Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

Tytuł:

uchwała nr III/14/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 679
Hasła:Zespoły Interdyscyplinarne

UCHWAŁA NR III/14/11 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. Nr z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), uchwala się co następuje: § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Knyszyn uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej ?Zespołem?. § 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a, ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. § 3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Knyszyna. § 4. 1) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek : a) Członka b) Podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje, c) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu. 2) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu ? przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 § 5. 1.Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 2) Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu. 3) W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a, ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Id: YDIGJ-LTSEI-QPBZA-KRIHH-DYLQH. Podpisany Strona 1

4) W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu. 5) Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu. § 6. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania zespołu: 1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 3) Przewodniczący w szczególności: Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu,

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu b) zwołuje posiedzenie Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu. 4) W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu. 5) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 6) Posiedzenioa Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 7) Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej. 8) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą. 9) Obowiązek zachowania pufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz grupach roboczych. 10) Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac Zespołu i grup roboczych regulują Członkowie Zespołu. 11) Obsługę oragizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Id: YDIGJ-LTSEI-QPBZA-KRIHH-DYLQH. Podpisany

Strona 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ciołko

Id: YDIGJ-LTSEI-QPBZA-KRIHH-DYLQH. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr III/12/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.