Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

Tytuł:

uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-01
Organ wydający:Rada Gminy Piątnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 1053
Hasła:

UCHWAŁA NR 32/VI/2011 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 92 368 zł zgodnie z zalącznikiem Nr 1. § 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 507 632 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku do Uchwały Nr 15/V/11 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone w zalączniku Nr 5. § 6. Objaśnienia zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6. § 7. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29 348 489 zł. § 8. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31 912 230 zł. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 10. Uchwała Urzędowym wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku

Przewodniczący Rady Jacek Bieńczyk

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Id: DUCMS-FUHVR-UUMLU-EKCBT-QKIWG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Załacznik Nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Załacznik Nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik4.doc Załacznik Nr 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik5.xls Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica

Id: DUCMS-FUHVR-UUMLU-EKCBT-QKIWG. Podpisany

Strona 2

z dnia 18 marca 2011 r. Zalacznik6.doc Załacznik Nr 6

Id: DUCMS-FUHVR-UUMLU-EKCBT-QKIWG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.130.1

  zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.1

  zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.