Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

Tytuł:

uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-08
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 768
Hasła:Kultura fizyczna: wspieranie i finansowanie sportu kwalifikowanego

UCHWAŁA NR V/18/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 157, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: § 1. 1. Niniejsza uchwała określa: warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Mielnik w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu. 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). § 2. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Mielnik będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mielnik oraz zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej. § 3. 1. Zadania zmierzające do rozwoju sportu w Gminie Mielnik realizowane będą w formie dotacji dla klubów sportowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2. Dotacje o których mowa w ustępie 1, mogą być przeznaczone na: 1) realizację programów szkolenia sportowego, 2) zakup niezbędnego sprzętu sportowego, 3) pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych, 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 3. Dotacja będzie udzielana z zastosowaniem procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji ogłaszanym przez Wójta Gminy Mielnik na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy. 4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie zawierało miejsce i termin naboru wniosków, szczegółowe tytuły kosztów, na które może być przeznaczona dotacja, terminy wykorzystania dotacji oraz formę rozliczenia przyznanych środków finansowych. § 4. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym. 2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Mielnik dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Mielnik na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. § 5. 1. W celu wytypowania klubów, którym zostanie przyznana dotacja, Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje komisję oraz określa tryb jej działania.

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany

Strona 1

2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków przedkłada Wójtowi Gminy listę wytypowanych klubów oraz wysokość dotacji biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i możliwości finansowe gminy. § 6. Dotacji udziela Wójt Gminy Mielnik po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję złożonych wniosków. § 7. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Mielnik, a klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja. 2. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana ostateczny projekt przedsięwzięcia. § 8. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności: 1) stan realizacji projektu, 2) efektywność i rzetelność jego wykonania, 3) prawidłowość wykorzystania środków, 4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków. § 9. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. 2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Jan Zduniewicz

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 r.

????????????????? (pieczęć wnioskodawcy)

????????????????? (data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą .............................................................................................. I. Dane dotyczące Wnioskodawcy 1) pełna nazwa ..................................................................................................................................................... 2) forma prawna ................................................................................................................................................... 3) data rejestracji / numer właściwego rejestru ?............................................................................................... 4) dokładny adres: miejscowość ............................................ ul. ............................................................ gmina ......................................................... powiat .................................................... 5) tel. ...................................... faks.................................... 6) nazwa banku i numer rachunku ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ 7) nazwiska i imiona oraz funkcje statutowo upoważnionych osób do reprezentowania podmiotu i zawierania umów ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących realizacji projektu (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .................................................................................................................................................................................. II. Opis projektu. 1) Nazwa projektu: ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 2) Miejsce i czas realizacji projektu: ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 3) Zakładane cele realizacji projektu: .................................................................................................................................................................................. .......

......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. 4) Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu: .................................................................................................................................................................................

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany Strona 1

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu. 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity (w zł)

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów(w zł)*

Ogółem

2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: ...................................................................................................................................................................... IV. Przewidywane źródła finansowania projektu: 1)

Źródło finansowania Wnioskowana kwota dotacji Środki własne w tym: Finansowe: Niefinansowe: Łączny koszt projektu 100% zł %

2) Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych ? jako czynników przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... V. Inne ważne informacje z punktu widzenia realizacji projektu: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... Oświadczam (-my), że: 1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy, 2) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć wnioskodawcy) .................................................................................................................................................. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) Załączniki do wniosku: 1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. 2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok. 3) Statut. Poświadczenie złożenia wniosku

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany Strona 2

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego .......................................................................................................................... (nazwa zadania) w okresie od ...................... do ....................... określonego w umowie zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy ............................................................................ a ........................................................................ (nazwa organu zlecającego) (nazwa wnioskodawcy) I. Sprawozdanie merytoryczne. 1) Opis zrealizowanych działań. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ II. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Całość zadania(zgodnie z umową) Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Bieżący okres sprawozdawczy ?w przypadku sprawozdania końcowego ? za okres realizacji zadania

L. p.

z tego z tego z finansowych środków z finansowych z tego własnych, środków z innych koszt z tego środków własnych, kosztcałkowity zdotacji źródeł oraz wpłat i opłat całkowity zdotacji środków z innych adresatów* źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Ogółem

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania Kwota dotacji Środki własne w tym: Finansowe: Niefinansowe: Łączny koszt projektu

Całość zadania(zgodnie z umową) zł %

Bieżący okresSprawozdawczy ? w przypadku sprawozdania końcowego ? za okres realizacji zadania zł %

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany

Strona 1

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ 3) Zestawienie faktur (rachunków):

L.p.

Numer księgowego

dokumentu Numer kosztorysu

pozycji

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

III. Dodatkowe informacje: ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ Oświadczam (-my), że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy; 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć wnioskodawcy

)

............................................................................................................................................................ ............... .............................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

Id: QZVQK-EETDO-ZUUFO-PEYMO-WRJXS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2963

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

 • DZ. URZ. 2011.484.4678

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.661

  uchwała nr 14/IV2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011r. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.670

  uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica? realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej? w ramach działania: ?Odnowa i rozwój wsi?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr 26/V/11 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.