Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.304.3

Tytuł:

zarządzenie nr 167/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 304 pozycja: 3910
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 167/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.  113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt  3 oraz  art.  258  ust.  1 pkt  1 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr  238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:  § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia  2010  r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Bielsk  Podlaski  na  rok  2011  (Dz.Urz.Woj.Podl.  z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205,  Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr  178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr  228,  poz.  2696,  Nr  250,  poz.  2954,  Nr  264,  poz.  3141,  Nr  271,  poz.  3261,  Nr  275,  poz.  3334)  wprowadza się następujące zmiany:  1) dokonuje  się  zmian  w planie  dochodów  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do  niniejszego  zarządzenia?  2) dokonuje  się  zmian  w planie  wydatków  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszego  zarządzenia?  4) plan  dochodów  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  61.163.662  zł,  w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.687.673  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  0 zł,  dochody  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 34.997 zł),  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  6.475.989  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 402.319 zł)?  5) plan  wydatków  budżetowych  po  dokonanych  zmianach  wynosi  ogółem  kwotę  65.913.019  zł  ,  w tym:  a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.278.083 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  14.760  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  w drodze  umów  lub  porozumień między j.s.t.­ 314.997 zł), 

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany Strona 1 z 8

b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  12.634.936  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  429.414  zł,  wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  j.s.t.­ 350.000 zł)?  6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.  § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.    Burmistrz Miasta  Eugeniusz Berezowiec

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

Strona 2 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/11   Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski   z dnia 28 listopada 2011 r. 

Zmiany w planie dochodów  w złotych   

Dział/rozdział/paragraf  1     A  Wyszczególnienie   Zmniejszenia  Zwiększenia   2  3  4  Dochody razem  (A+B+C+D)  0  2 316  Dochody własne  0  0  Dochody związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych  zleconych jednostce  samorządu terytorialnego  0  0  odrębnymi ustawami  Dochody związane  z wykonywaniem zadań  na mocy porozumień  z organami administracji  0  2 316  rządowej  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  0  2 316  Gospodarka ściekowa  i ochrona wód  0  2 316  Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na  inwestycje i zakupy  inwestycyjne realizowane  przez gminę na podstawie  porozumień z organami  0  2 316  administracji rządowej  Dochody związane  z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze  umów lub porozumień  0  0  między j.s.t. 

Dział 900  Rozdział 90001 

§ 6320 

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

Strona 3 z 8

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/11   Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski   z dnia 28 listopada 2011 r. 

Zmiany w planie wydatków  w złotych   

Dział/rozdział/paragraf  Wyszczególnienie   Zmniejszenia  Zwiększenia   1  2  3  4  Wydatki razem     (A+B+C+D)  41 348  43 664  Wydatki na zadania  A  własne  37 535  37 535  Administracja  Dział 750  publiczna  5 000  5 000  Urzędy gmin (miast  Rozdział 75023  i miast na prawach  5 000  3 000  powiatu)  Zakup usług  § 4300  pozostałych  3 000  0  Zakup usług dostępu  § 4350  do sieci Internet  2 000  0  Opłaty z tytułu  zakupu usług  telekomunikacyjnych  § 4360  świadczonych  w ruchomej  publicznej sieci  0  3 000  telefonicznej  Promocja jednostek  Rozdział 75075  samorządu  0  2 000  terytorialnego  Zakup usług  § 4300  pozostałych  0  2 000  Dochody od osób  prawnych, od osób  fizycznych i od  innych jednostek  Dział 756  nieposiadających  osobowości prawnej  oraz wydatki  związane z ich  0  344  poborem  Udziały gmin  Rozdział 75621  w podatkach  0  344 

