Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

Tytuł:

uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 295 pozycja: 3668
Hasła:Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214,  poz.  1806?  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568?  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613?  Nr  96,  poz.  620  Nr  225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232,  poz.1378) uchwala się, co następuje  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielnik:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,80 zł od 1 m? powierzchni?  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ­  4,00  zł  od  1 ha  powierzchni?  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 0,35 zł od 1 m? powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ 0,60 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 19,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ­ 9,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ­ 1,50 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego ­ 5,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  3) od budowli  ­ 2% ich  wartości  określonej  na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3­7 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.  § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/125/09 Rady Gminy Mielnik  z dnia  10  listopada  2009  r.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  (Dz.  Urz.  Woj.  Podlaskiego Nr 223, poz. 2615).  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Id: LXXGH­ULOGM­GOXTN­DDUXX­QLMYS. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: LXXGH­ULOGM­GOXTN­DDUXX­QLMYS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy dziadkowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy dziadkowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy dziadkowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.