5 lat. 4. Dopuszcza się przedłużenie terminu tymczasowego zagospodarowania terenu po uzyskaniu stosownych pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. § 43. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) nakaz zapewnienia ładu przestrzennego, bezpieczeństwa, czystości i odpowiednich warunków sanitarnych; 2) zakaz wykonywania ogrodzeń innych, niż ustalone zapisami niniejszego planu; 3) nakaz zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych; 4) zakaz montażu i ustawiania w przestrzeni publicznej reklam innych, niż wymienione w § 41 tekstu niniejszej uchwały; 5) nakaz stosowania do oświetlenia dróg publicznych oznaczonych 1KD, 2KD i 3KD latarni i innych elementów oświetleniowych o formach dostosowanych do charakteru zabytkowego śródmieścia. Rozdział 7. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE § 44. 1. Ustala się linie rozgraniczające ul. E. Plater w ciągu drogi powiatowej nr 2427B wraz z terenem pod parkingi z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, o szerokości w liniach rozgraniczających 18,00 ÷ 20,00 m, o powierzchni ok. 0,48 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 1KD należy utrzymać lub zrealizować: 1) jezdnię; 2) ścieżkę rowerową; 3) chodniki; 4) parkingi; 5) zatoki autobusowe; 6) uzbrojenie techniczne; 7) zieleń 8) obiekty i urządzenia małej architektury służące utrzymaniu porządku. 3. Dla ulicy 1KD ustala się następujące parametry: 1) ulica 1KD powinna mieć powiązania z innymi ulicami z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy oraz zgodnie z rysunkiem planu; 3) utrzymuje się podłączenie i skrzyżowanie z ulicą Gen. W. Sikorskiego, jako skanalizowane z wyspą centralną typu małe rondo, a docelowo średnie rondo;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 16

4) utrzymuje się skrzyżowanie z ulicami 2KD, 4KD-KP, 5KDW i 6KDW-KP oraz z ciągami wewnętrznymi pieszo ? jezdnymi 39KWpj-KP i 40KWpj-KP, jako zwykłe. 4. Dla ulicy 1KD obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 1, pkt. 7 lit. a, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 2 lit a, pkt 5, oraz rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. § 45. 1. Ustala się linie rozgraniczające ul. P. Suzina w ciągu drogi powiatowej nr 2484B, o szerokości w liniach rozgraniczających 7,50 ÷ 10,00 m, o powierzchni ok. 0,16 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 2KD należy utrzymać lub zrealizować: 1) jezdnię; 2) chodniki; 3) parkingi; 4) uzbrojenie techniczne; 5) obiekty i urządzenia małej architektury służące utrzymaniu porządku; 6) ulicę o charakterze ?bez przejazdu? z wjazdem i wyjazdem jedynie od skrzyżowania z ulicą 1KD. 3. Dla ulicy 2KD ustala się następujące parametry: 1) ulica 2KD powinna mieć powiązanie z ulicą 1KD, poprzez skrzyżowanie zwykłe; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości 0,00 m ÷ 2,00 m od linii rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu; 4. Dla ulicy 2 KD obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 2, pkt. 7 lit. a, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 2 lit a, pkt 5, oraz rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. 5. Zawracanie należy zabezpieczyć na terenach własnych działek, przyległych do ulicy. § 46. 1. Ustala się linie rozgraniczające ul. W. Gałaja w ciągu drogi gminnej nr 101254B, o szerokości w liniach rozgraniczających 12,00 m ÷ 14,00 m, o powierzchni ok. 0,34 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 3KD należy utrzymać lub zrealizować: 1) jezdnię; 2) chodniki; 3) zatoki autobusowe; 4) parkingi; 5) uzbrojenie techniczne; 6) obiekty i urządzenia małej architektury służące utrzymaniu porządku. 3. Dla ulicy 3KD ustala się następujące parametry: 1) ulica 3KD powinna mieć powiązanie z innymi ulicami poprzez skrzyżowania zwykłe i z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy oraz zgodnie z rysunkiem planu; 3) utrzymuje się skrzyżowanie z ciągiem pieszo - jezdnym 8Kpj jako zwykłe.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 17

