Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1042
Hasła:Plany,harmonogramy,programy

UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik. Na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr94, poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz 1400 Nr249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532. Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz.1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 219 poz. 1705; z 2009r. Nr 6 poz.33 , 31 poz.206, Nr 56 poz.458, Nr 219 poz.1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz.991) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik, stanowiacy załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Id: NGDZQ-SQGZA-XUDRK-TQHXI-YMFRD. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011 r. PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W GMINIE MIELNIK I. WSTĘP Człowiek rozwija się przez całe życie. Okres szkolny jest jednym z najintensywniejszych etapów w rozwoju jednostki. Rola edukacji i szkoły ma - podobnie jak środowisko rodzinne -niebagatelne znaczenie. To właśnie owe uwarunkowania środowiskowe decydują o kierunku i intensywności rozwoju jednostki. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego młodego człowieka, zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy. Pragniemy, aby nasze szkoły były miejscem, w którym stwarza się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i gdzie istnieją optymalne warunki do wykorzystania ich potencjału. W obecnym systemie programy szkolne są dostosowane do poziomu przeciętnego ucznia, a wymagania stawiane zdolnym są poniżej ich możliwości, co hamuje ich rozwój. Ministerialne założenia pracy z dzieckiem zdolnym pozostają w formie papierowych deklaracji, za którymi nie podążają dodatkowe środki na organizację zajęć. Uczniowie naszych szkół otrzymują głownie stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, jednak te stypendia motywują uczniów tylko ogólnie uzdolnionych i nie mających problemów wychowawczych (wymagana średnia ocen 5,0 lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym i minimum bardzo dobre zachowanie). Nie bierze się tu pod uwagę uczniów uzdolnionych tylko w wąskim zakresie oraz tych, którzy mają problemy z przestrzeganiem kryteriów ocen z zachowania, a są np. świetnymi sportowcami. Nie są brani pod uwagę też uczniowie z klas I- III szkoły podstawowej, ze względu na to, iż w tych klasach nie ma oceniania według skali ocen ? stosuje się ocenę opisową. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe bądź sportowe. II. CELE CEL GŁÓWNY ? WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW. Cele szczegółowe: . 1) Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 2) Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku w celu odkrycia własnych uzdolnień i predyspozycji. 3) Motywowanie do nauki najbardziej uzdolnionych uczniów. III. KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU Program skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Mielniku, osiągających znaczące sukcesy sportowe, finalistów, laureatów konkursów przedmiotowych oraz zwycięzców innych konkursów . IV. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ. Istnieją różne sposoby wspierania wybijających się jednostek. Są to działania nastawione na dążenie do szybszego rozwoju uczniów, poszerzania zakresu ich wiedzy, kształtowania twórczego myślenia, oryginalności. Pamiętać należy, że nieodpowiedni dobór form wsparcia dzieci zdolnych może prowadzić również do niekorzystnych dla nich rezultatów np. odizolowania się uczniów zdolnych w grupie rówieśniczej. Stanowi to zagrożenie dla właściwego funkcjonowania społecznego takiej osoby. A przecież obecne czasy wymagają umiejętności współdziałania i współpracy tak, aby każdy mógł zaleźć odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Dlatego też realizując zadania programu należy uwzględniać również aspekt wychowawczy, rozwijający wrażliwość na ludzi, odpowiedzialność za drugiego człowieka i solidarność. Biorąc pod uwagę zarówno szanse, jak i zagrożenia, proponujemy realizację następujących zadań Programu:

Id: NGDZQ-SQGZA-XUDRK-TQHXI-YMFRD. Podpisany Strona 1

Zadania

Sposoby realizacji zadań 1.Powołanie szkolnego zespołu wspierania uzdolnień. 2.Utworzenie bazy danych uczniów szczególnie uzdolnionych. 3.Opracowanie arkusza obserwacyjnego, ankiet dla rodziców i wychowawców, które pomogą nauczycielom efektywniej pracować z uczniami uzdolnionymi. 4.Wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych i kierowanie ich do Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w celu szczegółowego zdiagnozowania ich uzdolnień. 5.Modyfikowanie listy zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań w zależności od potrzeb uczniów. 1.Opracowanie indywidualnego planu pracy.

