Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

Tytuł:

uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 303 pozycja: 3888
Hasła:Podatek rolny

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012  Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz. U.z 2001r. Nr  142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218?  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.  777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr  136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2007r. Nr 109, poz. 747? z 2008r. Nr  116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655? z 2009r. Nr 56, poz. 458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala  się, co następuje:  § 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego dla gruntów,  o których  mowa  w art.  4 ust.  1 ustawy  o podatku  rolnym,  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów 2011r. (MP.Nr 95 , poz.969) z kwoty ? 74,18 zł za 1 q do kwoty 34,65zł za 1 q.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz

Id: 41115852­D055­465E­83CB­6D64B0E5E398. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.302.3616

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7762

  uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.35

  uchwała nr XVIII/231/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Turośl z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośl oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Czeremcha.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.