Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

Tytuł:

uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 207 pozycja: 2513
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142,  poz.  1591?  z 2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241?  z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r.Nr 117, poz. 679), art. 14a, ust.1a ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.  2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,  poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,  542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,  poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618? z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157,  poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705? z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241?  z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:  § 1. Tworzy się punkty przedszkolne na terenie gminy Przerośl:  1) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, przy ul. Rynek 11, 16­ 427 Przerośl,  2) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Pawłówce, 16­427 Przerośl,  3) Punkty  Przedszkolne  będą  funkcjonować  od  1 września  2011  roku  do  30  czerwca  2013  roku  w ramach  otrzymanego  dofinansowania  na  realizację  projektu  pn.  ?Edukacja  przedszkolna  ?  kluczem  do  sukcesu?  dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007­2013, Działanie 9.1. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w systemie  oświaty?,  Poddziałanie  9.1.1  ?  Zmniejszenie  nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej? nr POKL.09.01.01 ? 20 ? 098/10.  § 2. Organizację Punktów Przedszkolnych wymienionych w § 1 określa załącznik do uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz

Id: EFQZD­SODYX­IMDWX­NAAII­ZCOQX. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011 r. Zalacznik1.doc ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PRZEROŚL 

Id: EFQZD­SODYX­IMDWX­NAAII­ZCOQX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 18 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do katerorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 18 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ?Skatepark Michałowo? realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwoju wsi? oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr XIV/59/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.