Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

Tytuł:

uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-08
Organ wydający:Rada Gminy Narewka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 769
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY NAREWKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ? Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz.1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz.1704, z 2008r. Nr199, poz.1227, Nr 227, poz.1505, z 2009r Nr 168, poz.1664, Nr 215, poz.1664, z 2010 r Nr 44, poz.253, Nr 96, poz.620, Nr 182, poz.1228) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Narewka może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 2. Dotacja celowa przeznaczona będzie w szczególności na prace związane z wykonaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki. 3. Spółka wodna może uzyskać dotację celową do wysokości 75 % wartości faktycznie wykonanych i udokumentowanych prac konserwacyjnych. 4. Przyznanie dotacji określonej w ust. 3 uzależnione jest od sfinansowania przez spółkę wodną co najmniej 25 % kosztów realizowanego zadania. § 2. 1. Dotację na realizację zadań przyznaje się na wniosek złożony przez spółkę wodną. 2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 października każdego roku poprzedzającego rok na który udzielona jest dotacja, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się: 1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy; 2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu; 3) oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku; 4) kosztorys ofertowy wraz z mapą poglądową planowanych robót, przedmiar robót sporządzony przez osobę uprawnioną. 4. Wniosek złożony po terminie określonym w § 2 ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia. 5. Wniosek o przyznanie dotacji Wójt przedstawia do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy. § 3. 1. Rada Gminy corocznie ustala w budżecie gminy wysokość środków przeznaczonych na dotacje. 2. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej: § 4. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności 1) zakres planowanych robót i termin ich realizacji; 2) wysokość udzielonej pomocy finansowej i tryb przekazania dotacji; 3) sposób i termin rozliczania dotacji celowej; 4) tryb kontroli wykonania zadania;

Id: WFKTN-MAQDN-TJRCR-GAURX-FKLIA. Podpisany Strona 1

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. 2. Wójt Gminy określi wzór umowy o udzielenie dotacji. 3. W celu rozliczenia dotacji spółka wodna w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania robót Wójtowi Gminy. 4. Sprawozdanie określa: 1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych; 2) kserokopie faktur i rachunków; 3) zestawienie rachunków i faktur dołączonych do sprawozdania, nazwy wydatku oraz jego kwoty z określeniem środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury; 4) protokół odbioru przez właściwe służby oraz przedstawiciela Wójta Gminy; 5) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego. 5. Wzór sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 6. Wójt Gminy może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie. 7. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania. 8. Spółka otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu na to konto. § 5. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu. 2. Spółka wodna realizująca zadanie zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Wójta, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania. § 6. Rozliczenie wykorzystania dotacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Mieczysław Gryc

Id: WFKTN-MAQDN-TJRCR-GAURX-FKLIA. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011 r. WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 1) Nazwa wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Siedziba wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Status prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr decyzji o zatwierdzeniu statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Data i miejsce rejestracji wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Rodzaj dokumentu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, nr PESEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, nr PESEL) ................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . (nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, nr PESEL) 7) Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu bądź dokumentu rejestrowanego . . . . . . . . . . . . . . ......................................... 8) Informacja o posiadanych zasobach finansowych wskazujących możliwości wykonania zadania /nazwa Banku, nr rachunku bankowego, potwierdzenie banku o stanie konta wnioskodawcy / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................... ............................................................... II. Cele zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................... .......................................................................................... .......... III. Czas realizacji zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... IV. Niezbędne załączniki do wniosku: 1) Aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy. 2) Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 3) Oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku. 4) Kosztorys ofertowy wraz z mapą poglądową planowanych robót, przedmiot robót sporządzony przez osobę uprawnioną. Narewka, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id: WFKTN-MAQDN-TJRCR-GAURX-FKLIA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011 r. SPRAWOZDANIE z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej 1. Nazwa jednostki realizującej zadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... 2. Opis zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. .................................................................................. 3. Data rozpoczęcia robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... 5. Uzyskany efekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ......................................... 6. Wykonawca robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................... 7. Całkowita wartość zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... 8. Nakłady pokryte z innych środków publicznych, w tym przez Gminna Spółkę Wodną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ......................................... 9. Kwota wykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Kwota nie wykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... 11. Data zwrotu nie wykorzystanej dotacji na rachunek gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Rozliczenie rzeczowo ? finansowe ? dokumenty uzupełniające realizację zadania: 1) kserokopie faktur i rachunków, 2) zestawienie rachunków i faktur określających nazwę wydatków oraz jego kwotę z określeniem środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, nazwa wystawcy rachunku lub faktury, 3) protokół odbioru robót przez właściwe służby oraz przedstawiciela Wójta Gminy, 4) oświadczenie o zgodności dołączonych danych o odpowiedzialności z art. 133 Kodeksu karnego, ze stanem faktycznym zawierającym pouczenie

5) kserokopia polecenia przelewu należności dla wykonawcy robót. Narewka, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpisy osób działających w imieniu Gminnej Spółki Wodnej)

Id: WFKTN-MAQDN-TJRCR-GAURX-FKLIA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXXI/163/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mońki przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 163/XXXI/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie Gminy Grajewo, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.253.3988

  uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Bralin będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1079

  uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Pakosław będącej podmiotem niezaliczanym od sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2880

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: ? Zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych ?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Niezałatwienie sprawy w terminie

  W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej (...)

 • Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica? realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej? w ramach działania: ?Odnowa i rozwój wsi?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.