Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.77

Tytuł:

aneks nr 1/2011 Starosty Suwalskiego z dnia 26 stycznia 2011r. do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-08
Organ wydający:Starosta Suwalski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 771
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

ANEKS NR 1/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty w dniu 26 stycznia 2011 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski 2. Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Olejnik zwanym dalej Powierzającym a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: 1. Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałki 2. Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta Suwałki zwanym dalej Przyjmującym § 1. Na podstawie § 2 ust. 3 wyżej wymienionego porozumienia, § 2 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie: "§ 2.2. Na realizację zadań w 2011 r. Powierzający przekaże na konto Przyjmującego kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) płatną do dnia 25 lutego 2011 r.". § 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie. § 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Urząd Miasta Suwałki, dwa egzemplarze Starostwo Powiatowe w Suwałkach i jeden egzemplarz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

PRZYJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Id: LAQLP-WVBUR-ZHMXY-GMVQA-FFMZQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.69.68

  aneks nr 1/2009 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.10.22

  aneks nr 1/2010 Starosty Suwalskiego do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty w dniu 11 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.481

  aneks nr 1/2012 Starosty Suwalskiego z dnia 17 stycznia 2012r. do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.485

  aneks Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 1 grudnia 2009r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.626

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 13 stycznia 2011r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.77

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Narewka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica? realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej? w ramach działania: ?Odnowa i rozwój wsi?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.76

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.