Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.234.2

Tytuł:

uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-09-20
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 2798
Hasła:

UCHWAŁA NR  IX/51/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142,  poz.  1591?  z 2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241?  z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr  134, poz. 777), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240? z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:  § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.  § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.  § 3. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  1) Plan dochodów ogółem ? 10.003.679zł, z tego:  ­ dochody bieżące w kwocie 9.580.923zł,  ­ dochody majątkowe w kwocie 422.756zł.  2) Plan wydatków ogółem ? 12.408.609zł, z tego:  ­ wydatki bieżące w kwocie 9.221.031zł,  ­ wydatki majątkowe w kwocie 3.187.578zł.  § 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011r. stanowi Załącznik Nr 3.  2) Wydatki  na  programy  i projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  z budżetu  Unii  Europejskiej  zgodnie  z załacznikiem Nr 4.  § 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.404.930zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  1) zaciąganych  kredytów  i pożyczek  w kwocie  ?  1.804.964zł,  w tym:  na  finansowanie  zadań  realizowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.145.515zł.  2) wolnych  środków,  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy  wynikających  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 599.966zł.  § 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.502.188zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości  97.258zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł.  2) sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w kwocie  do  1.804.964zł?  w tym:  wyprzedzające  finansowanie  działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.145.515zł.  § 8. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań  z tytułu  kredytów  i pożyczek  do  wysokości  poszczegółnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,  § 9. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 6.  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.xls ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2011R.  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik2.xls ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2011R.  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik3.xls WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik4.doc Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w 2011r.  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl

z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik5.xls Przychody i rozchody budżetu w 2011r.  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  IX/51/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik6.doc OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2011R. 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.