4. Dla ulicy 3KD obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 3, pkt. 7 lit. a, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 2 lit a, pkt 5, oraz rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. § 47. 1. Ustala się linie rozgraniczające ul. M. Curie ? Skłodowskiej w ciągu drogi gminnej nr 101365B, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m ÷ 18,00 m, o powierzchni ok. 0,55 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-KP. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 4KD-KP należy utrzymać lub zrealizować: 1) przelotowość ulicy poprzez wyburzenie węzła ciepłowniczego przy budynku nr 14 oraz innych obiektów wskazanych na rysunku planu do wyburzenia; 2) jezdnię; 3) chodnik; 4) parkingi; 5) uzbrojenie techniczne; 6) podjazdy do boksów garażowych w poziomie ulicy; 7) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku. 3. Dla ulicy 4KD-KP ustala się następujące parametry: 1) ulica 4KD-KP powinna mieć powiązanie z innymi ulicami z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) ulica 4KD-KP powinna mieć powiązanie z ulicą 1KD, z ciągiem pieszo ? jezdnym 8Kpj oraz z wewnętrznym ciągiem pieszo ? jezdnym 38KWpj, poprzez skrzyżowanie zwykłe; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości 0,00 m ÷5,00 m lub więcej od linii rozgraniczających ulicy oraz zgodnie z rysunkiem planu. 4. Dla ulicy 4KD-KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 4, pkt. 7 lit. a, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 2 lit b, pkt 5, oraz rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. 5. Adaptuje się boksy garażowe położone w pasie drogowym ulicy 4KD-KP na działkach o numerach geodezyjnych: 11848, 11849, 11850, 11851, 11852, 11853, 11854, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859, 11756/1, 11753/1, 11860, 11861, 11862, 11863, 11864, 11865, 11753/2, 11631/1, 11753/3, 11631/2, 11753/4, 11631/3, 11753/5, 11631/4. 6. Adaptowanym garażom należy nadać jednolitą kolorystykę ? ściany w kolorze białym, wrota garażowe uchylne, ciemno brązowe, zakaz stosowania na elewacjach cegły licówki i innych materiałów okładzinowych. § 48. 1. Ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 9,00 m ÷ 15,00 m, o powierzchni ok. 0,23 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDW. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 5KDW należy utrzymać lub zrealizować: 1) dojazd do obsługiwanych terenów o szerokości nie mniejszej niż 5,00 m od strony ulicy 1KD; 2) parkingi dla samochodów osobowych; 3) zjazdy na tereny 14KP, 15KP i 21 MWU; 4) możliwość podjazdu pod klatki schodowe budynków położonych na terenach 16MW, 17MW i 18MW, poprzez obniżenie krawężników; 5) uzbrojenie techniczne; 6) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 18

3. Dla ulicy 5KDW ustala się następujące parametry: 1) ulica 5KDW powinna mieć powiązanie z ulicą 1KD, poprzez skrzyżowanie zwykłe; 2) ulica 5KDW powinna mieć powiązanie z parkingami 14KP i 15KP, poprzez skrzyżowanie zwykłe; 3) od ulicy 5KDW nie ustala się linii zabudowy. 4. Dla ulicy 5KDW obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 6, pkt. 7 lit. b, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit a, pkt 5 uchwały. § 49. 1. Ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej z zespołem garażowym, o szerokości w liniach rozgraniczających 7,00 m ÷ 17,00 m, o powierzchni ok. 0,12 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDW-KP. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 6 KDW-KP należy utrzymać lub zrealizować: 1) dojazd do obsługiwanych terenów o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m od strony ulicy 1KD; 2) możliwość podjazdu pod klatki schodowe budynków położonych na terenach 17MW i 18MW, poprzez obniżenie krawężników; 3) plac do zawracania i podjazdy pod istniejące garaże; 4) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku; 5) uzbrojenie techniczne. 3. Dla ulicy 6KDW-KP ustala się następujące parametry: 1) ulica 6KDW-KP powinna mieć powiązanie z ulicą 1KD, poprzez skrzyżowanie zwykłe; 2) od ulicy 6KDW-KP nie ustala się linii zabudowy. 4. Zachowuje się położone w liniach rozgraniczających ulicy garaże oraz wjazd na teren 32EC; plac pomiędzy budynkami o nr 28A i 28B, położonymi na terenie 18MW, należy dostosować do potrzeb parkingowych. 5. Zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejących garaży; dopuszcza się rozbiórkę garaży oraz powiększenie placu w części przyległej do terenu 32EC, zgodnie z rysunkiem planu, w celu realizacji miejsc parkingowych. 6. Adaptowanym garażom należy nadać jednolitą kolorystykę ? ściany w kolorze białym, wrota garażowe uchylne, ciemno brązowe, zakaz stosowania na elewacjach cegły licówki i innych materiałów okładzinowych.

