Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

Tytuł:

zarządzenie nr 134/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-09-13
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 228 pozycja: 2696
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 134/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 5 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na  podstawie  art.  30  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457?  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240? z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr  152,  poz.  1020,  Nr  238,  poz.  1578,  Nr  257,  poz.  1726)  zarządzam, co następuje:  § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia  2010  r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Bielsk  Podlaski  na  rok  2011  (Dz.Urz.Woj.Podl.  z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205,  Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr  178,  poz.  2126,  Nr  184,  poz.  2224,  Nr  198,  poz.  2414,  Nr  208,  poz.  2534)  wprowadza  się  następujące zmiany:  1) dokonuje  się  zmian  w planie  dochodów  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do  niniejszego  zarządzenia?  2) dokonuje  się  zmian  w planie  wydatków  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszego  zarządzenia?  3) plan  dochodów  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  61.187.100  zł,  w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.318.427  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.112.608  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  0 zł,  dochody  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 31.997 zł),  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  6.868.673  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 400.003 zł)?  4) plan  wydatków  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  65.936.457  zł  ,  w tym:  a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.826.837 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.112.608  zł,  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  14.760  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 311.997 zł), 

Id: NZTKA­PDKDR­BZOIZ­JGZIW­IYQXT. Podpisany

Strona 1 z 5

b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  13.109.620  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  427.098  zł,  wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  j.s.t.­ 350.000 zł)?  5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.  § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.    Burmistrz Miasta  Eugeniusz Berezowiec

Id: NZTKA­PDKDR­BZOIZ­JGZIW­IYQXT. Podpisany

Strona 2 z 5

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 września 2011 r. Zmiany w planie dochodów   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 801  Rozdział 80195  § 2030  B  Dział 751  Rozdział 75108  § 2010  C  D  Wyszczególnienie  2  Dochody razem (A+B+C+D)  Dochody własne  Oświata i wychowanie  Pozostała działalność  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gmin (związków gmin)  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między j.s.t.  Zmniejszenia  3  0  0  0  0  0  w złotych  Zwiększenia  4  19 407  552  552  552  552 

0  0  0 

18 855  18 855  18 855 

0  0  0 

18 855  0  0 

Id: NZTKA­PDKDR­BZOIZ­JGZIW­IYQXT. Podpisany

Strona 3 z 5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 września 2011 r. Zmiany w planie wydatków   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 700  Rozdział 70005  § 4430  Dział 750  Rozdział 75011  § 4420  Rozdział 75022  § 4210  § 4420  Rozdział 75023  § 4300  § 4420  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80110  § 4040  § 4210  § 4300  § 4430  Rozdział 80148  § 4040  Rozdział 80195  § 4170  Dział 900  Rozdział 90003  § 4170  § 4300  B  Dział 751  Rozdział 75108  § 4110  § 4120  Wyszczególnienie  2  Wydatki razem (A+B+C+D)  Wydatki na zadania własne  Gospodarka mieszkaniowa  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  Różne opłaty i składki  Administracja publiczna  Urzędy wojewódzkie  Podróże służbowe zagraniczne  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  Zakup materiałów i wyposażenia  Podróże służbowe zagraniczne  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe zagraniczne  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  Oświata i wychowanie  Gimnazja  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Stołówki szkolne i przedszkolne  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Pozostała działalność  Wynagrodzenia bezosobowe  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Oczyszczanie miast i wsi  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zmniejszenia  3  27 218  23 198  0  0  0  10 601  0  0  901  901  0  9 700  9 700  0  8 277  8 277  8 277  3 820  3 496  3 496  0  0  0  324  324  0  0  500  500  0  500  0  w złotych  Zwiększenia  4  46 625  23 750  847  847  847  10 601  1 700  1 700  901  0  901  8 000  0  8 000  0  0  0  11 802  11 250  0  350  10 500  400  0  0  552  552  500  500  500  0  18 855 

0  0  0  0 

18 855  18 855  1 519  245  Strona 4 z 5

Id: NZTKA­PDKDR­BZOIZ­JGZIW­IYQXT. Podpisany

§ 4170  § 4210  C  Dział 900  Rozdział 90001  § 4300  § 6300  D 

Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  Zakup usług pozostałych  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 

0  0  4 020  4 020  4 020  0 

12 091  5 000  4 020  4 020  4 020  4 020 

4 020  0 

0  0 

Id: NZTKA­PDKDR­BZOIZ­JGZIW­IYQXT. Podpisany

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

  zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Sidra z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

  zarządzenie nr 67/11 Burmistrza Lipska z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

  uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.228.2

  uchwała nr XII/113/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.