Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

Tytuł:

uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 295 pozycja: 3671
Hasła:Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214,  poz.  1806?  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568?  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr  157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr  21,  poz.113,  Nr  134,  poz.777,  Nr  217,  poz.1281),  art.  10  ust.  1 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2010r.  Nr  95,  poz.613,  Nr  96,  poz.620,  Nr  225,  poz.1475,  Dz.U.  z 2011 Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujące  na  terenie  Gminy  Mielnik:  1) od  samochodu  ciężarowego,  o którym  mowa  w art.8  pkt  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ­ 400,00 zł  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ­ 720,00zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ­ 880,00 zł  2) od  samochodu  ciężarowego,  o którym  mowa  w art.8  pkt  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  12  ton  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały?  3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ­ 960,00 zł  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ­ 1040,00 zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ­ 1120,00 zł  4) od ciągnika  siodłowego  i balastowego,  o którym mowa  w art. 8 pkt 4 ustawy  podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  według  stawek  określonych  w załączniku  Nr  2 do uchwały?  5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.8  pkt  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  (  z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) ­ 880,00 zł  6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton  (z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego)  według  stawek  określonych w załączniku Nr 3 do uchwały?  7) od  autobusów,  o których  mowa  w art.8  pkt  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o ilości  miejsc  do  siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc ­ 1040,00zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1360,00zł  § 2. Traci  moc  uchwała  nr  XXVIII/126/09  z dnia  10  listopada  2009  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 223, poz.2616). 

Id: KRPXO­RAZAD­LCMYP­IELVI­OXYOR. Podpisany Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkowstwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: KRPXO­RAZAD­LCMYP­IELVI­OXYOR. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011 r. Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  (w tonach)  Mniej  Nie mniej niż  niż  Dwie osie  12  13  13  14  14  15  15  Trzy osie  12  17  17  19  19  21  21  23  23  25  25  Cztery osie i wiecej  12  25  25  27  27  29  29  31  31  Stawka podatku (w złotych)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne  880  908  933  946  908  924  943  955  1059  1059  955  965  1087  1726  1726  Inne systemy zawieszenia  osi jezdnych  908  993  946  1307  924  943  955  1059  1645  1645  965  1087  1726  2560  2560 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

Id: KRPXO­RAZAD­LCMYP­IELVI­OXYOR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011 r. Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik  siodłowy + naczepa? ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  Nie mniej niż  Dwie osie  12  18  25  31  Trzy osie i więcej  12  40  Mniej niż  Stawka podatku (w złotych)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Inne systemy  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  zawieszenia osi  za równoważne  jezdnych  1464  1464  1464  1474  1464  1798  1464  1464  1464  2023  1798  2660 

18  25  31 

40 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Zduniewicz

Id: KRPXO­RAZAD­LCMYP­IELVI­OXYOR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011 r. stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  Nie mniej niż  Jedna oś  12  18  25  Dwie osie  12  28  33  38  Trzy osie i więcej  12  38  Mniej niż  stawka podatku (w złotych)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  880  963  981  880  910  923  1200  923  984  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  900  981  998  893  923  1348  1774  984  1464 

18  25 

28  33  38 

38 

Id: KRPXO­RAZAD­LCMYP­IELVI­OXYOR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.3

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.