Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

Tytuł:

uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011 - 2014"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 201 pozycja: 2434
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR VII/34/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240, z późn. zm.) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się "Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014" zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały. § 2. W przypadku udzielenia dotacji podmiotowi prowadzącemu dzałalność gospodarczą, pomoc ta stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014. I. Cele programu. 1. Celem programu jest ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków komunalnych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów degradacji środowiska naturalnego gminy Mielnik oraz stworzenia alternatywy dla zagospodarowania ścieków, na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mielnik jest zadaniem komplementarnym z zadaniem realizowanym i ujętym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych sporządzonym przez Ministra Środowiska a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003r. Program został opracowany w celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Krajowy Program określając plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany praz Polskę aby osiągnąćwymagane efekty ekonomiczne, wyznacza jednocześnie przedsięwzięcia w agromeracjach dla zapewnienia obsługi co najmniej 75-85% ludności w aglomeracjach do końca 2015 roku. 3. Aglomeracja Mielnik ustanowiona Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 6/06 umieszczona na pozycji 238 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych mimo nie stanowienia priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego uwzględniając uwarunkowania wynikające z nadmiernych kosztów jak i korzyści dla środowiska zmuszona zostaje do poszukiwania indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska. 4. Program uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na terenie znajdującym się poza aglomeracją lub w aglomeracji, ale nie będące przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2014 roku. II. Przedmiot dofinansowania. 1. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych z obiektów budowlanych mieszkalnych zlokalizowanych na terenie dla którego nie przewiduje się w latach 2011-2014 budowy kanalizacji sanitarnej. 2. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych (przy czym za budynek mieszkalny uważa się budynek będący własnością osób fizycznych, w których przynajmniej 70% powierzchni całkowitej stanowi część - mieszkalna i nie więcej niż 30% części usługowa lub inna), położonych na terenie gminy Mielnik. 3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 4. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki komunalne pochodzące z gospodarstw domowych (budynki mieszkalne). 5. Powyższy program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą i nieruchomości letniskowych. 6. Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla kilku posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dofinansowania udziela się właścicielowi nieruchomości, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 7. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych i udokumentowanych kosztów. III. Warunki przyznania dofinansowania.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany Strona 1

1. Zainteresowani dofinansowaniem przed przystąpieniem do realizacji zadania składają imienny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć: a) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z usytuowanym budynkiem mieszkalnym i projektowaną przydomową oczyszczalnią ścieków potwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej w Siemiatyczach, b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek, c) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni śceków oraz przewidywany koszt przedsięwzięcia. 2. Wniosek o udzielenie dofinansowania rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia i stanu zabezpieczenia środków finansowych. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w kolejnym roku programu, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 3. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia do wniosku należy dołączyć także pisemne zgody wszystkich posiadaczy terenu na posadowienie, zaistalowanie, użytkowanie oczyszczalni. 4. Inwestor przystępujący do programu nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec Gminy.

5. Inwestor we własnym zakresie zaadoptuje dokumentację zakupioną przez Urząd Gminy Mielnik lub przygotuje pełną dokumentację innego rodzaju niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, montaż urządzeń powinien być dokonany poprzez wyspecjalizowaną firmę zawierając stosowną umowę. 6. Podjęcie przez inwestora prac projektowych oraz prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, nie obliguje Gminy do realizacji dofinansowania przed wejściem w życie niniejszego programu. 7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz dysponowanie środkami finansowymi przewidzianymi na dofinansowanie w danym roku będą podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Gminą a inwestorem określającej szczegółowe zasady realizacji (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do uchwały). IV. Źródła finansowania. 1. Program będzie finansowany z budżetu gminy Mielnik 2. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na realizację programu. 3. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie po zrealizowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 4 000,00 zł dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dla każdego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana jednocześnie z kilku źródeł np. z budżetu gminy i środków WFOŚiGW, jednak łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów inwestycji. V. Rozliczenie dofinansowania. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru (którego wzór stanowi załacznik nr 4 do uchwały), przedsięwzięcia sporządzonego w terminie 30 dni po dokonaniu pisemnego zgłoszenia praz Wnioskodawcę wykonania oczyszczalni. 2. Pozytywny wynik odbioru jest warunkiem wypłaty dotacji. 3. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacana gotówką w kasie Urzędu Gminy Mielnik w terminie do 14 dni od daty jej zatwierdzenia. 4. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązaująym prawem w tym zakresie - ustawa Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska. 5. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w danym roku budżetowym, jednakże całkowite rozliczenie ma nastąpić w terminie do 15 grudnia każdego roku. VI. Warunki i tryb przyznania dotacji jako pomocy publicznej.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 2

1. Jeśli przyznana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.jedn. Dz. Urz. UE seria C, nr 115 z 9.05.2008r.) warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.02.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006r. Nr 379, poz. 5), 2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji o określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). VII. Postanowienia końcowe. 1. Dofinansowaniu nie podlegają: a) koszty eksploatacji i konserwacji, b) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę, c) koszty dokumentacji technicznej, d) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej i planowanej do realizacji w latach 2011-2014 sieci kanalizacji sanitarnej.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r.

