Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

Tytuł:

zarządzenie nr 163/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 288 pozycja: 3549
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 163/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz.  1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.  146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777),  art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240? z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:  § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010  r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10,  poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr  139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz.  2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr  264, poz. 3141) wprowadza się następujące zmiany:  1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia?  2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia?  3) w  planie  zadań  inwestycyjnych  na  2011  rok  w zadaniu  pn.  ?Zakup  urządzeń  biurowych  i sprzętu  komputerowego  z oprogramowaniem  w Urzędzie  Miasta?,  zwiększa  się  środki  planowane  na  rok  2011 o kwotę 33.000 zł ­ Dz. 750 rozdział 75023 § 6060?  4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.161.346 zł, w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.687.673  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  0 zł,  dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.­  34.997 zł),  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  6.473.673  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 400.003 zł)?  5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.910.703 zł , w tym:  a) wydatki  bieżące  stanowią  kwotę  53.278.083  zł  (z  czego:  wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  wydatki  dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 14.760  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień  między  j.s.t.­ 314.997 zł),  b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  12.632.620  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  427.098  zł,  wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.­ 350.000  zł)? 

Id: VXUUS­YXQOF­TCPNR­JEBUS­MYLIJ. Podpisany Strona 1 z 5

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.    wz. Burmistrza Miasta Zastęca Burmistrza  Walentyna Szymczuk

Id: VXUUS­YXQOF­TCPNR­JEBUS­MYLIJ. Podpisany

Strona 2 z 5

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2011 r. Zmiany w planie dochodów  w złotych   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 852  Rozdział 85213  § 2030  Rozdział 85214  § 2030  Rozdział 85216  § 2030  B  Dział 010  Rozdział 01095  § 2010  Dział 852  Rozdział 85213  Wyszczególnienie  2  Dochody razem (A+B+C+D)  Dochody własne  Pomoc społeczna  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin)  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin)  Zasiłki stałe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin)  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi  ustawami  Rolnictwo i łowiectwo  Pozostała działalność  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami  Pomoc społeczna  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami  Pozostała działalność  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami  Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze  umów lub porozumień między j.s.t.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Pozostała działalność  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  bieżących  Zmniejszenia  3  134 000  134 000  134 000  Zwiększenia  4  29 425  0  0 

4 000  4 000  100 000  100 000  30 000  30 000 

0  0  0  0  0  0 

0  0  0 

26 425  15 825  15 825 

0  0 

15 825  10 600 

1 600 

§ 2010  Rozdział 85295  § 2010  C  D  Dział 900  Rozdział 90095  § 2710 

0  0 

1 600  9 000 

0  0  0  0  0 

9 000  0  3 000  3 000  3 000 

3 000 

Id: VXUUS­YXQOF­TCPNR­JEBUS­MYLIJ. Podpisany

Strona 3 z 5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2011 r. Zmiany w planie wydatków  w złotych   

Dział/rozdział/paragraf  1  A  Dział 750  Rozdział 75011  § 4350  Rozdział 75023  § 4350  § 6060  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80101  § 4010  § 4110  § 4120  § 4140  § 4210  § 4300  § 4350  § 4370  § 4430  § 4440  § 4700  Rozdział 80103  § 4140  Rozdział 80104  § 4170  § 4210  § 4300  § 4350  § 4370  § 4410  § 4430  § 4700  Rozdział 80148  § 4140  Dział 852  Wyszczególnienie  2  Wydatki razem (A+B+C+D)  Wydatki na zadania własne  Administracja publiczna  Urzędy wojewódzkie  Zakup usług dostępu do sieci Internet  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  Zakup usług dostępu do sieci Internet  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Zakup usług dostępu do sieci Internet  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Przedszkola  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Zakup usług dostępu do sieci Internet  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Stołówki szkolne i przedszkolne  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Pomoc społeczna  Zmniejszenia  3  190 792  190 792  3 000  0  0  3 000  3 000  0  43 231  43 231  43 231  9 517  8 415  0  0  0  4 680  0  0  0  110  400  3 225  0  135  135  930  0  0  0  40  99  98  43  650  37  37  134 000  Zwiększenia  4  86 217  56 792  36 000  3 000  3 000  33 000  0  33 000  0  0  0  19 748  15 407  5 801  876  143  0  7 528  469  110  0  0  0  480  0  0  4 341  2 098  890  1 353  0  0  0  0  0  0  0  0 

Id: VXUUS­YXQOF­TCPNR­JEBUS­MYLIJ. Podpisany

Strona 4 z 5

Rozdział 85213  § 4130  Rozdział 85214  § 3110  Rozdział 85216  § 3110  Dział 854  Rozdział 85401  § 4010  § 4140  Dział 900  Rozdział 90004  § 4430  § 4590  B  Dział 010  Rozdział 01095  § 4210  § 4300  § 4430  Dział 852  Rozdział 85213  4130  Rozdział 85295  § 3110  C  D  Dział 900  Rozdział 90095  § 4300 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe  Świadczenia społeczne  Zasiłki stałe  Świadczenia społeczne  Edukacyjna opieka wychowawcza  Świetlice szkolne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  Różne opłaty i składki  Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi  ustawami  Rolnictwo i łowiectwo  Pozostała działalność  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Pomoc społeczna  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  Pozostała działalność  Świadczenia społeczne  Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  z organami administracji rządowej  Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze  umów lub porozumień między j.s.t.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Pozostała działalność  Zakup usług pozostałych 

4 000  4 000  100 000  100 000  30 000  30 000  644  644  0  644  400  400  400  0 

0  0  0  0  0  0  644  644  644  0  400  400  0  400 

0  0  0  0  0  0  0 

26 425  15 825  15 825  158  152  15 515  10 600 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 

1 600  1 600  9 000  9 000  0  3 000  3 000  3 000  3 000 

Id: VXUUS­YXQOF­TCPNR­JEBUS­MYLIJ. Podpisany

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Krynek z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  zarządzenie nr 60/11 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  zarządzenie nr 41.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.3

  zarządzenie nr 73/11 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.