Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Wójt Gminy Korycin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1049
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 22 marca 2011 r. Na podstawie art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 oraz z 2009r. Nr 31 poz.206 ) i art.4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86,poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193 i Nr 249 poz. 1833 oraz z 2007r. Nr 128 poz. 902 i Nr 173 poz. 1218)ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Korycin. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin a) I półrocze

b) II półrocze

Id: VGYFA-WVUZE-PWQTK-CUGCI-QZDFU. Podpisany

Strona 1

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Mirosław Lech

Id: VGYFA-WVUZE-PWQTK-CUGCI-QZDFU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.32.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.31.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów, dotyczącego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 - wieś Wiśniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.