Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

Tytuł:

uchwała nr III/12/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 678
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

UCHWAŁA NR III/12/11 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, oraz Nr 106, poz. 675), oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?(Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706), uchwala się co następuje: § 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych w ramach porogramu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?, dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie do 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 1) Uchwała obowiązuje na czas trwania Programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? § 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków o odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ciołko

Id: SQDAY-TFJHZ-EZVQP-NJRKU-ZRZJY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2834

  uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.163

  uchwała nr XXXVI/327/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.756

  uchwała nr XXXIX/ 2 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr BRM.0007.00054.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.56.67

  zarządzenie nr 76/11 Wójta Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.