Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.68

Tytuł:

uchwała nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 680
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR III/21/11 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/208/06 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ciołko

Załącznik do Uchwały Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011 r. Zalacznik1.odt Status Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

Id: EBVCB-JXEST-VPOZU-EHRXO-UZHMX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.44.42

  uchwała nr XXIV/130/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1999

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr III/14/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr III/12/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.57.67

  uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.