Mielnik, dnia ___ - ___ - 20___ r. .......................................................

imie i nazwisko

ul. .................................. nr ......... ___ - ____ ................................... tel. ................................................ ......................................................

nr dowodu osobistego

WÓJT GMINY MIELNIK

......................................................

wydanego przez

.....................................................

nr PESEL

.....................................................

nr NIP

WNIOSEK Proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej w ......................................................... dz. nr ......................... 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Programem budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014.

2. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym* w/w posesji. 3. Oświadczam, że zamierzam rozpocząć/zrealizować budowę oczyszczalni przydomowej w terminie od ___ ___- 20___r do ___ - ___- 20___r. 4. Oświadczam, że do tej pory nie korzystałem/korzystałam* z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Gminy Mielnik w celu stwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i zakończenia przedsięwzięcia. 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Mielnik.

Załączniki:

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa rejonu lokalizacji budynku i projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzona przez Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjneji i Kartograficznej w Siemiatyczach,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/działki*, której dotyczy wniosek, - informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz przewidywany koszt przedsięwzięcia, - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis będący załacznikiem do Rozporządzenia Rady Ministraów z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mininis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

........................................................................

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 1

podpis wnioskodawcy *niepotrzebne skreślić.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r.

UMOWA NR _________________ o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarta w Mielniku w dniu ................................ 20......r. pomiędzy Gminą Mielnik z siedzibą w Mielniku, ul. Piaskowa 38, 17307 Mielnik, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik Adama Tobotę a ................................................................................. zamieszkałym/łą* w ................................................................... legitymującym/cą* się dowodem osobistym nr .............................., PESEL: ......................................................, NIP: ................................................. posiadaczem nieruchomości położonej w ................................................... dz. nr ..........................................., zwanym/ną* dalej posiadaczem nieruchomości. § 1. 1. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków typu ....................................................................................... spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984). 2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia ....................... 20......r., termin zakończenia 15 grudnia 20..... roku. § 2. Na podstawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik, przyjętego Uchwałą Nr ........... Rady Gminy Mielnik z dnia ................... 2011roku i w oparciu o wniosek posiadacza nieruchomości wraz z określonymi w programie załącznikami Gmina Mielnik zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu gminy w ramach posiadanych środków w kwocie: ......................... zł (słownie: ......................................... zł ...../100 groszy). § 3. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy. § 4. 1. Posiadacz nieruchomości otrzymuje zwrot części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy - po zakończeniu inwestycji potwierdzonej protokołem stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z określonymi załącznikami. 2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Wójta Gminy Mielnik kwoty dofinansowania. 3. Jeżeli w trakcie realizacji zadania lub czynności kontrolnych przeprowadzonych po zrealizowaniu zadania przez przedstawiciela Gminy zostanie stwierdzone, że część zadań została wykonana niezgodnie z celem programu i jego zakresem Posiadacz nieruchomości zostaje zobowiązany do zwrotu całości lub części uzyskanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 4. Postanowienie § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio do terminu realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 2 umowy. § 5.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany Strona 1

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Jeżeli przyznana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną zastosowanie będą miały: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. § 7. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Mielnik. § 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

*niepotrzebne skreślić.

GMINA MIELNIK .............................................................

POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI .............................................................

Mielnik, dnia ___ - ___ - 20___r.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r.

PROTOKÓŁ stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Na nieruchomości położonej w miejscowości ................................................................... dz. nr ................... , której posiadaczem jest: Pan/Pani* .................................................................................................................... Pan/Pani* .................................................................................................................... zgłosił/a* w Urzędzie Gminy Mielnik zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni. W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ___ - ___ -20___r. oraz na podstawie złożonych dokumentów: 1. zgłoszenie do Urzędu Gminy Mielnik oddania do użytku przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę lub zawiadomienie starosty o przedsięwzięciu zgłoszenia budowy oczyszczalni 2. przydomowej - potwierdzona kserokopia, imienny dowód zakupu lub zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków - potwierdzone 3. kserokopie faktur, certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 4. bezpieczeństwo konstrukcji, potwierdza się / nie potwierdza się /* wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedstwaionymi we wniosku. Powyższy protokół jest podstawą refundacji części kosztów przez Gminę Mielnik na warunkach określonych w umowie Nr _________ . Na tym protokół zakończona i po odczytaniu podpisano. Protokół spisano w obecności: Imię i Nazwisko 1. .............................................................. 2. .............................................................. 3. .............................................................. Reprezentuje Przedstawiciel Urzędu Gminy Przedstawiciel Urzędu Gminy Posiadacz nieruchomości Podpis .............................................................. .............................................................. ..............................................................

4. .............................................................. .............................................................. ..............................................................

*niepotrzebne skreślić.

Id: ROAAB-RUEME-RNKFL-YPNOD-OZRJJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.242.3869

  uchwała nr 14-1178-2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rydzyna na lata 2011-2014, z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

 • DZ. URZ. 2011.80.1697

  uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchylenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.16

  uchwała nr XX/96/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

porady prawne online

Porady prawne

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: (...)

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta i gminy Drohiczyn na lata 2011 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej - Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  zarządzenie nr 0050/80/2011 Burmistrza Supraśla z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.2

  zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.