7. Dla ulicy 6KDW-KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 6, pkt. 7 lit. b, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit b, pkt 5 niniejszej uchwały. § 50. 1. Ustala się linie rozgraniczające drogi publicznej z zespołem garażowym, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m, o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD-KP. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 7KD-KP należy utrzymać lub zrealizować: 1) jezdnię; 2) chodnik; 3) podłączenia do ulicy T. Kościuszki oraz do wewnętrznych ciągów pieszo ? jezdnych 41KWpj i 42KWpj-KP; 4) uzbrojenie techniczne;

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 19

5) urządzenia służące utrzymaniu porządku. 3. Dla ulicy 7KD-KP ustala się następujące parametry: 1) ulica 7KD-KP powinna mieć powiązanie z innymi ulicami z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) ulica 7KD-KP powinna mieć powiązanie innymi ulicami poprzez skrzyżowania zwykłe; 3) od ulicy 7KD-KP nie ustala się linii zabudowy. 4. Dla ulicy 7KD-KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 5, pkt. 7 lit. a, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 2 lit b, pkt 5, oraz rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. 5. Zachowuje się położone w liniach rozgraniczających ulicy garaże i plac manewrowy z dopuszczeniem rozbiórki garaży i realizacją miejsc postojowych. 6. Nakaz utrzymania jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: budynki garażowe w kolorze rozbielonych żółcieni, wrota garażowe uchylne, ciemno brązowe, zakaz stosowania na elewacjach cegły licówki i innych materiałów okładzinowych. § 51. 1. Ustala się linie rozgraniczające ciągu pieszo - jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 8,50 m, o powierzchni ok. 0,03 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8Kjp. 2. W granicach pasa drogowego ciągu 8Kjp należy utrzymać lub zrealizować: 1) pochylnię; 2) schody terenowe o szerokości min. 5,00 m z balustradą; 3) uzbrojenie techniczne wraz z oświetleniem; 4) urządzenia służące utrzymaniu porządku; 5) zieleń. 3. Od ciągu pieszo - jezdnego nie ustala się linii zabudowy. 4. Dla terenu 8Kjp obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 8 i 10 oraz ustalenia rozdziału 6 tekstu niniejszej uchwały. § 52. 1. Ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej z dwupoziomowym zespołem garażowym i parkingami, o szerokości w liniach rozgraniczających ok. 15,00 m, o powierzchni ok. 0,25 ha, znaczonej na rysunku planu symbolem 9KDW-KP. 2. W granicach pasa drogowego ulicy 9KDW-KP należy utrzymać lub zrealizować: 1) jezdnie o szerokości min. 5,0 m; 2) zatoki postojowe dla samochodów osobowych; 3) garaże; 4) podłączenie do ciągu pieszo ? jezdnego 40KWpj-KP; 5) uzbrojenie techniczne oraz oświetlenie; 6) zieleń izolacyjną; 7) urządzenia służące utrzymaniu porządku. 3. Od drogi wewnętrznej 9KDW-KP nie ustala się linii zabudowy. 4. Zachowuje się położone w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej 9KDW-KP garaże; wprowadza się zakaz realizacji nowych oraz nadbudowy istniejących.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany Strona 20

5. Nakaz utrzymania jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: ściany garaży i ściany oporowe w kolorze jasno szarym, wrota garażowe uchylne w kolorze ciemnego brązu, dach wykorzystywany, jako płaszczyzna parkingowa asfaltowa. 6. Zakazuje się podłączenia drogi wewnętrznej 9KDW-KP do ulicy 1KD i 3KD oraz do ul. Gen. Wł. Sikorskiego położonej poza granicami planu. 7. Dla drogi wewnętrznej 9KDW-KP obowiązują ponadto ustalenia 4 § 33 pkt. 6, pkt. 7 lit. b, pkt. 10, 11, 12 i 13, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit c, pkt 5 tekstu niniejszej uchwały. § 53. 1. Ustala się linie rozgraniczające zespołu garażowego, o powierzchni ok. 0,10 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KP. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie 10KP adaptuje się istniejące zespoły garażowe, z dopuszczeniem ich modernizacji. 3. Zakazuje się rozbudowy istniejących na terenie 10KP obiektów oraz budowy nowych, za wyjątkiem związanych z inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 4. Dla terenu 10KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33pkt. 7 lit. c, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit d tekstu niniejszej uchwały. 5. Nakaz utrzymania jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: ściany garaży z bloczka silikatowego w kolorze jasno szarym, wrota garażowe uchylne w kolorze ciemnego brązu; dopuszcza się otynkowanie garaży pod warunkiem komleksowego wykonania i zastosowania jednolitej kolorystyki całego zespołu; zakaz zmiany funkcji garaży na cele usługowe i warsztatowe. § 54. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające parking publiczny dla samochodów osobowych, o powierzchni ok. 0,07 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 11KP.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego utrzymuje się na terenie 11KP istniejący parking publiczny. 3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego adaptuje się istniejące na tym terenie urządzenia służące utrzymaniu porządku. 4. Zakazuje się realizacji na terenie 11KP obiektów kubaturowych innych niż wiaty służące obsłudze parkingu i utrzymaniu porządku, oraz obiekty związane z inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 5. Dla terenu 11KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 7 lit. c, pkt. 10, 11 i 12, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit d, pkt. 5 tekstu niniejszej uchwały. § 55. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające zespół boksów garażowych, o powierzchni ok. 0,11 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 12KP. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego adaptuje się istniejącą zabudowę garażową bez możliwości jej rozbudowy o nowe garaże i nadbudowy istniejących, poza nadbudową polegającą na wyrównaniu wysokości kompleksu garażowego do wysokości garażu najwyższego. 3. Nakaz utrzymania jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: ściany w kolorze rozbielonego beżu, wrota uchylne w kolorze ciemnego brązu. 4. Dla terenu 12KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 7 lit. c, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit d tekstu niniejszej uchwały. § 56. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające zespół boksów garażowych, o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 13KP.

