Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.4

Tytuł:

uchwała nr 83/XII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 316 pozycja: 4197
Hasła:

UCHWAŁA NR 83/XII/11 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  oraz  art.  211,  art.  212  i art.  258  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240  z późn.  zm.)  Rada  Gminy  uchwala,  co  następuje:  § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:  1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę  zgodnie z załącznikiem Nr 1?  2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę  3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie  skutkujące  zmniejszeniem  i jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę  zgodnie z załącznikiem Nr 3?  228.272  zł. 

228.272 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2?  510.463  wydatków  414.497  zł.  majątkowych  zł 

4) dokonaniu  zmiany  ?Wykazu  zadań  inwestycyjnych  i środków  na  ich  realizację  w 2011  r.?  zgodnie z załącznikiem Nr 4?  5) dokonaniu zmiany ? Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora  finansów publicznych w 2011 roku? zgodnie z załącznikiem nr 5?  6) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6?  7) po dokonanych zmianach: plan dochodów ogółem wynosi:  16.066.438  zł.  w  tym:  dochody bieżące  12.645.423  zł.  dochody majątkowe  3.421.015  zł.  plan  wydatków  ogółem  wynosi:  20.018.638 zł. w tym: wydatki bieżące  10.416.322 zł. wydatki majątkowe  9.602.316  zł.  deficyt  budżetowy ogółem wynosi:  3.952.200 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

DOCHODY ? ZWIĘKSZENIA   w zł.   

Dział  010  852  852  Rozdział  01095  85214  85219  §  2010  2030  2030  Kwota  217.812  5.000  3.860  Uwagi  Zadanie zlecone. Dotacja na wydatki bieżące związane ze  zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego  Zadanie własne realizowane ze środków Wojewody. Dotacja  na wydatki bieżące dotyczące wypłaty zasiłków okresowych.  Zadanie własne realizowane ze środków Wojewody. Dotacja  na wydatki bieżące dotyczące wypłaty dodatków dla  pracowników socjalnych  Zadanie zlecone. Dotacja na wydatki bieżące związane  z realizacją rządowego programu wspierania osób  pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

852 

85295  Ogółem 

2010 

1.600  228.272 

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

WYDATKI? ZWIĘKSZENIA   w zł.   

Dział  010  010  010  010  852  852  852  Rozdział  01095  01095  01095  01095  85214  85219  85295  §  4170  4210  4300  4430  3110  4010  3110  Kwota  2.670  211  1.390  213.541  5.000  3.860  1.600  Uwagi  Zadanie zlecone. Wydatki bieżące związane ze zwrotem  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla  producentów rolnych 

Zadanie własne. Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków  okresowych  Zadanie własne. Wydatki bieżące związane z wypłatą  dodatków dla pracowników socjalnych  Zadanie zlecone. Wydatki bieżące związane z realizacją  rządowego programu wspierania osób pobierających  świadczenia pielęgnacyjne 

Ogółem 

228.272 

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

WYDATKI ? ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)   w zł.   

Dział  600  Rozdział  60014  §  6300  Kwota  132.965  Uwagi  Zadanie własne. Wydatki majątkowe związane z udzieleniem  dotacji Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem  na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie  gminy  Zadanie własne. Wydatki majątkowe dotyczące inwestycji  drogowych 

600  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  854  854  854  926 

60016  80101  80101  80101  80101  80103  80103  80103  80103  80103  80110  80114  85401  85401  85401  92601  Ogółem 

6050  3020  4040  4240  4300  4040  4110  4170  4210  4300  4040  4040  4010  4040  4110  4170 

300.000  48.400  5.820  500  903  1.649  3.100  600  100  4.500  1.500  926  5.026  474  2.000  2.000  510.463 

Zadania własne, wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół,  oddziałów przedszkolnych i świetlic szkolnych oraz GZOSiP 

wydatki ? zwiększenia (przeniesienia)  w zł.   

