Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

Tytuł:

uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-29
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 4180
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Knyszynie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  217,  poz.  1281)  oraz  art.  219  ust.  1 i  4 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala  się  następujące  stawki  jednostkowe  dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej:  1) do  jednego  metra  sześciennego  nieczystości  płynnych  wywożonych  samochodem  asenizacyjnym  ­  w kwocie  5,47 zł,  2) do jednego kilograma nieczystości stałych składowanych na wysypisku miejskim ­ w kwocie 0,16 zł,  3) do jednego kilograma odpadów komunalnych z pojemników SM 110 ­ w kwocie 0,05 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.  § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie (Dz.  Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 294, poz. 3796).  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  Stanisław Ciołko

Id: A9200F9C­0848­48E3­96C8­E79D7E25F474. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.68

  uchwała nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.415

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład (...)

 • Zdolność sądowa jednostek komunalnych

  Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatej od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XV/78/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawiesprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.