Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.77

Tytuł:

uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-08
Organ wydający:Rada Gminy Narewka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 770
Hasła:Alkohol: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY NAREWKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1178, z 2010 r. Nr 42, poz. 278, Nr 127, poz. 857/uchwala się, co następuje: § 1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie powinien być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie: 1) szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, 2) obiektów kultu religijnego /kościołów/, 3) zakładów pracy. § 2. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie powinien być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 m od kąpielisk. § 3. Za bezpośrednie sąsiedztwo, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały rozumie się odległość nie mniejszą niż 10 m mierzoną od głównego wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych najkrótszą drogą, jaką możliwe jest dotarcie do punktu. Odległość tę należy mierzyć wzdłuż osi dróg publicznych. § 4. Traci moc uchwała Nr III/28/02 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 7, poz. 242/. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Gryc

Id: MBRYH-DYSHO-KJWKX-WQJJG-EJNVI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2893

  uchwała nr 53/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 06.10.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sanniki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzwola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6690

  uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubycza Królewska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

  W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica? realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej? w ramach działania: ?Odnowa i rozwój wsi?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.