Dział  010  600  600  600  750  750  750  750  750  754  754  Rozdział  01010  60016  60016  60016  75023  75023  75023  75095  75095  75412  75412  §  6050  4270  4300  6060  4210  4260  4300  4430  2310  4210  6050  Kwota  2.

698  300.000  18.000  4.000  7.000  7.000  9.000  13.000  264  12.000  11.770  Uwagi  Zadanie własne. Wydatek majątkowy dotyczący  wiercenia otworu studziennego w hydroforni Kalinowo­ Czosnowo  Zadanie własne, wydatki bieżące na remonty dróg  gminnych  Zadanie własne, wydatki bieżące na odśnieżanie dróg  gminnych  Zadanie własne, wydatek bieżący na zakup wiaty  przystankowej w miejscowości Bryki  Zadanie  własne,  wydatki  bieżące  dotyczące  utrzymania  budynku urzędu gminy  Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na opłacenie  polis ubezpieczeniowych  Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na  zwiększenie dotacji dla Gminy Ciechanowiec na  realizację projektu ?Razem dla Polski Wschodniej?  Zadanie własne, wydatek bieżący. Na utrzymanie OSP  Zadanie własne, wydatek majątkowy na zakup  Strona 1

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  852  926 

80101  80101  80101  80103  80103  80110  80110  80114  80195  80195  85228  92601  Ogółem 

4270  4010  4110  4010  4240  4010  4110  4210  3240  3260  4300  4260 

42.000  5.600  18.400  12.600  100  23.500  6.600  926  6.344  2.928  6.233  500  510.463 

elementów wyposażenia ratowniczego dla OSP  Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na remont  dachu w SP Gołasze­Puszcza  Zadania własne  Wydatki bieżące  dotyczące utrzymania szkół, oddziałów przedszkolnych,  świetlic szkolnych i GZOSiP 

Zadanie własne, wydatek bieżący na stypendia i nagrody  dla uczniów fundowane przez Wójta  Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na opłacenie  pobytu podopiecznych w DPS  Zadanie własne, wydatek bieżący na utrzymanie boiska  ?Orlik? w Jabłonce Kościelnej 

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2011 ROKU    

Łączne  koszty  finansowe  Planowane wydatki  Rok  budżetowy  Dochody  2011  własne  (8+9+10+11)  j.s.t.  Jednostka  Z tego źródła finansowania  organizacyjna  Nadwyżka  Środki z innych  Środki  budżetowa  źródeł  wymienione  realizująca program  z lat  w art. 5 ust.  lub koordynująca  ubiegłych  1 pkt. 2 i 3 u.  wykonanie programu  f. p.  9  10  11  12  ­  ­  2.545.507  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

L.p. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

1  1 

2  010 

3  01010 

4  6057  6059 

010 

01010 

6050 

5  Przebudowa 2­ch stacji uzdatniania  wody w Jabłonce Kościelnej  i Mazurach wraz z towarzyszącą  infrastrukturą  Wykonanie studni wierconej  zastępczej oraz likwidacja studni  wyeksploatowanej na terenie stacji  uzdatniania wody w Kalinowie­ Czosnowie 

6  3.674.170 

7  3.674.170 

8  1.128.663 

237.390 

237.390 

237.390 

­ 

­ 

­ 

Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  12 

600 

60016 

5  Nakłady związane z opracowaniem  dokumentacji na przebudowę  i ulepszenie dróg gminnych oraz  ulepszenie dróg gminnych żwirem  6050  w miejscowościach:  Brzóski­Tatary ? Brzóski­Falki ? 700  mb.  6060  Zakup 4­ch wiat przystankowych  w miejscowościach: Bryki, Mazury,  Buczyno­Mikosy i Kalinowo­