Id: PNDUM-THWFX-HEAZC-INWLT-DBWIC. Podpisany

Strona 21

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego adaptuje się istniejącą zabudowę garażową bez możliwości jej rozbudowy o nowe garaże i nadbudowy istniejących, poza nadbudową polegającą na wyrównaniu wysokości kompleksu garażowego do wysokości najwyższego garażu. 3. Nakaz utrzymania jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: ściany w kolorze rozbielonego beżu, wrota uchylne w kolorze ciemnego brązu. 4. Należy zapewnić dojazd do terenu 28MN poprzez działkę nr 11687/3, na warunkach zarządcy terenu 13KP. 5. Wprowadza się zakaz realizacji podjazdów przed boksami garażowymi. 6. Dla terenu 13KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 7 lit. c, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt. 3 lit d tekstu niniejszej uchwały. § 57. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające zespół boksów garażowych, o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 14KP. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego adaptuje się istniejącą na działkach nr 10083, 10084, 10085, 10086, 10087, 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094, 10095, 10096, 10097, 10098, 10099, 10100, 10101, 10102 zabudowę garażową. 3. Zakazuje się rozbudowy adaptowanego kompleksu o nowe budynki garażowe. 4. Nakazuje się ujednolicenie wysokości kompleksu garażowego poprzez wyrównanie wysokości do najwyższego garażu w kompleksie. 5. Nakazuje się utrzymanie jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego: ściany w kolorze rozbielonego beżu, wrota uchylne w kolorze ciemnego brązu. 6. W miejscu wyburzonych niewymienionych do adaptacji garaży, należy zrealizować podjazd, elementy służące utrzymaniu porządku oraz miejsca postojowe. 7. Dla terenu 14KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 7 lit. c, rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit d tekstu niniejszej uchwały. § 58. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren parkingu publicznego o powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 15KP. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego istniejącą zabudowę garażową położona przy granicy z działką o nr geod. 10074 przeznacza się do likwidacji i zastąpienia parkingiem w poziomie terenu. 3. Dopuszcza się funkcjonowanie 12 istniejących garaży murowanych zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie działkach o nr: 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996 i 11997, przy założeniu poprawy ich estetyki na poniższych warunkach: utrzymanie jednolitej kolorystyki i wykończenia zespołu garażowego - ściany w kolorze rozbielonego beżu, wrota w kolorze ciemnego brązu, ujednolicona wysokość. 4. Zakaz realizacji garaży tymczasowych o konstrukcji blaszanej oraz podziału terenu 15KP. 5. Dla terenu 15KP obowiązują ponadto ustalenia rozdziału 4 § 33 pkt. 7 lit. c, pkt. 10, 11 i 12 rozdziału 5 § 35 pkt. 1, pkt 3 lit d, pkt 5 tekstu niniejszej uchwały. 6. Dopuszcza się wjazdy na teren 22MWU i 21MWU poprzez teren parkingu oraz bilansowanie miejsc parkingowych terenu 15KP z miejscami na terenach 22MWU i 21MWU w wielkości maksymalnie 50% miejsc postojowych na warunkach zarządcy terenu 15KP i po likwidacji garaży położonych przy granicy z działką o nr geod. 10074 oraz zastąpieniu ich parkingiem w poziomie terenu. § 59. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy wielorodzinnej oz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.99.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lipca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.60

  uchwała nr XLII/391/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.40

  uchwała nr 491/XLV/08 Rady Miasta w Jarosławiu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  zarządzenie nr 0050/80/2011 Burmistrza Supraśla z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr 22/79/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.