Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

Tytuł:

uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-10-18
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 258 pozycja: 3063
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.  1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806? z 2003r. Nr 80,  poz.717, Nr 162, poz.1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203? z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457?  z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr  180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,  poz.  230,  Nr  106,  poz.  675?  z 2011r.  Nr  21  poz.  113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777),  art.  121  ust.  4,  ust.  5 i  ust.  9 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o finansach  publicznych  (Dz.U.  z 2009r.  Nr  157,  poz.1241, Nr 219, poz. 1706? z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226,  poz.  1475,  Nr  238,  poz.  1578)  oraz  art.  211,  art.  212,  art  217,  art.  237,  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240? z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr  238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 1.163.625zł  Dział 630 ­ rozdział 63003 § 6207 ­ 945.245zł  Dział 630 ­ rozdział 63003 § 6209 ­ 166.808zł  Dział 750 ­ rozdział 75075 § 2007 ­ 7.570zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 2010 ­ 3.945zł  Dział 900 ­ rozdział 90002 § 2700 ­ 40.057zł  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 1.163.625zł  Dział 630 ­ rozdział 63003 § 6057 ­ 945.245zł  Dział 630 ­ rozdział 63003 § 6059 ­ 166.808zł  Dział 700 ­ rozdział 70005 § 4260 ­ 7.570zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4110 ­ 178zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4120 ­ 29zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4170 ­ 1.180zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4210 ­ 1.793zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4300 ­ 555zł  Dział 751 ­ rozdział 75108 § 4410 ­ 210zł  Dział 900 ­ rozdział 90002 § 4300 ­ 40.057zł  Dotacja na projekt "Bug ­ rajem dla turysty" współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ­ 2013 ­ środki z EFRR i środki z budżetu państwa.  Dotacja na zrealizowany projekt w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na  lata 2007 ­ 2013 (zakup strojów ludowych dla zespołu "Wrzosy" z Wilanowa.  Dotacja na sfinansowanie zadań zawiązanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do  Senatu RP.  Dotacja  na  dofinansowanie  kosztów  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  zgodnie  z zawartą  umową  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  § 3. Dokonać  w planie  wydatków  przeniesień  między  rozdziałami  i paragrafami  na  kwotę  292.765zł,  zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany Strona 1

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.  § 5. Wprowadza  się  zmiany  w zestawieniu  planowanych  kwot  dotacji  udzielanych  z budżetu  gminy,  zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  § 6. Budżet po zmianach wynosi:  Dochody ogółem 18.819.894zł, z tego:  ­ bieżące w wysokości 13.729.619zł  ­ majątkowe w wysokości 5.090.275zł  Wydatki ogółem 22.683.675zł, z tego:  ­ bieżące w wysokości 12.734.431zł  ­ majątkowe w wysokości 9.949.244zł  Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  1) zaciąganych kredytów w kwocie ? 350.000zł?  2) zaciąganych pożyczek w kwocie ­ 3.013.833zł,  3) wolnych  środków,  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy  wynikających  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ­ 499.948zł.  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 8. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011R.   

w złotych  Klasyfikacja  Dział  010  600  600  600  600  600  630  700  700  700  700  710  750  750  750  750  750  750  750  750  750  754  754  754  801  801  801  801  801  801  801  801  851  854  900  921  Razem  Rozdział  01010  60014  60014  60016  60016  60016  63003  70005  70005  70005  70005  71014  75022  75023  75023  75023  75023  75023  75075  75075  75075  75411  75412  75412  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80113  80113  85195  85415  90002  92109  §  4270  2710  4270  4270  4300  6050  6059  4170  4300  6050  6060  4300  3030  4010  4260  4440  4500  4700  4170  4210  4300  3000  4300  4440  4010  4110  4120  4210  4300  6050  4210  4430  4170  4210  4300  2480  Rodzaj zadania  własne  porozumienie  porozumienie  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  porozumienie  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  własne  292 765,00  20 000,00  3 400,00  30 000,00  30 000,00  292 765,00  bieżący  bieżący  bieżący  13 100,00  108 000,00  5 442,00  5 442,00  10 000,00  8 823,00  12 400,00  18 000,00  25 800,00  2 433,00  4 431,00  567,00  4 000,00  3 000,00  5 000,00  17 000,00  22 000,00  5 000,00  1 205,00  23 036,00  1 510,00  244,00  3 400,00  81 000,00  15 000,00  10 000,00  5 097,00  4 000,00  4 000,00  39 000,00  39 000,00  Zmniejszenie  Zwiększenie  5200,00  Rodzaj wydatku  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  majątkowy  majątkowy  bieżący  bieżący  majątkowy  majątkowy  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  bieżący  majątkowy  bieżący  bieżący  Plan po zmianach  5200,00  0,00  39 000,00  126 000,00  249 000,00  1 559 572,00  381 168,00  10 000,00  142 097,00  115 000,00  16 177,00  18 900,00  140 336,00  1 261 906,00  55 033,00  29 631,00  567,00  18 220,00  3 000,00  13 000,00  98 499,00  22 000,00  19 000,00  5 105,00  1 119 046,00  186 152,00  30 009,00  35 400,00  64 400,00  0,00  74 558,00  9 942,00  6 000,00  5 600,00  271 057,00  1 132 000,00 

