Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

Tytuł:

uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 307 pozycja: 3996
Hasła:

UCHWAŁA NR X/68/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.z  2001r.  Nr  142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz.  1441? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218?  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.  777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14a, ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.  1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr  227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr  181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618? z 2009 r. Nr 6,  poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705? z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54,  poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241? z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206)  uchwala się, co następuje:  § 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia  punktów  przedszkonych  w Gminie  Przerośl(  Dz.Urzęd.Woj.Podl.Nr  207,  poz.  2513)  wprowadza  się  następujące  zmiany:  1) § 4, ust. 4 , pkt. 1 otrzymuje brzmienie? ?1) w Punkcie Przedszkolnym w Przerośli ? do 22 wychowanków?,  2) w § 7 skreśla się ust.2.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Radzewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka, w gminie Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/53/03 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krynki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.3

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.