Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

Tytuł:

zarządzenie nr 120/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-08-19
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 208 pozycja: 2534
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 120/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz.  1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr  17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675?  z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240? z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.  1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:  § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia  budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101,  poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr  178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414) wprowadza się następujące zmiany:  1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia?  2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia?  3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.201.912 zł, w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.234.039  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.093.753  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami administracji rządowej ­ 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między j.s.t.­ 31.997 zł),  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  5.967.873  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami administracji rządowej ­ 400.003 zł)?  4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.951.269 zł , w tym:  a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.795.429 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami ­ 6.093.753 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  administracji  rządowej  ­  10.740  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień  między j.s.t.­ 312.997 zł),  b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  12.155.840  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  431.118  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 350.000 zł)?  5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca  z rozliczeń  kredytów  i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.  § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podlaskiego.   

Burmistrz Miasta  Eugeniusz Berezowiec

Id: QWFIZ­UCEHS­VEAAI­NJZYX­JKODO. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie dochodów   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 852  Rozdział 85295  § 2030  B  Dział 750  Rozdział 75056  § 2010  Dział 852  Rozdział 85203  § 2010  C  D  Wyszczególnienie  2  Dochody razem (A+B+C+D)  Dochody własne  Pomoc społeczna  Pozostała działalność  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin)  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  Administracja publiczna  Spis powszechny i inne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami  Pomoc społeczna  Ośrodki wsparcia  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami  Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami  administracji rządowej  Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień między j.s.t.  Zmniejszenia  3  0  0  0  0  0  0  0  0  w złotych  Zwiększenia  4  77 812  44 000  44 000  44 000  44 000  33 812  21 812  21 812 

0  0  0 

21 812  12 000  12 000 

0  0  0 

12 000  0  0 

Id: QWFIZ­UCEHS­VEAAI­NJZYX­JKODO. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie wydatków   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 710  Rozdział 71035  § 4300  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80104  § 4210  § 4270  § 4300  Rozdział 80146  § 4210  § 4300  § 4700  Dział 852  Rozdział 85295  § 3110  B  Dział 750  Rozdział 75056  § 3040  § 4110  § 4120  § 4170  Dział 852  Rozdział 85203  § 3020  § 4210  § 4220  § 4260  § 4300  § 4370  § 4430  § 4700  C  D  Wyszczególnienie  2  Wydatki razem (A+B+C+D)  Wydatki na zadania własne  Działalność usługowa  Cmentarze  Zakup usług pozostałych  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  Oświata i wychowanie  Przedszkola  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Pomoc społeczna  Pozostała działalność  Świadczenia społeczne  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  Administracja publiczna  Spis powszechny i inne  Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Pomoc społeczna  Ośrodki wsparcia  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków żywności  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci telefonicznej  Różne opłaty i składki  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami  administracji rządowej  Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień między j.s.t.  Zmniejszenia  3  27 000  27 000  0  0  0  20 500  20 500  20 500  6 500  3 500  3 500  0  3 000  3 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  w złotych  Zwiększenia  4  104 812  71 000  12 000  12 000  12 000  0  0  0  15 000  12 000  0  11 000  1 000  3 000  0  1 000  2 000  44 000  44 000  44 000  33 812  21 812  21 812  18 412  439  71  2 890  12 000  12 000  1 000  4 600  2 000  2 000  1 000  500  400  500  0  0 

Id: QWFIZ­UCEHS­VEAAI­NJZYX­JKODO. Podpisany

Strona 1 z 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

  zarządzenie nr 91/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

  zarządzenie nr 31/11 Wójta Gminy Białowieża z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

  zarządzenie nr 126/11 Wójta Gminy Grajewo z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

  uchwała nr III/14/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.208.2

  uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Gródek z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.