Dział 010 ­ usunięcie awarii wodociągu we wsi Tokary.  Dział  600  ­  remont  nawierzchni  bitumicznej  ul.  Brzeskiej  w Mielniku  w ciągu  drogi  powiatowej  ­  zadanie  powierzone gminie przez powiat.  Dział  600  ­  rezygnacja  z zadania  "wykonanie  dokumentacji  projektowej  drogi  Wajków  ­  Sutno  (po  trasie  wodociągu)  Dział 630 ­ zwiększenie udziału własnego na projekt "Bug ­ rajem dla turysty" 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany Strona 1

Dział  700  ­  opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  Pl.  Kościuszki  w Mielniku,  koszty  wyceny  i notarialne  dotyczące  nieruchomości  położonej  w Mielniku,  którą  Powiat  Siemiatycki  przekaże  w formie  darowizny  na  rzecz  gminy,  zmniejszenie  wydatków  w tym  dziale  dotyczy  zadań  inwestycyjnych  ujętych  pod  poz.

  14  i 19  załącznika  nr  2 do uchwały.  Dział 710 ­ wytyczenie działek w Mielniku przy ulicach: Brzeska, Popław, Górna, Zamkowa i Sadowa.  Dział  750 ­ diety radnych, wynagrodzenia  pracowników w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, zakup energii,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników.  Dział 750 rozdział 75075 ­ wydatki na promocję gminy.  Dział 754 ­ dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup zestawu  ratowniczego (łódź z wyposażeniem), zakup usług i odpis na ZFŚS.  Dział 801 ­ wynagrodzenie i pochodne nauczyciela wspomagającego w klasie, odprawa emerytalna, ubezpieczenie  mienia, zmniejszenie dotyczy dokumentacji projektowej na budowę basenu, która zostanie wykonana w 2012 roku.  Dział 851 ­ zmniejszenie na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy.  Dział 854 ­ zmniejszenie na zakup nagród za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie (rok szkolny 2010 ­ 2011)  Dział 900 ­ zwiększenie na zadania w zakresie gospodarki odpadami.  Dział 921 ­ zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku na wydatki związane  z otwarciem wystawy prac Henryka Musiałowicza w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej. 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011   

w złotych  Planowane wydatki  Lp.  Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja  Rok Rozpocz.  Zakończ.  Łączne nakłady  finansowe  z tego źródła finansowania  rok budżetowy  2011  (6+7+8+9+10)  5  3 038 012,00  3 019 042,00  18 970,00  własne środki  budżetowe  6  24 179,00  5 209,00  18 970,00  1 845 204,00  *  3 013 833,00  środki z budżetu  państwa  7  środki  pochodzące  z innych  źródeł  8  środki wymienione  w art. 5 ust. 1 pkt 2i3  u.f.p.  9  kredyty  i pożyczki  10  Rozdział  Klasyfikacja  budżetowa 

1  1. 

2  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją ?  Mielnik:  I etap Oczyszczalnia  II etap Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku ?  szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego  i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy  i regionu 

3  2003­2013  do 2011  do 2013 

4  19 668 721,00  6 063 140,00  13 605 581,00 

11  90001 

2.  3.  4.  5.  6. 

Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku  Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo  Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego  Realizacja projektu ?Bug ­ rajem dla turysty?  Przebudowa drogi gminnej Nr 109591 B  Radziwiłłówka ­ Oksiutycze na odcinku  Radziwiłłówka ? Grabarka ? wykonanie nawierzchni  bitumicznej  Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej  w Maćkowiczach i wykonanie dokumentacji  projektowej  Rozbudowa świetlicy we wsi Niemirów  Rozbudowa świetlicy we wsi Oksiutycze  Budowa budynku z przeznaczeniem dla straży OSP  we wsi Sutno 

2007­2011  2009­2011  2010­2011  2010­2012  2011 

1 204 000,00  365 000,00  1 056 521,00  1 512 453,00  1 483 572,00 

614 249,00  116 235,00  1 051 291,00  1 326 413,00  1 483 572,00 

227 749,00  116 235,00  171 147,00  214 360,00  391 787,00  166 808,00  741 785,00 

386 500,00  880 144,00  945 245,00  350 000,00 

92195  92109  75412  63003  60016 

7. 

2011 

83 717,00 

83 717,00 

83 717,00 

92109 

8.  9.  10. 

2011  2011  2011 

16 726,00  19 834,00  17 921,00 

16 726,00  19 834,00  17 921,00 

16 726,00  19 834,00  17 921,00 

92109  92109  75412 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany

Strona 1

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

Budowa tarasu widokowego w Mielniku  Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia  liniowego w ul. Ścianka i ul. Sadowa w Mielniku  Budowa toalety wolno stojącej w Mielniku  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę  Placu Kościuszki w Mielniku  Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy  linii oświetleniowych w Mielniku i Niemirowie  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę  świetlicy we wsi Radziwiłłówka  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  w WDKSiR w Wilanowie  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę  kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska  i Osłowo  Zakup nieruchomości zabudowanej położonej  w Mielniku oznaczonej nr geod. 5981/2 

2009­2011  2010­2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011 

80 235,00  79 294,00  70 000,00  45 000,00  40 000,00  10 000,00  54 018,00  100 000,00 

4 470,00  76 000,00  70 000,00  45 000,00  40 000,00  10 000,00  54 018,00  100 000,00 

4 470,00  76 000,00  70 000,00  45 000,00  40 000,00  10 000,00  54 018,00  100 000,00 

63095  60016  70005  70005  90015  92109  92109  90001 

19. 

2011  Ogółem 

16 177,00  25 923 189,00 

16 177,00  8 183 635,00 

16 177,00  1 699 320,00  908 593,00  0,00  4 057 093,00  3 363 833,00 

70005 

* Przyznane środki otrzymamy w I kwartale 2012 roku jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011. 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2011   

w złotych  Dotacje  Dla jednostek sektora finansów publicznych  Lp.  1.  Podmiot  dotowany  Powiat Siemiatycki  Celowa  1 668 780,00  Podmiotowa  0,00  Lp.  1.  Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  Nazwa zadania lub  podmiotu  Ochrona dóbr kultury ­ prace  konserwatorskie ­  remontowe  Zadanie w zakresie rozwoju  sportu i rekreacji oraz  organizacji imprez  sportowych  Bieżące utrzymanie urządzeń  melioracyjnych  Celowa  250 000,00  Podmiotowa  0,00 

2. 

Województwo  Podlaskie 

1 829,00 

0,00 

2. 

190 000,00 

0,00 

3. 

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w Mielniku  Gminny Ośrodek  Kultury Sportu  i Rekreacji  w Mielniku  Gminna Biblioteka  Publiczna  w Mielniku  Ogółem 

70 000,00 

0,00 

3. 

10 000,00 

0,00 

4. 

10 000,00 

1 132 000,00 

0,00 

0,00 

5. 

0,00 

210 000,00 

0,00 

0,00 

1 750 609,00 

1 342 000,00 

Ogółem 

450 000,00 

0,00 

Id: YOYIJ­EIPFX­IZJEQ­AEQIF­UZEPL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.130.1

  zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.1

  zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

  uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

  uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

  uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.3

  uchwała nr 71/XIII/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.