Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

Tytuł:

uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 233 pozycja: 2780
Hasła:Przyroda

UCHWAŁA NR  IX/57/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr  142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241?  z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr  134,  poz.  777)  w związku  z art.44  ust.  3,  3a  i 4  ustawy  z dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z 2009r.  Nr  151,  poz.  1220,  Nr  157,  poz.  1241,  Nr  215,  poz.  1664?  z 2010r.  Nr  76,  poz.  489,  Nr  119,  poz.  804?  z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Białymstoku, Rada Gminy w Przerośli uchwala, co następuje:  § 1. 1.Ze  względu  na  utratę  wartości  przyrodniczej  i zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  znosi  się  formę  ochrony  wiązu  polnego,  uznanego  za  pomnik  przyrody  Orzeczeniem  Nr  41/78  z 04.11.1978  r.  (Dz.  Urz.  WRN  w Suwałkach  z 1978r.  Nr  11,  poz.  46)  wpisanego  do  wojewódzkiej  ewidencji  pomników  przyrody  pod  nr  220.2 S, o obwodzie pnia 3.17 m rosnącego na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, działka nr ewid. 188/1,  obręb Przełomka.  2. Zniesienie  formy  ochrony  przedmiotowego  pomnika  przyrody,  następuje  z uwagi  na  konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego,  gdyż  zły  stan  zdrowotny  drzewa  powoduje  zagrożenie  dla  życia  i mienia na powiatowej drodze publicznej oraz mieszkańcom posesji.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podlaskiego. 

Id: RFDSF­KHBOJ­LSHGT­KSHNH­AAJWH. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 25 lipca 2011 roku wpłynęło do Wójta Gminy Przerośl podanie oraz apele ustne mieszkańców,  z prośbą  o jak  najszybszą  interwencje  w w/w  sprawie.  W dniu  5 sierpnia  2011  roku  pracownicy  Urzędu  Gminy  Przerośl  przeprowadzili wizję lokalną. Podczas dokonanych oględzin stwierdzono, że wiąz polny jest obumarły. Drzewo te  stwarza  bezpośrednie  zagrożenie  bezpieczeństwa  zarówno  użytkownikom  drogi  gminnej  jak  i mieszkańcom  posesji.  Zniesienie  formy  ochrony  przedmiotowego  drzewa  jest  niezbędne  z uwagi  na  konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego.  W związku  z powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  uzasadnione.  Projekt  niniejszej  uchwały  został  uzgodniony  z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w Białymstoku,  zgodnie  z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz.1220, z póź.zm.).   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz

Id: RFDSF­KHBOJ­LSHGT­KSHNH­AAJWH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.195

  rozporządzenie nr 5/09 z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.95

  rozporządzenie nr 3/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.998

  rozporządzenie nr 10/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2009.302.2283

  rozporządzenie nr 23/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2009.190.1604

  rozporządzenie nr 20/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie "Regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz Gminy Suwałki"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr 90/XIV/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz ustalenia ich granic, siedzib i numerów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.