10 

11 

173.900 

173.900 

173.900 

­ 

­ 

­ 

Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

16.000  8.740 

16.000  8.740 

16.000  ­  8.740  ­  ­ 

600 

60016 

Środki pochodzące  z wyodrębnionego  Funduszu Sołeckiego  Strona 1

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

754 

75412 

6050  Czosnowo oraz utwardzenie placu  wokół ww. wiat  Zakup 2 pomp szlamowych dla OSP  6060  w Kalinowie­Czosnowie i OSP  Tybory­Misztale 

na 2 wiaty  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

7.928 

7.928 

7.928 

­ 

­  150.000 Środki  z OSP Stara  Ruś­  100.000 ?  środki  z WFOŚiGW  w Białymstoku  10 

­ 

754 

75412 

6060 

Zakup samochodu pożarniczego dla  OSP Stara Ruś 

514.200 

514.200 

254.200 

­ 

­ 

Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

1  7 

2  754 

3  75412 

4  6060 

5  Zakup zestawu ratownictwa  medycznego i aparatów  powietrznych dla OSP Dąbrowa­  Dzięciel  Ocieplenie budynku Szkoły  Podstawowej w Święcku Wielkim  Ułożenie wjazdu z kostki betonowej  w Zespole Szkół w Jabłonce  Kościelnej 

6  10.342 

7  10.342 

8  10.342 

11 

12  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

801 

80101 

6050 

96.160 

96.160 

96.160 

­ 

­ 

­ 

801 

80101 

6050 

29.200 

29.200 

29.200 

­ 

­  981.000  (mieszkańcy)  2.289.000  (kredyt)­ 

­ 

Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  12  Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie 

10 

900 

90001 

Budowa przydomowych  6050  oczyszczalni ścieków  w gospodarstwach z terenu Gminy  Zagospodarowanie centrum w 4­ch  6057  miejscowościach:  Gołasze­Górki, Sokoły­Jaźwiny,  6059  Buczyno­Mikosy, Mścichy  5  Zagospodarowanie 3­ch stawów  w miejscowościach: Miodusy  6057  Wielkie, Brzóski Stare i Bryki oraz  zagospodarowanie centrum wsi  6059  Wólka Duża i Mała  Urządzenie 4­ch placów zabaw  w ośrodkach przedszkolnych  w ramach Programu Operacyjnego  6069  Kapitał Ludzki  6067  4 

3.270.000 

3.270.000 

­ 

­ 

­ 

11 

900 

90001 

174.000 

174.000 

74.000 

­ 

­ 

100.000 

10 

11 

12 

900 

90001 

436.000 

436.000 

268.000 

­ 

­ 

168.000 

13 

853 

85395 

40.000 

40.000 

­ 

­ 

­ 

40.000 

Urząd Gminy  Wysokie  Mazowieckie  Strona 2

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Ogółem 

8.688.030 

8.688.030 

2.314.523 

­ 

3.520.000 

2.853.507 

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

Zestawienie   planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku.    

L.p.  Dział  Rozdział  §  Nazwa jednostki  Rodzaj  dotacji  Kwota  w zł.  Rodzaj realizowanego zadania  Wydatek majątkowy  Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wysokie  Mazowieckie:  Wysokie Mazowieckie ? Kulesze Kościelne ? 515.340 zł.  Stara Ruś ? Jabłoń­Rykacze ? 204.024 zł.  Jabłonka Kościelna ? 157.906 zł.  Wydatek  bieżący  Udział związany z realizacją projektu ?Razem dla Polski Wschodniej?  w tym:  ­ wydatki majątkowe ? 877.270 zł.  ­ wydatki bieżące ? 3.874 zł. 

600 

60014 

6300 

Powiat Wysokomazowiecki  w Wysokiem Mazowieckiem 

celowa 

877.270 

750 

75095 

2310  Ogółem 

Gmina Ciechanowiec  w Ciechanowcu 

celowa 

3.874  881.144 

Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 83/XII/11   Rady Gminy Wysokie Mazowieckie   z dnia 14 listopada 2011 r. 