2.Opracowanie, dobór skutecznych form i metod pracy. 3.Motywowanie, aktywizowanie uczniów. 4.Analizowanie osiągnięć. 5.Dzielenie się uwagami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. 6.Opracowanie narzędzi badań uczniów uzdolnionych. 7.Przyjmowanie roli doradcy i organizatora procesu uczenia się. 8.Pomoc uczniom w prawidłowej i szybkiej ocenie swoich pomysłów. 9.Korelowanie treści przedmiotowych. 10.Współpraca z rodzicami uczniów zdolnych.

Odpowiedzialni

Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań.

dyrektor szkoły wychowawcy klas, pedagog szkolny pedagog szkolny wychowawcy klas nauczyciele przedmiotów dyrektor szkoły

Praca z uczniem zdolnym.

nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów , rodzice nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów , SZWU nauczyciele przedmiotów, pedagog nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów opiekun samorządu uczniowskiego nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów dyrektor szkoły nauczyciel prowadzący kronikę dyrektor szkoły

1.Wprowadzenie galerii prac uczniów w holu, na korytarzach i w klasach. 2.Prowadzenie gazetki ?Jesteśmy z nich dumni?, ?Nasi najlepsi? 3.Systematyczne zbieranie i umieszczanie informacji o sukcesach uczniów oraz o ich udziale w ciekawych imprezach szkolnych na stronie internetowej. 4.Nominowanie do nagród, stypendiów. Promowanie uczniów 5.Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach. zdolnych 6.Prezentowanie osiągnięć uczniów na spotkaniach z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami. 7.Zapiski w kronice szkolnej. 8.Prezentowanie szkoły na forum gminy w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 1.Udział w szkoleniu RP w ramach WDN, dotyczącym pracy z dzieckiem uzdolnionym. Wzbogacanie przez 2.Udział w szkoleniu w ramach zespołu dla wspierania uzdolnień nauczycieli warsztatu dotyczących m.in. tworzenia programów indywidualnych dla uczniów pracywspomagającego szczególnie uzdolnionych. rozwój uzdolnień, 3.Udział w szkoleniach zewnętrznych dot. uczniów uzdolnionych. zainteresowań 4.Tworzenie programów autorskich. uczniów 5.Wymiana doświadczeń w ramach RP i szkolnego zespołu wspierania uzdolnień. Współpraca z instytucjami 1.Wspieranie uczniów w nawiązywaniu współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną. 2.Współorganizowanie zajęć dla uczniów w bibliotekach, muzeach. 3.Nawiązywanie kontaktu i współpracy z innymi szkołami wspierającymi uzdolnienia. 1.Pomoc w organizowaniu zajęć pozaszkolnych. 2.Pomoc w organizowaniu zajęć dla rodziców, np. z przedstawicielami PPP. 3.Zintegrowanie pracy rodziców dzieci uzdolnionych z nauczycielami. 4.Umożliwienie uczestnictwa rodziców dzieci uzdolnionych w zebraniach szkolnego zespołu wspierania uzdolnień.

nauczyciele przedmiotów SZWU nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów SZWU

nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów dyrektor szkoły nauczyciele przedmiotów dyrektor szkoły nauczyciele przedmiotów dyrektor szkoły nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów

Współpraca z rodzicami

V. METODOLOGIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZNIOM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA. 1. Nagrody przyznaje komisja w składzie : 1) przewodniczący komisji ds.organizacyjnych,społecznych i obywatelskich Rady Gminy Mielnik 2) dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku 3) przedstawiciel Rady Pedagogicznej 2. Przy przyznawaniu nagród brane są pod uwagę następujące kryteria :

