Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

Tytuł:

uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 295 pozycja: 3670
Hasła:Podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru  podatku rolnego na 2012 r.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214,  poz.  1806?  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568?  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr  117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,  Nr 245, poz. 1775? z 2007 r. Nr 109, poz. 747? z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655? z 2009 r. Nr 56, poz.  458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:  § 1. Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 15,00 zł za 1 q.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

Id: LKDDQ­NMZZR­TSUBU­WYDFF­TVHDB. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr XIX/88/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.300.3

  uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr 53/X/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.3

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy dziadkowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.