Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Prezydent Miasta Suwałki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1048
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

POROZUMIENIE NR 1/GJ/2011 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 lutego 2011 r. pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Jeleniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeleniewo - Kazimierza Urynowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jeleniewo - Jadwigi Siłkowskiej, zwana w dalszej części porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następujacej treści: § 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk. § 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B). § 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego ? nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ?dotacją?, w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkola, o którym mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący: 1) dotacja za okres sześciu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2011 r., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie na jedno dziecko, tj. za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 2) dotacja wraz z potwierdzeniem uczęszczania jednego dziecka do przedszkola wymienionego w § 2 w poszczególnych miesiącach zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2011 r. 2. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2011 r. przy jednoczesnym stwierdzeniu, że jedno dziecko faktycznie uczęszczło do przedszkola w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2012 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3. 3. W rozumieniu niniejszego porozumienia, dzieckiem faktycznie uczeszczajacym do przedszkola w danym miesiącu, jest dziecko, które uczęszczało do tego przedszkola co najmniej jeden dzień w danym miesiącu kalendarzowym. 4. Za opóźnienie w przekazywaniu dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego. § 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1. § 5. 1. Spory mogace wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

Id: UGEKW-WGRIR-IUAXW-NLGZI-HSAEU. Podpisany Strona 1

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz

Id: UGEKW-WGRIR-IUAXW-NLGZI-HSAEU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.68.67

  porozumienie nr 2/2009 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  porozumienie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Filipów w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.74.73

  aneks Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.30.31

  porozumienie nr 1/2009 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.39.38

  porozumienie nr 4/2009 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Krasnopol w publicznych rzedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.32.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.31.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów, dotyczącego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 - wieś Wiśniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mielnik na lata 2011 - 2015"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.