Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

Tytuł:

zarządzenie nr 143/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-10-25
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 264 pozycja: 3141
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 143/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 10 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na  podstawie  art.  30  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr  153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203,  Nr  167,  poz.  1759?  z 2005  r.  Nr  172,  poz.1441,  Nr  175,  poz.  1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr  173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.  1 pkt  1 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240?  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,  Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:  § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia  2010  r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Bielsk  Podlaski  na  rok  2011  (Dz.Urz.Woj.Podl.  z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205,  Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr  178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr  228, poz. 2696) wprowadza się następujące zmiany:  1) dokonuje  się  zmian  w planie  dochodów  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do  niniejszego  zarządzenia?  2) dokonuje  się  zmian  w planie  wydatków  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszego  zarządzenia?  3) plan  dochodów  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  60.982.393  zł,  w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.293.720  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.152.223  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  0 zł,  dochody  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 31.997 zł),  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  6.688.673  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 400.003 zł)?  4) plan  wydatków  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  65.731.750  zł  ,  w tym:  a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.932.130 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.152.223  zł,  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  14.760  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 311.997 zł), 

Id: SFJBF­FNMMO­SCJCM­VGZXF­BOYFU. Podpisany

Strona 1 z 5

b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  12.799.620  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  427.098  zł,  wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  j.s.t.­ 350.000 zł)?  5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.  § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.    Burmistrz Miasta  Eugeniusz Berezowiec

Id: SFJBF­FNMMO­SCJCM­VGZXF­BOYFU. Podpisany

Strona 2 z 5

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2011 r. Zmiany w planie dochodów   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  B  Dział 751  Rozdział 75108  § 2010  Dział 852  Rozdział 85228  § 2010  Rozdział 85278  § 2010  C  D  Wyszczególnienie  2  Dochody razem (A+B+C+D)  Dochody własne  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Pomoc społeczna  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między j.s.t.  Zmniejszenia  3  0  0  w złotych  Zwiększenia  4  39 615  0 

0  0  0 

39 615  20 680  20 680 

0  0  0 

20 680  18 935  13 935 

0  0 

13 935  5 000 

0  0  0 

5 000  0  0 

Id: SFJBF­FNMMO­SCJCM­VGZXF­BOYFU. Podpisany

Strona 3 z 5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2011 r. Zmiany w planie wydatków   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80101  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  § 4300  Rozdział 80103  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  Rozdział 80104  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  § 4240  § 4440  Rozdział 80110  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  Rozdział 80148  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  Dział 851  Rozdział 85153  § 4210  § 4300  § 4700  Wyszczególnienie  2  Wydatki razem (A+B+C+D)  Wydatki na zadania własne  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup usług pozostałych  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Przedszkola  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Gimnazja  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Stołówki szkolne i przedszkolne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Ochrona zdrowia  Zwalczanie narkomanii  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  Zmniejszenia  3  514 789  514 789  318 823  318 823  318 823  168 880  30 033  17 476  5 449  0  7 108  0  13 887  11 364  1 132  1 202  189  20 410  0  17 327  898  1 601  0  584  92 209  86 971  1 277  0  3 961  12 341  5 849  2 918  1 000  2 574  11 000  11 000  8 000  0  3 000  w złotych  Zwiększenia  4  554 404  514 789  0  0  0  474 314  276 439  210 488  0  62 704  2 695  552  0  0  0  0  0  66 424  60 133  0  5 679  28  584  0  114 538  73 484  0  38 775  2 279  16 913  13 136  0  3 446  331  11 000  11 000  0  11 000  0  Strona 4 z 5

Id: SFJBF­FNMMO­SCJCM­VGZXF­BOYFU. Podpisany

Dział 854  Rozdział 85401  § 4010  § 4040  § 4110  § 4120  Dział 926  Rozdział 92604  § 4170  § 4260  § 4370  § 4430  B  Dział 751  Rozdział 75108  § 3030  Dział 852  Rozdział 85228  § 4170  Rozdział 85278  § 3110  C  D 

cywilnej  Edukacyjna opieka wychowawcza  Świetlice szkolne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Kultura fizyczna  Instytucje kultury fizycznej  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup energii  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  Różne opłaty i składki  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Pomoc społeczna  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wynagrodzenia bezosobowe  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  Świadczenia społeczne  Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 

2 386  2 386  828  211  603  744  13 700  13 700  0  13 000  700  0  0 

15 775  15 775  12 310  0  3 176  289  13 700  13 700  12 400  0  0  1 300  39 615 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

20 680  20 680  20 680  18 935  13 935  13 935  5 000  5 000  0  0 

Id: SFJBF­FNMMO­SCJCM­VGZXF­BOYFU. Podpisany

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

  zarządzenie nr 37.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

  zarządzenie nr 82/11 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

  zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

  zarządzenie nr 74/11 Burmistrza Lipska z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3

  zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.