Id: NGDZQ-SQGZA-XUDRK-TQHXI-YMFRD. Podpisany

Strona 2

1) liczba punktów za konkretne osiągnięcie zgodnie z zasadami rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych opracowywanymi corocznie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 2) wkład osiągnięć w promocję szkoły 3) zaangażowanie własne ucznia 4) wpływ na wybór drogi życiowej 3. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia ucznia Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku w konkursach : 1) przedmiotowych 2) tematycznych 3) artystycznych 4) zawodowych 5) sportowych VI. METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM. 1) Metoda projektu 2) Metody kształcące poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. 3) Metody stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 4) Metody skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach 5) Metody prezentowania własnych poglądów 6) Metody kształcące umiejętność argumentacji 7) Metody kształcące prawidłowe stosunki interpersonalne 8) Metody aktywizujące 9) Metody pozwalajace uczniowi określić stan swojej wiedzy VII. SPODZIEWANE EFEKTY Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik przyniesie efekty -przede wszystkim- dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej społeczności gminy Mielnik. 1. Spodziewane efekty dla uczniów: 1) poznanie własnego stylu uczenia się, typu inteligencji, techniki organizacji materiału i wykorzystania tej wiedzy w procesie edukacji oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań, 2) znajomość ćwiczeń, które przygotowują do efektywnych procesów myślowych, co pozwala na pełne wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego, 3) umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów ? przełamywanie schematów i stereotypów, rozwijanie myślenia nieszablonowego w ich rozwiązywaniu, dostrzeganie związków między elementami wiedzy, 4) skuteczność w porozumiewaniu się i efektywnym współdziałaniu w zespole oraz odpowiedzialność za efekty pracy grupy, 5) umiejętność zdobywania wiedzy oraz jej przedstawiania przy korzystaniu z różnych źródeł informacji, w tym z technologii informatycznych. 2. Spodziewane efekty dla szkół i gminy: 1) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, 2) wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, 3) promocja szkoły w środowisku lokalnym, 4) promocja Gminy Mielnik w województwie i kraju,

Id: NGDZQ-SQGZA-XUDRK-TQHXI-YMFRD. Podpisany

Strona 3

5) zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły, 6) wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli, 7) rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. VIII. MONITORING. Monitoring zapewni zgodność efektów końcowych Programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Analiza osiągniętych efektów Programu odbywać się będzie po zakończeniu kolejnego roku szkolnego. Ewentualne korygowanie proponowanych działań w trakcie realizacji pozwoli na większą elastyczność i na uzyskanie lepszych efektów końcowych. Prowadzenie monitoringu jest też ważne z uwagi na ocenę samego procesu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Bieżąca ocena pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy jest on efektywny i czy zapewnia realizację zakładanych celów. Wprowadzenie Programu daje władzom gminy instrument wspomagania, obserwacji i kontroli oraz możliwości oddziaływania na wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podstawowym warunkiem sprawnej i skutecznej realizacji zadań określonych w Programie, jest zapewnienie odpowiedniej wielkości środków finansowych przeznaczanych co roku w budżecie Gminy na realizację zadań określonych w programie oraz udoskonalenie form pozyskiwania środków zewnętrznych. IX. EWALUACJA Program poddawany będzie ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego. Narzędziami ewaluacji będą ankiety skierowane do uczniów i nauczycieli, zbierane informacje zwrotne, wyniki sprawdzianów i egzaminów, zestawienia liczbowe wyników konkursów, olimpiad i turniejów.

Id: NGDZQ-SQGZA-XUDRK-TQHXI-YMFRD. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4535

  uchwała nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1774

  uchwała Nr IX /60/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1599

  uchwała nr XX/209/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach ?Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3129

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik

 • DZ. URZ. 2009.427.3063

  uchwała nr 42/VIII/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia ?Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Suchedniów?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

  Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu (...)

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu ?Schronisku dla Zwierząt? w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.91.10

  zarządzenie nr 46/11 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.91.10

  zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.