Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

Tytuł:

uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 303 pozycja: 3889
Hasła:Deklaracje podatkowe

UCHWAŁA NR X/70/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na  podstawie  art.  18,  ust.  2,  pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.z  2001r.  Nr  142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218?  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.  777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.  z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2007r. Nr 109, poz. 747?  z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655? z 2009r. Nr 56, poz. 458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.  1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475? z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr  171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,  Nr 216, poz. 1826? z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484? z 2006r. Nr 245, poz. 1775,  Nr  249,  poz.  1825?  z 2008r.  Nr  116,  poz.  730?  z 2009r.  Nr  56,  poz.  458?  z 2010r.  Nr  96,  poz.  620,  Nr  226,  poz.  1475)zarządza się co następuje:  § 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:  1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN1) stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszej uchwały?  2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  (DN1)  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały.  § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Przerośl z dnia  13  grudnia  2002  r.  w sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i deklaracji  dla  podatników  podatku  leśnego,  rolnego  oraz od nieruchomości.(Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr 87, poz. 2262).  § 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 4

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Przerośl   z dnia 25 listopada 2011 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 1

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 2

Id: 2BF82191­5D55­4A91­ACF6­1F3B2091C220. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Turośl z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośl oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.