Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.4

Tytuł:

zarządzenie nr 169/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 316 pozycja: 4219
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 169/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.  Na  podstawie  art.  30  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr  21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art.  258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr  28,  poz.  146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr  152,  poz.  1020,  Nr  238,  poz.  1578,  Nr  257,  poz.  1726)  zarządzam, co następuje:  § 1. W  budżecie  przyjętym  uchwałą  Nr  III/10/10  Rady  Miasta  Bielsk  Podlaski  z dnia  28  grudnia  2010  r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr  47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142,  poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208,  poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr 264, poz. 3141, Nr 271, poz. 3261, Nr 275,  poz. 3334, Nr 288, poz. 3549) wprowadza się następujące zmiany:  1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia?  2) w planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok w zadaniu pn. ?Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką  dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji? zmniejsza się środki planowane na rok 2011 o kwotę 1.700 zł ­ Dz.  851 rozdział 85154 § 6060?  3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.291.315 zł, w tym:  a) dochody  bieżące  stanowią  kwotę  54.708.026  zł  (z  czego:  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  0 zł,  dochody  związane  z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.­ 34.997 zł)?  b) dochody  majątkowe  stanowią  kwotę  6.583.289  zł  (z  czego:  dochody  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy porozumień z organami administracji rządowej ­ 402.319 zł)?  4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.957.880 zł , w tym:  a) wydatki  bieżące  stanowią  kwotę  53.324.644  zł  (z  czego:  wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone  j.s.t.  odrębnymi  ustawami  ­  6.477.648  zł,  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  14.760  zł,  wydatki  związane  z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.­ 314.997 zł)?  b) wydatki  majątkowe  stanowią  kwotę  12.633.236  zł  (z  czego:  wydatki  dotyczące  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z organami  administracji  rządowej  ­  429.414  zł,  wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.­ 350.000 zł)?  5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.666.565 zł stanowią:  a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł?  b) wolne  środki,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy,  wynikająca  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 478.039 zł.  § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podlaskiego. 

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

Strona 1

 

Burmistrz Miasta  Eugeniusz Berezowiec

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/11   Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski   z dnia 9 grudnia 2011 r. 

Zmiany w planie wydatków  w złotych   

Dział/rozdział/paragraf  1     A  Dział 758  Rozdział 75818  § 4810  Dział 801  Rozdział 80101  § 3020  § 4010  § 4110  § 4120  § 4170  § 4210  § 4240  § 4270  § 4280  § 4300  § 4350  Wyszczególnienie   2  Wydatki razem (A+B+C+D)  Wydatki na zadania własne  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Wydatki osobowe niezaliczone  do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe  pracowników  Składki na ubezpieczenia  społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych i książek  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług dostępu do sieci  Internet  Opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci telefonicznej  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Przedszkola  Zakup usług remontowych  Gimnazja  Wydatki osobowe niezaliczone  do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe  pracowników  Składki na ubezpieczenia  Zmniejszenia  Zwiększenia   3  101 430  95 830  30 231  30 231  30 231  47 731  4 950  1 500  0  0  0  0  0  0  0  1 200  1 000  600  4  101 430  95 830  0  0  0  51 299  26 879  0  786  119  20  4 452  2 163  15 400  1 000  0  0  24 

§ 4370 

650  0  1 014  1 014  0  0  20 248  3 480  0  0 

0  2 915  0  0  1 537  1 537  12 119  0  360  55  Strona 1

§ 4440  Rozdział 80103  § 4440  Rozdział 80104  § 4270  Rozdział 80110  § 3020  § 4010  § 4110 

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

społeczne  § 4120  § 4140  § 4210  § 4240  § 4260  § 4280  § 4300  § 4350  Składki na Fundusz Pracy  Wpłaty na Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług dostępu do sieci  Internet  Opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci telefonicznej  Podróże służbowe krajowe  Podróże służbowe zagraniczne  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej  Stołówki szkolne  i przedszkolne  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Pozostała działalność  Wynagrodzenia osobowe  pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie  roczne  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Ochrona zdrowia  Zwalczanie narkomanii  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  0  9 

2 000  0  0  3 000  500  600  0 

0  3 680  1 200  0  860  5 500  50 

§ 4370  § 4410  § 4420  § 4430  § 4440  Rozdział 80146  § 4210  § 4300  § 4410  § 4700  Rozdział 80148  § 4440  Rozdział 80195  § 4010  § 4040  § 4440  Dział 851  Rozdział 85153  § 4210  § 4300  § 4700  Rozdział 85154  § 4170  § 4210  § 4300 

2 450  0  430  950  6 838  20 988  4 700  5 138  0 

0  405  0  0  0  1 490  1 000  0  490 

11 150  0  0  531  0  531  0  13 500  4 000  2 000  0 

0  262  262  9 012  531  0  8 481  13 500  4 000  0  4 000 

2 000  9 500  3 900  0  0 

0  9 500  0  3 500  6 000 

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

Strona 2

§ 4410  § 4700 

Podróże służbowe krajowe  Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej  Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek  budżetowych  Pomoc społeczna  Ośrodki wsparcia  Wynagrodzenia bezosobowe  Ośrodki pomocy społecznej  Wynagrodzenia osobowe  pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie  roczne  Zakup usług pozostałych  Edukacyjna opieka  wychowawcza  Świetlice szkolne  Składki na ubezpieczenia  społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  Pozostała działalność  Zakup materiałów  i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Wydatki związane  z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej  i innych zleconych jednostce  samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  Pomoc społeczna  Ośrodki wsparcia  Wynagrodzenia bezosobowe  Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej  Świadczenia rodzinne,  świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  społecznego  Świadczenia społeczne  Zakup usług pozostałych  Wydatki związane  z wykonywaniem zadań na  mocy porozumień z organami  administracji rządowej  Wydatki związane  z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze  umów lub porozumień 

1 900 

2 000 

§ 6060  Dział 852  Rozdział 85203  § 4170  Rozdział 85219  § 4010  § 4040  § 4300  Dział 854  Rozdział 85401  § 4110  § 4120  § 4440  Dział 900  Rozdział 90095  § 4210  § 4270  § 4300 

1 700  3 252  0  0  3 252  0  1 638  1 614  116  116  0  0  116  1 000  1 000  0  1 000  0 

0  4 915  1 663  1 663  3 252  3 252  0  0  116  116  98  18  0  26 000  26 000  17 000  0  9 000 

5 600  5 600  600  0 

5 600  5 600  600  600 

Dział 852  Rozdział 85203  § 4170  § 4700 

600 

Rozdział 85212 

5 000  0  5 000 

5 000  5 000  0 

§ 3110  § 4300  C 

0  Strona 3

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

między j.s.t. 

Id: F00B4CC4­0468­496C­AA18­8A90B8F4A995. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.