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany Strona 4 z 8

§ 8550  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80104  § 3020 

§ 4010 

§ 4110  § 4120  § 4170  § 4210 

§ 4240 

§ 4270  § 4280  § 4300  § 4410  § 4430 

§ 4700 

Rozdział 80110  § 4210 

stanowiących  dochód budżetu  państwa  Różne rozliczenia  finansowe  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne  i celowe  Rezerwy  Oświata  i wychowanie  Przedszkola  Wydatki osobowe  niezaliczone do  wynagrodzeń  Wynagrodzenia  osobowe  pracowników  Składki na  ubezpieczenia  społeczne  Składki na Fundusz  Pracy  Wynagrodzenia  bezosobowe  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup pomocy  naukowych,  dydaktycznych  i książek  Zakup usług  remontowych  Zakup usług  zdrowotnych  Zakup usług  pozostałych  Podróże służbowe  krajowe  Różne opłaty  i składki  Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami korpusu  służby cywilnej  Gimnazja  Zakup materiałów  i wyposażenia 

0  10 646  10 646  10 646  4 204  3 140 

344  0  0  0  14 506  12 306 

1 135 

600 

0  0  0  0 

400  200  2 336  6 506 

0  583  155  0  200  147 

1 064  0  0  1 800  0  0 

320  0  0 

0  2 200  500 

Strona 5 z 8

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

§ 4300  Rozdział 80146  § 4300  § 4410 

§ 4700 

Dział 852  Rozdział 85219  § 4110  § 4120 

§ 4140 

§ 4440  Dział 926  Rozdział 92604  § 4110  § 4120  § 4210  § 4260  § 4350 

§ 4360 

Zakup usług  pozostałych  Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli  Zakup usług  pozostałych  Podróże służbowe  krajowe  Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami korpusu  służby cywilnej  Pomoc społeczna  Ośrodki pomocy  społecznej  Składki na  ubezpieczenia  społeczne  Składki na Fundusz  Pracy  Wpłaty na  Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  Odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń  socjalnych  Kultura fizyczna  Instytucje kultury  fizycznej  Składki na  ubezpieczenia  społeczne  Składki na Fundusz  Pracy  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług dostępu  do sieci Internet  Opłaty z tytułu  zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w ruchomej  publicznej sieci  telefonicznej 

1 700 

1 064  604  375 

0  0  0 

85  9 875  9 875 

0  9 875  9 875 

0  3 145 

9 830  0 

6 730 

0  7 810  7 810 

45  7 810  7 810 

2 620  240  0  4 000  150 

0  0  7 810  0  0 

100 

Strona 6 z 8

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

§ 4370 

§ 4410  § 4430 

Dział 852 

Rozdział 85212 

§ 4120  § 4210  § 4350 

§ 4370 

§ 4410  § 4610 

Opłaty z tytułu  zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w stacjonarnej  publicznej sieci  telefonicznej  Podróże służbowe  krajowe  Różne opłaty  i składki  Wydatki związane  z realizacją zadań  z zakresu  administracji  rządowej i innych  zleconych jednostce  samorządu  terytorialnego  odrębnymi  ustawami  Pomoc społeczna  Świadczenia  rodzinne,  świadczenie  z funduszu  alimentacyjnego  oraz składki na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego  Składki na Fundusz  Pracy  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup usług dostępu  do sieci Internet  Opłaty z tytułu  zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w stacjonarnej  publicznej sieci  telefonicznej  Podróże służbowe  krajowe  Koszty postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 

400  200  100 

0  0  0 

3 813  3 813 

3 813  3 813 

3 813  1 700  0  260 

3 813  0  3 769  0 

950  411 

0  0 

44 

Strona 7 z 8

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

§ 4700 

Dział 900 

Rozdział 90001 

§ 6300 

Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami korpusu  służby cywilnej  Wydatki związane  z wykonywaniem  zadań na mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska  Gospodarka  ściekowa i ochrona  wód  Dotacja celowa na  pomoc finansową  udzielaną między  jednostkami  samorządu  terytorialnego na  dofinansowanie  własnych zadań  inwestycyjnych  i zakupów  inwestycyjnych  Wydatki związane  z wykonywaniem  zadań  realizowanych  w drodze umów lub  porozumień między  j.s.t. 

492 

2 316 

2 316 

2 316 

2 316 

Id: FA579162­06AF­47A7­A283­F05986F4218D. Podpisany

Strona 8 z 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.