Objaśnienia   dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok   1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 20 października 2011 r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.600  zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.  Jest  to  zadanie  zlecone,  wydatek  bieżący.  Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków  2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 21 października 2011 r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.860  zł.  z przeznaczeniem  na  wypłatę  dodatków  w wysokości  250  zł.  miesięcznie  na  pracownika  socjalnego  zatrudnionego  w pełnym  wymiarze  czasu  pracy,  realizującego  pracę  socjalną  w środowisku  w roku  2011.  Jest  to  zadanie  własne  finansowane  z dotacji  wojewody,  wydatek  bieżący.

  Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.  3. Podlaski  Urząd  Wojewódzki  pismem  z dnia  28  października  2011  r.  zwiększył  dotację  celową  o kwotę  217.812  zł.  z przeznaczeniem  na  zwrot  części  podatku  akcyzowego  zawartego  w cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Jest to zadanie zlecone, wydatek bieżący.  Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.  4. Podlaski  Urząd  Wojewódzki,  pismem  z dnia  27  października  2011  r.  zwiększył  dotację  celową  o kwotę  5.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.  Jest  to  zadanie  własne  finansowane  z dotacji  Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.  wojewody 

5. W wyniku powstania nowych zadań inwestycyjnych oraz konieczności uzupełnienia środków na zadaniach  inwestycyjnych już istniejących zaszła konieczność aktualizacji ?Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich  realizację w 2011 r.? Aktualny stan tego wykazu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  6. Zmianie  ulega  także  załącznik  ?Zestawienie  planowanych  kwot  dotacji  udzielanych  z budżetu  gminy  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych  w 2011r.?  Kwota  planowanych  dotacji  dla  Starostwa  Wysokomazowieckiego  na  przebudowę  dróg  powiatowych  położonych  na  terenie  gminy  Wysokie  Mazowieckie  wynosi obecnie 877.270 zł., a kwota dotacji dla   Gminy Ciechanowiec na realizację programu ?Razem dla Polski  Wschodniej? ? 3.874zł. Aktualny stan ww. zestawienia przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.  7. Po  ukończeniu  inwestycji  dotyczących  przebudowy  dróg  powiatowych  położonych  na  terenie  gminy  Wysokie Mazowieckie oraz zaniechaniu w bieżącym roku budżetowym realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie  przebudowy dróg gminnych, które miały być w części finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa  pojawiły się oszczędności, którymi należy uzupełnić brakujące kwoty na:  ­  ­  ­  ­  ­  budowę otworu studziennego w hydroforni Kalinowo­Czosnowo ? 2.698 zł.,  utrzymanie dróg gminnych ? 318.000 zł,  zakup wiaty przystankowej w m. Bryki ? 4.000 zł.,  utrzymanie budynku UG ? 23.000 zł.  opłacenie polis ubezpieczeniowych ? 13.000 zł. 

­ dotację dla Gminy Ciechanowiec na realizację projektu ?Razem dla Polski Wschodniej? ? 264 zł.,  ­ utrzymanie OSP ? 23.770 zł.,  ­ remont dachu SP w Gołaszach­Puszczy ? 42.000 zł,  ­ opłacenie pobytu podopiecznych w DPS ­6.233 zł. 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany Strona 1

8.  W  toku  realizacji  budżetu  zaszła  konieczność  dokonania  przeniesień  w planie  własnych  wydatków  bieżących  dotyczących  utrzymania  szkół  na  ogólną  sumę  77.498  zł.,  aby  uzupełnić  brakujące  środki  na  wynagrodzenia  i pochodne  dla  nauczycieli  oraz  wygospodarować  środki  na  utworzenie  funduszu  stypendialnego  i nagrody Wójta dla zdolnych uczniów. W 2011 roku kwota ww. stypendiów i nagród wyniesie 9.272 zł.  Przewodniczący Rady Gminy  Leszek Antoni Brzozowski 

Id: D204472E­E49A­428E­B200­F1AB7B542A25. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.130.1

  zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.1

  zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.4

  uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.4

  uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.4

  uchwała nr XI/60/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2011r. zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2011r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  informacja nr 1/2011 Starosty Monieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gm. Jasionówka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.