Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

Tytuł:

zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 288 pozycja: 3542
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 65/11 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r.  Na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,  poz. 1726) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie budżetu  Gminy Płaska na 2011 r., zarządza się, co następuje:  § 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu  państwa:  1)zwiększa się plan dochodów o kwotę ? 3 349,00,­zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia?  2)zwiększa się plan wydatków o kwotę ? 3 349,00,­zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  1)dochody budżetu w wysokości 20 003 889,­zł., z tego:  a) bieżące w wysokości 8 340 735,­zł.?  b) majątkowe w wysokości 11 663 154,­zł.,  2)wydatki budżetu w wysokości 22 562 804,­zł., z tego:  a) bieżące w wysokości 8 064 582,­zł.?  b) majątkowe w wysokości 14 498 222,­zł.  3)deficyt  budżetu  gminy  w wysokości  2 558  915,­zł.,  który  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 558 915,­ zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości  2.179.085,­zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 655,­zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy  z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,­zł.  § 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.  Zastępca Wójta  Dariusz Górski

Id: EFA4B0AC­9080­4004­A4E8­95962D263FF3. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/11   Wójta Gminy Płaska   z dnia 30 września 2011 r. 

Zmiana planu dochodów na 2011 rok     Rodzaj:  Zlecone  Dział  Rozdział  Paragraf  751  75108  2010  852  Treść  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  gmin) ustawami  Pomoc społeczna  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  społecznej.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  gmin) ustawami  Razem zlecone:  Razem własne  Razem dochody:  Przed zmianą  439,00  0,00  0,00  709 000,00  Zmiana  2 859,00  2 859,00  2 859,00  490,00  Po zmianie  3 298,00  2 859,00  2 859,00  709 490,00 

85213 

5 268,00 

490,00 

5 758,00 

2010 

5 268,00  782 792,00  19 217 748,00  20 000 540,00 

490,00  3 349,00  0,00  3 349,00 

5 758,00  786 141,00  19 217 748,00  20 003 889,00 

Id: EFA4B0AC­9080­4004­A4E8­95962D263FF3. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/11   Wójta Gminy Płaska   z dnia 30 września 2011 r. 

Zmiana planu wydatków na 2011 rok     Rodzaj:  Zlecone  Dział  Rozdział  Paragraf  751  75108  4110  4120  4170  4210  4300  4370  4410  852  Treść  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Wybory do Sejmu i Senatu  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  telefonicznej.  Podróże służbowe krajowe  Pomoc społeczna  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  społecznej.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  Razem zlecone:  Razem własne :  Przed zmianą  439,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  709 000,00  Zmiana  2 859,00  2 859,00  118,00  20,00  782,00  1 189,00  200,00  100,00  450,00  490,00  Po zmianie  2 859,00  2 859,00  118,00  20,00  782,00  1 189,00  200,00  100,00  450,00  709 490,00 

85213 

5 268,00 

490,00 

5 758,00 

4130 

5 268,00  782 792,00  21 776 663,00 

490,00  3 349,00  0,00 

5 758,00  786 141,00  21 776 663,00 

Strona 1

Id: EFA4B0AC­9080­4004­A4E8­95962D263FF3. Podpisany

Razem wydatki: 

22 559 455,00 

3 349,00 

22 562 804,00 

Id: EFA4B0AC­9080­4004­A4E8­95962D263FF3. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/11   Wójta Gminy Płaska   z dnia 30 września 2011 r. 

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE  1. Zmiany w dochodach:  1)zaplanować dotację na zadanie zlecone ­ przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na kwotę 2859,­  zł.?  2)zwiększyć dochody o dotację na zadanie zlecone ­ składki od świadczeń rodzinnych na kwotę 490,­ zł.  2. Zmiany w wydatkach:  1)zaplanować wydatki na zadanie zlecone ­ przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na kwotę 2859,­  zł.?  2)zwiększyć wydatki na zadanie zlecone składki od świadczeń rodzinnych na kwotę 490,­ zł. 

Id: EFA4B0AC­9080­4004­A4E8­95962D263FF3. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Giby z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  uchwała nr XI/48/11 Rady Gminy Wizna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  . .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.